วิศวกรรมศาสตร์กับเทรนด์โลกอนาคต

วิศวกรรมศาสตร์กับเทรนด์โลกอนาคต
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมเข้ามามีบทบาทมาก นอกจากช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนแล้ว ยังเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศด้วย

วันนี้พี่วีวี่จะมาแนะนำตัวอย่างสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการในด้านอาชีพและการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ ให้น้อง ๆ ได้รู้จักกันค่ะ

 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแทบทุกชนิด และปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสาขาที่มีความสำคัญในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  การตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบ คิดค้น และวิธีการต่าง ๆ ที่จะควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของมนุษย์และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  จากการตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำความรู้ด้านการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และชีววิทยา มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น การออกแบบวัสดุเพื่อการนำไปใช้ภายในร่างกาย
 • วิศวกรรมโยธา
  วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ โดยศึกษาตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์ การสร้าง การบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง จึงส่งผลให้เป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะครอบคลุมงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การควบคุมและบริหารก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
 • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  วิศวกรรมอัตโนมัติเป็นการรวมกันระหว่างศาสตร์ด้านวิศวกรรมระบบควบคุมกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าจะมีประชากรผู้สูงอายุจำนวนมาก อัตราการเกิดก็ลดลงทำให้กลุ่มคนที่เป็นกำลังของประเทศลดลงด้วย วิศวกรรมอัตโนมัติจึงเข้ามามีบทบาทในการใช้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์
สำหรับสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นที่ต้องการในอนาคตยังมีอีกมากมาย น้อง ๆ ควรศึกษาเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกคณะและสาขาที่ต้องการเรียน เพราะจะเชื่อมโยงต่อการประกอบอาชีพในอนาคตของน้อง ๆ นั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.eng.kmutt.ac.th/node/26
www.logisticstime.net/archives/2552
www.eng.kmutt.ac.th/node/21
www.admission.eng.ku.ac.th/majors/Civil
www.inc.kmutt.ac.th/home/th/automation
www.nia.or.th/innolinks/page.php?issue=200906&section=6
www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000129963

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ