เรียนอะไรใน “สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง”

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
เรียนอะไรใน “สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง”

หากใครที่ชอบเรื่องความสวยงาม เครื่องสำอาง รักสุขภาพ และการดูแลตัวเอง ในวันนี้ไม่ควรพลาด เพราะพี่วีวี่จะพาน้อง ๆ มาทำความรู้จักกับสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางว่า สาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร พร้อมแนวทางการเตรียมตัวเข้าเรียนในระบบ TCAS ด้วย น้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะ งั้นเราไปดูกันเลย

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่ง ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาเครื่องสำอาง ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยการเรียนในสาขาวิชานี้จะช่วยให้น้อง ๆ มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวิจัย, การพัฒนา, การผลิต และการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอาง ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูหลักสูตร และวิชาที่จะต้องเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่สนใจเลยค่ะ
ตัวอย่างแนวทางการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
ชั้นปีที่ 1 และ 2 จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ชีววิทยา อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีวิเคราะห์ เป็นต้น ส่วนชั้นปีที่ 3 และ 4 จะเรียนในรายวิชาเฉพาะทาง และนอกจากนี้น้อง ๆ จะต้องผ่านการฝึกงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์โดยตรงด้วย

คำถามยอดฮิตที่ใคร ๆ ก็อยากรู้ “จบมาแล้วทำอะไร”

ตัวอย่างอาชีพ หลังเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในสถาบันของรัฐและเอกชน

นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เช่น ผู้ให้คำปรึกษาด้านเครื่องสำอาง

ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

งานควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ประกอบธุรกิจทางเครื่องสำอาง เช่น การขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในระบบ TCAS เริ่มแรกให้น้อง ๆ ศึกษาเกณฑ์การรับของมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียนว่า เปิดรับในรอบใดบ้างและใช้เกณฑ์อะไร จะได้วางแผน และเตรียมความพร้อมอย่างตรงจุด ซึ่งพี่วีวี่ก็มีตัวอย่างเกณฑ์การรับในระบบ TCAS 61 มาให้น้อง ๆ ได้ดูเป็นแนวทางกันค่ะ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

▶   ม.แม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

   ม.สวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

▶   ม.ราชภัฏพระนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

▶   ม.พะเยา

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต)

▶   ม.นเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  (หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต)

ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS ปี 61

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   (โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คุณสมบัติเฉพาะ

แผนการเรียน :

วิทย์ – คณิต

ผลการเรียน :

–  GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ≥  2.50
–  GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ≥  2.50
–  GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ≥  2.50

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก (%) คะแนนขั้นต่ำ (%)
ผลการเรียน (GPA)
แต่ละกลุ่มสาระวิชา
10
(29) ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25 30
(39) คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ 10
(49) ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 10
(59) เคมี วิชาสามัญ 30
(69) ชีววิทยา วิชาสามัญ 15

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
* โปรดติดตามการอัปเดตข้อมูลจากคณะ / มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   (วิทยาเขตสุพรรรบุรี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา

  1. สําเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  2. คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. GAT ค่าน้ําหนัก 10%
  4. PAT 1 ค่าน้ําหนัก 10%
  5. PAT 2 ค่าน้ําหนัก 20%
  6. ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา คือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคม และภาษาไทย
  7. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
* โปรดติดตามการอัปเดตข้อมูลจากคณะ / มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในรอบอื่น ๆ ของระบบ TCAS ด้วยนะคะ ซึ่งน้อง ๆ ต้องติดตามข้อมูลในปีที่จะสมัครกันไว้ให้ดีเลย สู้ ๆ ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก
–  http://cosmetic-sci.mfu.ac.th/faq.php
–  http://cos.sci.dusit.ac.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ