“FIT4MIDTERM” สิทธิพิเศษเฉพาะเด็ก WE พี่ๆ ชวนมาติวฟรี!! เตรียมสอบกลางภาค ทั้ง 4 วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เริ่มติวได้ ตั้งแต่ 2-31 ก.ค.59 เพียงยื่นบัตรบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน พร้อมกับบัตรนักเรียน WE รีบๆ มากันนะเดี๋ยวหมดเขตจะหาว่าไม่บอก ดูรายละเอียดบทติวกันได้ที่ www.webythebrain.com/fit4midterm-fightofinalexams