เก่ง วิทย์ & ศิลป์ เรียนคณะอะไรดี

เก่ง วิทย์ & ศิลป์ เรียนคณะอะไรดี
ในโลกที่เปิดกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ การเรียนรู้ย่อมไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้การทำงานบางอาชีพในปัจจุบันมีทักษะเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงจะต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายด้านมาประกอบกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

และคงจะมีน้อง ๆ จำนวนไม่น้อยที่รู้สึกชอบทั้งด้านวิทย์และศิลป์ แต่ยังรู้สึกไม่แน่ใจ พี่วีวี่จึงได้เลือกตัวอย่างสาขาวิชาที่ได้เรียนทั้งวิทย์และศิลป์มาให้น้อง ๆ ได้ดูกันค่ะ ซึ่งแต่ละสาขานั้นจะเน้นในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ว่าแล้ว มาเริ่มกันเลย

ที่มา http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขานี้เรียนอะไร : สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการสร้างและผลิตสื่อเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนหรือกิจกรรมทางการแพทย์ ซึ่งจะผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านศิลปกรรม ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าด้วยกัน

ที่มา http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html

โดยน้อง ๆ จะได้เรียนในวิชาพื้นฐาน (การศึกษาทั่วไป) วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา และในส่วนของสื่อที่ศึกษา จะครอบคลุมสื่อ 5 ชนิด ได้แก่ ภาพวาด, ภาพถ่าย, คอมพิวเตอร์, วีดิทัศน์ และหุ่นจำลอง เรียกได้ว่าเป็นสาขาที่ได้เรียนทั้งวิทย์และศิลป์เลยนะคะ

แนวทางการประกอบอาชีพ เช่น นักวาดภาพประกอบทางการแพทย์ นักพัฒนาหุ่นจำลอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักพัฒนาสื่อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในด้านการแพทย์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/about.html

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=fwVJ4YTbcyA

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขานี้เรียนอะไร : การเรียนในสาขานี้น้อง ๆ จะได้เรียนทั้งด้านนิเทศศาสตร์ เช่น การประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดีย สิ่งพิมพ์ + ด้านการเกษตร ตามชื่อสาขาเลย เพื่อนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการเกษตร สู่เกษตรกร และชุมชน
แนวทางการประกอบอาชีพ เช่น การส่งเสริมทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน การจัดการด้านการสื่อสารเกษตรให้กับสินค้า องค์กร การนำความรู้ด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสื่อสารมวลชนทั่วไป เช่น การออกแบบกราฟฟิก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ http://www.agri.kmitl.ac.th/agritech/index.php

ที่มา http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/sspo/th_index.asp?pg=history&sm=m_history

สาขาวิชากายอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขานี้เรียนอะไร : ก่อนอื่นต้องบอกกับน้อง ๆ ก่อนว่า กายอุปกรณ์คืออะไร เพราะหลาย ๆ คนอาจยังไม่รู้กายอุปกรณ์ก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น ขาเทียม อุปกรณ์ประคองแขน
ซึ่งงานกายอุปกรณ์เกิดจากการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์, ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม, ชีวกลศาสตร์ และศิลปะเข้าด้วยกัน
โดยหลักสูตรจะเรียนใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ วิชาพื้นฐานทางความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาทางการแพทย์ เช่น กายวิภาค ชีวกลศาสตร์ และวิชาทางกายอุปกรณ์
แนวทางการประกอบอาชีพ เช่น นักกายอุปกรณ์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/sspo/th_index.asp?pg=history&sm=m_history

ที่มา http://www.agro.ku.ac.th/department.php?dep_id=6

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขานี้เรียนอะไร : สาขานี้มุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้ความรู้ครอบคลุมทุกด้านในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เทคโนโลยีการผลิตเส้นใย เคมีสิ่งทอ กระบวนการผลิตสิ่งทอ เทคโนโลยีการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม การตลาด การออกแบบแฟชั่น ตลอดจนงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
แนวทางการประกอบอาชีพ เช่น การจัดการธุรกิจสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ ผู้ควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ นักวิจัยในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เจ้าของกิจการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ http://www.agro.ku.ac.th/department.php?dep_id=6

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ดูแล้วสนใจสาขาไหนกันบ้างไหมเอ่ย หวังว่าน้อง ๆ ที่มีความสนใจทั้งในด้านวิทย์และศิลป์คงจะถูกใจกันนะคะ แล้วพบกับพี่วีวี่ได้ใหม่ สำหรับวันนี้ บ๊าย บาย ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.agro.ku.ac.th
http://www.si.mahidol.ac.th
http://www.agro.ku.ac.th/
Nitedkaset KMITL

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ