ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย A-Level

รหัสคอร์ส: TON94AL99

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

18:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

22:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย A-Level (TON94AL99)

 • Update ข้อสอบจริง ภาษาไทย A-Level ปีล่าสุด
 • ข้อสอบย้อนหลังและข้อสอบเก็งเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงข้อสอบจริง ที่คาดว่าจะออกในปี 68 รวมกันกว่า 160 ข้อ
 • เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเข้มเนื้อหาแบบกระชับ และเสริมประสบการณ์การทำโจทย์วิชาภาษาไทย เพื่อพิชิตสนามสอบ A-Level โดยเฉพาะ

 

เนื้อหาคอร์ส
วิเคราะห์ข้อสอบ A-Level ภาษาไทย
เฉลี่ยสัดส่วนจำนวนข้อสอบแยกตามหมวดการอ่าน (อ.)

 • อ.1) การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนา / น้ำเสียง
 • อ.2) การเข้าใจเนื้อหา
 • อ.3) การจับใจความ
 • อ.4) การวิเคราะห์ข้อคิด
 • อ.5) การตีความ
 • อ.6) การอนุมาน
 • อ.7) การวิเคราะห์ทรรศนะ / ข้อคิดเห็น

การเขียน (ข.)

 • ข.1) โวหารการเขียน
 • ข.2) ภาษาแสดงทรรศนะ
 • ข.3) ภาษาแสดงเหตุผล
 • ข.4) ภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจ
 • ข.5) ภาษาที่ใช้โต้แย้ง
 • ข.6) การเรียงลำดับข้อความ
 • ข.7) เรียงความ

การฟัง การพูด (ฟ.)

 • ฟ.1) การวิเคราะห์จุดประสงค์ / น้ำเสียง
 • ฟ.2) การถาม – การตอบ
 • ฟ.3) การสรุปสาระ / ประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ฟัง
 • ฟ.4) การพูดในสถานการณ์หรือโอกาสต่าง ๆ

หลักการใช้ภาษา (ล.)

 • ล.1) การสะกดคำ
 • ล.2) คำที่มีความหมายตรง / อุปมา
 • ล.3) การใช้คำตามบริบท
 • ล.4) คำยืมภาษาอังกฤษ
 • ล.5) ถ้อยคำสำนวน
 • ล.6) โครงสร้างประโยคที่สมบูรณ์
 • ล.7) เจตนาของประโยค
 • ล.8) ประโยคบกพร่อง
 • ล.9) ระดับภาษา
 • ล.10) ราชาศัพท์

สารบัญเนื้อหา

การอ่าน

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนา / น้ำเสียง

 • การเข้าใจเนื้อหา

 • การจับใจความ

 • การวิเคราะห์ข้อคิด

 • การตีความ

 • การอนุมาน

 • การวิเคราะห์ทรรศนะ / ข้อคิดเห็น

การเขียน

 • โวหารการเขียน

 • ภาษาแสดงทรรศนะ

 • ภาษาแสดงเหตุผล

 • ภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจ

 • ภาษาที่ใช้โต้แย้ง

 • การเรียงลำดับข้อความ

 • เรียงความ

การฟัง การพูด

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ / น้ำเสียง

 • การถาม - การตอบ

 • การสรุปสาระ / ประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ฟัง

 • การพูดในสถานการณ์หรือโอกาสต่าง ๆ

หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ

 • คำที่มีความหมายตรง / อุปมา

 • การใช้คำตามบริบท

 • คำยืมภาษาอังกฤษ

 • ถ้อยคำสำนวน

 • โครงสร้างประโยคที่สมบูรณ์

 • เจตนาของประโยค

 • ประโยคบกพร่อง

 • ระดับภาษา

 • ราชาศัพท์

หนังสือเรียน

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย A-Level

รหัสคอร์ส: TON94AL99

2,000 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ