ผลสำรวจชี้ โรงเรียนกวดวิชาคือสิ่งจำเป็นของสังคม

กวดวิชา we by the brain บทความ-3

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”  ทำการสำรวจเรื่อง “โรงเรียนกวดวิชา” โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับ ป.4 ถึง ม.6 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,116  คน โดยได้ผลการสำรวจที่น่าสนใจแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

  1. ร้อยละ 66.13 ระบุว่าการมาเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาเป็นความต้องการของตนเอง รองลงมา ร้อยละ 26.70 เรียนตามความต้องการของพ่อแม่และครอบครัว ส่วนการเรียนตามเพื่อน (ร้อยละ 4.93) และ คำแนะนำจากครู อาจารย์ (ร้อยละ 2.24) แทบไม่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของเยาวชน
  2. ขณะที่สาเหตุของการเรียนกวดวิชานั้น เยาวชน ร้อยละ 78.86 ระบุว่าการเรียนพิเศษเป็นสิ่งจำเป็น เพราะปัจจุบันการแข่งขันทางการศึกษาสูงขึ้น ส่วนร้อยละ 21.24 ระบุว่าไม่จำเป็น เนื่องจากในเวลาเรียนปกติถ้ามีความตั้งใจเรียน หมั่นฝึกฝนและทบทวนบทเรียน ก็จะสามารถทำให้มีผลการเรียนที่ดีได้
  3. ส่วนหลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่เรียนพิเศษ ร้อยละ 42.11 ดูที่ชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา รองลงมา ร้อยละ 34.68 ดูที่ชื่อเสียงของติวเตอร์ และร้อยละ 15.50 ดูที่ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนกวดวิชา
  4. การใช้เวลาเรียนที่สถาบันกวดวิชา พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.08 ใช้เวลาเรียนกวดวิชาสัปดาห์ละ 2 วัน และร้อยละ 31.99 เรียนกวดวิชาสัปดาห์ละ 1 วัน โดยกลุ่มเยาวชนที่ไปโรงเรียนกวดวิชามากกว่า 4 วันต่อ 1 สัปดาห์ มีเพียงร้อยละ 20.26 สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้ทำลายชีวิตของ เยาวชนหรือเบียดเบียนเวลาพักผ่อนแต่อย่างใด

ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นผลสำรวจเมื่อกรกฎาคม – สิงหาคม ปี 2557 แต่พี่วีวี่เชื่อว่าสามารถนำมาอ้างอิงในเห็นความสำคัญของสถาบันกวดวิชาได้ เพราะกลุ่มตัวอย่างนี้ก็นับว่าเป็น GEN Z เช่นเดียวกับน้องๆในยุคปี 2559 … เผลอๆ ตอนนั้นน้องอาจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ก็ได้นะคะ ^^
ที่มา: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top