9 วิชาสามัญ คืออะไร?

9 วิชาสามัญ คือ ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย  แต่เดิมจะสอบเพียง 7 วิชา แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ จึงเพิ่มอีก 2 วิชาเข้าไป รวมเป็น 9 วิชา ดังนี้

  • 1.วิชาภาษาไทย
  • 2.วิชาสังคมศึกษา
  • 3.วิชาภาษาอังกฤษ
  • 4.วิชาคณิตศาสตร์ 1
  • 5.วิชาฟิสิกส์
  • 6.วิชาเคมี
  • 6.วิชาชีววิทยา
  • 8.วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
  • 9.วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)

แล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างนะ ?

น้อง ๆ สามารถนำคะแนนวิชาสามัญมาใช้ในการสมัครในระบบ TCAS ได้ เช่น โครงการของ กสพท อยู่ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ได้กำหนดให้คะแนนวิชาสามัญเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการคัดเลือกถึง 70 % (โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่า ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม)

ซึ่งการสอบวิชาสามัญนี้สามารถสอบได้ทั้งน้อง ๆ สายวิทย์ และสายศิลป์ โดยไม่จำเป็นต้องสอบทั้ง 9 วิชา แต่เลือกสอบวิชาตามเกณฑ์การรับแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการจะเรียนนะจ๊ะ

 

สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ ในปีการศึกษา 63 มีกำหนดการคร่าวๆ ดังนี้

สมัครสอบ : เดือนธันวาคม 2561

วันสอบ : กลางเดือนมีนาคม 2562

ประกาศผลสอบ : เดือนเมษายน 2562