คณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาน่าสนใจ สำหรับคนชอบเรียนเลข

คณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาน่าสนใจ สำหรับคนชอบเรียนเลข

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน วันนี้พี่วีวี่มีสาขาที่น่าสนใจ และหวังว่าจะถูกใจน้อง ๆ ที่ชอบเรียนวิชาเลขมาฝากกันค่ะ สาขานั้นก็คือ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยนั่นเอง ขอบอกว่าอาชีพในสายงานนี้ เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นั้นเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากอีกด้วย
คราวนี้เราจะมาเจาะลึกดูสิว่า สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย เรียนเกี่ยวกับอะไร จบไปแล้วจะประกอบอาชีพใดได้บ้าง พร้อมด้วยการรับสมัครในระบบ TCAS ของเด็ก 61  ว่าแล้วมาดูกันเลยค่ะ

สาขานี้เรียนเกี่ยวกับ
จะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์และจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ให้เป็นเหตุผลน้อง ๆ จะได้เรียนรู้และเข้าใจในวิทยาการประกันภัย การจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณ และอื่น ๆ โดยอาศัยทฤษฎีทางคณิตสาสตร์ สถิติ รวมทั้งความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งเน้นในการแก้ปัญหา และทำการวิจัยที่ตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบันค่ะ

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เช่น

 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักวิเคราะห์วางแผน วิจัยและประมวลผล
 • นักจัดการความเสี่ยง
 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณ ธนาคารต่าง ๆ และหน่วยงานรัฐบาล
 • งานอื่น ๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล www.sc.mahidol.ac.th/scma/index.php?q=th/academics/program/ActuarialScience
2. หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ www.cbs.chula.ac.th
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. math.sci.tu.ac.th/bach_spec_actuarial.html

การสอบเข้า
น้อง ๆ เด็ก 61สามารถเข้าไปค้นหาโครงการที่เปิดรับสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย ในแต่ละรอบของระบบ TCAS และศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ tcas61.cupt.net/information.php ซึ่งพี่วีวี่จะขอยกตัวอย่างโครงการที่เปิดรับให้ดูกันนะคะ

ตัวอย่างโครงการที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ)    ม.มหิดล

เปิดรับรอบที่ :

รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

จำนวนรับ :

30 คน

เกณฑ์การรับ :
 1. วุฒิการศึกษา:    ม.6  หรือ  เทียบเท่า ม.6
 2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ
 3. GPAX ≥ 2.00
 4. คุณสมบัติเฉพาะ

4.1 ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”

 1. เอกสารอื่น ๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

5.1 ต้องมีผลสอบ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ในระบบ PBT (173 คะแนนในระบบ CBT) หรือผลสอบ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือผลสอบอื่นในระดับเทียบเท่าที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี

5.2 ผลการสอบSAT (ถ้ามี)

5.3 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการ / กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมช่วยเหลือสังคม (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาฯ

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย

เปิดรับรอบที่ :

รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

จำนวนรับ :

30 คน

เกณฑ์การรับ :
 1. จบ ม.6
 2. ใช้ GPAX
 3. ใช้ GAT
 4. ใช้ PAT 1 / PAT 2
รายละเอียดเพิ่มเติม :

(โครงการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

เปิดรับรอบที่ :

รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

จำนวนรับ :

40 คน

คุณสมบัติเฉพาะ :

ต้องสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือก :
 1. คะแนนสอบ GAT และ PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต

องค์ประกอบและคาร้อยละในระบบ Admissions กลาง

 1. GPAX                                20%
 2. O-NET                               30%
 3. GAT (รหัส 85)                   10%
 4. PAT 1 (รหัส 71)                10%
 5. PAT 2 (รหัส 72)                30%
รายละเอียดเพิ่มเติม :

และนี่ก็เป็นสาขาที่น่าสนใจที่พี่วีวี่นำมาฝากนะคะ น้อง ๆ คนไหนที่มีความสนใจก็ศึกษารายละเอียดกันไว้ให้ดี เตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อม เมื่อถึงเวลาที่โอกาสมาถึง เราจะได้คว้าไว้อย่างมั่นคงค่ะ

* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง

http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/index.php?q=th/academics/program/ActuarialScience

http://www.cbs.chula.ac.th/programs-th/ bachelors-th/สถิติศาสตรบัณฑิต/

http://math.sci.tu.ac.th/file_pdf/2558/TQF2_ActuarialSc_2558%20(2-10-2015).pdf

http://tcas61.cupt.net/information.php

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ