ประกาศแล้ว กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 66

mwit

มาแล้ว! กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ น้อง ๆ ทีม #MWIT คนไหนที่กำลังรอรายละเอียดสำคัญเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามสอบจริงกันอยู่บ้าง วันนี้พี่วีวี่ได้สรุปมาให้น้อง ๆ เรียบร้อยแล้ว จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน ๆ หรือไม่ และรายละเอียดเนื้อหาของวิชาที่สอบจะเป็นอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2565

2. มีผลการเรียนดังนี้

 • เกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เกรดเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เกรดเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน

4. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักหอพักของโรงเรียน

5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

6. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในรูปแบบของโรงเรียนประจำ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะมีการกำหนดขึ้นในอนาคต 

ระยะเวลาในการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565
 • ค่าธรรมเนียมในการสอบ 200 บาท

*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีฐานะยากจน สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบได้ โดยต้องส่งหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบกำลังศึกษาอยู่

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปประจำตัวผู้สมัครสอบ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครสอบ 
 • เอกสารแสดงผลการเรียน

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนผู้สมัคร

เปิดเว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/ คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนผู้สมัคร” จากนั้นกรอกข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และเมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว น้อง ๆ จะได้รับ username และรหัสทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัคร

เมื่อน้อง ๆ สมัครบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ www.mwit.ac.th และคลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” ใส่ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์ ดังนี้

 • เลือกโครงการ หรือโรงเรียนที่น้อง ๆ ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • อัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสำหรับการสมัคร กรอกข้อมูลประวัติต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วกดส่งใบสมัคร
 • เลือกสนามสอบรอบแรก จากนั้นกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 3 การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินจำนวน 200 บาท ผ่าน Mobile Application ด้วยการสแกน QR Code หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย

*หมายเหตุ : สมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ 31 สิงหาคม 2565) ต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

ทางโรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

นักเรียนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันสอบ

กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบตามที่กำหนดในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.30 โดยเนื้อหาในการสอบ มีรายละเอียดดังนี้

มหิดลวิทยานุสรณ์

*หมายเหตุ : เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบ ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาต้นที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก

ภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 600 คน โดยเรียงลำดับคะแนนรวมจาก T-Score ของแต่ละวิชาจากมากไปน้อย และต้องได้เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile)ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้สอบทั้งหมดในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กำหนดสอบคัดเลือกรอบสอง

โรงเรียนจะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสองให้ทราบต่อไป โดยผลการคัดเลือกรอบสองจะไม่นำคะแนนสอบรอบแรกมาใช้ในการพิจารณา

*หมายเหตุ : หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหรือเหตุสุดวิสัยจนทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกตามกำหนด โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้

การสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนอาจพิจารณาเลื่อนสอบจนกว่าสถานการณ์จะอำนวยให้มีการสอบได้

การสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนอาจพิจารณางดการสอบรอบสอง และนำผลคะแนนการสอบจากการสอบรอบแรกมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

เป็นยังไงบ้างน้อง ๆ ส่วนตัวพี่วีวี่ว่ากำหนดการของปีการศึกษานี้ไม่มีอะไรต่างจากปีการศึกษาที่แล้วเท่าไหร่ แต่น้อง ๆ ควรติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากทางโรงเรียนค่ะ พี่วีวี่ขออวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีกับการสอบครั้งนี้นะคะ และน้อง ๆ สามารถอ่านข้อมูลระเบียบการฉบับเต็ม หรือติดตามข่าวสารจาก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ได้ที่ลิงก์นี้เลย >> https://bit.ly/3IUIqsu

เหลือเวลาเตรียมตัวไม่มากแล้วสำหรับน้อง ๆ ทีม #MWIT ทุกคน พี่วีวี่ขอแนะนำคอร์สติวเข้มตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ + ชีววิทยา เพื่อสนามสอบแข่งขันเข้ารร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ที่สอนโดยพี่ ๆ WE  ติวเตอร์คุณภาพ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และชีววิทยา ม.ต้น ที่ได้ทำการสรุปมาแล้วแบบเข้มข้น กระชับ สอนเข้าใจง่ายพร้อมด้วยเทคนิคลับพิชิตข้อสอบแบบฉบับของ WE ที่ทั้งสนุกและได้สาระจากการเรียนไปแบบเต็ม ๆ พิเศษ! สมัครเรียนวันนี้รับทันที WE MATH SUMMARY JUNIOR และ WE BIO SUMMARY JUNIOR สุดยอดหนังสือสรุปสูตรคณิตศาสตร์และหนังสือสรุปสูตรชีววิทยาสำหรับน้อง ม.ต้น ที่พี่ ๆ WE ติวเตอร์ได้สรุปและรวบรวมสูตรคณิตและสูตรชีวะต่าง ๆ มาไว้ให้น้อง ๆ วัยมันส์โดยเฉพาะ มุ่งสู่เส้นชัย ก้าวไปด้วยกันกับ WE 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ