เช็ค ! ประกาศการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 64

มหิดลวิทยานุสรณ์

ใครอยากเข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์มาทางนี้ เพราะวันนี้พี่วีวี่มีประกาศการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม. 4 ปี 64 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ มาฝาก  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊ก Mahidol Wittayanusorn School (Official) ได้โพสต์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครไว้  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร  กำหนดการสอบ ฯลฯ ตอนนี้น้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วว่าประกาศการสมัครจะเป็นอย่างไร ถ้าอย่างนั้นก็ตามมาดูเลยจ้า

มหิดลฯ 64

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563
2. มีผลการเรียน ดังนี้

 • คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการพักในห้องพักของ รร.
5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6. มีความตั้งใจเข้าเรียนใน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
7. สามารถพักอยู่ใน รร. ในลักษณะ รร. ประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ รร. ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

มหิดลวิทยานุสรณ์

กำหนดการการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 2563

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท
 • ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้

ขั้นตอน และวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนผู้สมัคร
เปิดเว็บไซต์ www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทำตามขั้นตอนที่แนะนำใน เว็บไซต์ ดังนี้
(1) กรอกข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
(2) เมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนักเรียนจะได้รับ username และรหัสผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
กรณีกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
เปิดเว็บไซต์ www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์ ดังนี้
(1) เลือกโรงเรียนที่นักเรียนประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ
(2) อัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสำหรับการสมัคร เสร็จสิ้นแล้วกดส่งใบสมัคร
กรณีที่ไม่สามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้
เปิดเว็บไซต์ www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์ ดังนี้

 • ให้เลือกคลิก ปุ่ม ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
 • สั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำใบสมัครแนบมากับหลักฐานการสมัคร
 • นำส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่งานวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวสวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.6) ที่มีผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รวม 4 ภาคเรียน)

ขั้นตอนที่ 3 การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 • สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินจำนวน 200 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
 • เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย

หมายเหตุ : โดยสมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ 31 สิงหาคม 2563) ต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2563
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

 • ทางโรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

 • นักเรียนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันสอบ

หมายเหตุ : วันสุดท้ายของการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบคือวันที่ 15 กันยายน 2563  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ

กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา วิชาสอบ รายละเอียด
09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน
11.30 – 13.00 น. วิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน
 • หมายเหตุ : ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ, ประจำตัวนักเรียน, ประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ มาด้วย

การประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก

 • ภายในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ทาง เว็บไซต์ของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ mwit.ac.th
 • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก เรียงลำดับโดยใช้คะแนนรวมของ T-Score ของ แต่ละรายวิชา จำนวน 600 คน โดยจะต้องได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

กำหนดสอบคัดเลือกรอบ 2

 • กำหนดสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 รายละเอียดโรงเรียนจะประกาศให้ ทราบต่อไป

อ่านระเบียบการฉบับเต็ม  ข้อมูลเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563  *โปรดอัปเดตข้อมูล และติดตามประกาศจาก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ อย่างต่อเนื่อง คลิกเลย >> https://bit.ly/3gitEfP

รวมแนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอนที่ 1
เตรียมใจที่มุ่งมั่น กระดาษ และดินสอไว้ให้พร้อม แล้วเรามาเริ่มฝึกที่ข้อแรกกับพี่ช้างกันเลย
…Read More…
แนวข้อสอบ-MWIT61-เรขาคณิต
รวมแนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอนที่ 2
พบกับโจทย์เรขาคณิตหลายรูปแบบ ทั้งแนวข้อสอบ และข้อสอบเก่า ที่รอน้อง ๆ มาพิสูจน์ความหินด้วยตนเอง
…Read More…
แนวข้อสอบ-มหิดล-เลขยกกำลัง
รวมแนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอนที่ 3
น้อง ๆ จะได้พบกับแนวโจทย์เรื่องเลขยกกำลัง พร้อมทั้งเทคนิควิธี และมุมองที่จะช่วยให้น้อง ๆ แก้โจทย์ได้ไม่ยาก
…Read More…
รวมแนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอนที่ 4
พิชิตโจทย์พีชคณิต ที่รับรองเลยว่าน้องจะได้ความรู้ มุมมอง และเทคนิคไปแบบเต็ม ๆ มาลุยกันเลย
…Read More…

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ