ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level

รหัสคอร์ส: LON94AL99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

31:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

37:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level (LON94AL99)

 • Update ข้อสอบจริง ชีววิทยา A-Level ปีล่าสุด
 • ข้อสอบย้อนหลังและข้อสอบที่พี่บิ๊กแต่งเพิ่มให้ยากกว่าข้อสอบจริงเล็กน้อย เพื่อให้น้อง ๆ ฝึกทำรวมกันกว่า 244 ข้อ
 • เสริมเทคนิคการทำโจทย์ให้ถูกต้องและรวดเร็วด้วยเทคนิค BIO Key และ BIO Clear
 • เเนะจุดเน้น จุดหลอก และจุดออกบ่อย

เหมาะสำหรับ น้อง ๆ Dek67 ที่ทบทวนเนื้อหาใน ม.4-ม.6 มาแล้ว และอยากเสริมประสบการณ์ในการทำโจทย์ หรือ เสริมเทคนิคในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

* เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไป

 

เนื้อหาคอร์ส
กลุ่มพื้นฐานทางชีววิทยา

 • การศึกษาชีววิทยา
 • เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
 • โครงสร้าง และการลำเลียงสารของเซลล์
 • การหายใจระดับเซลล์
 • การแบ่งเซลล์

กลุ่มพันธุศาสตร์

 • โครโมโซม และสารพันธุกรรม
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิวัฒนาการ

กลุ่มการดำรงชีวิตของพืช

 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • โครงสร้างพี่ช และการเจริญเติบโตของพืช
 • การลำเลียงสารของพืช
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

กลุ่มการรักษาดุลยภาพในร่างกาย

 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
 • ระบบเลือด และน้ำเหลือง
 • ระบบภูมิคุ้มกัน
 • ระบบขับถ่ย และการรักษาดุลยภาพ

กลุ่มการประสานงานในร่างกาย

 • ระบบประสาท
 • การเคลื่อนที่ของสัตว์
 • ระบบฮอร์โมน
 • ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต
 • พฤติกรรมของสัตว์

กลุ่มระบบนิเวศ

 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ระบบนิเวศ
 • ประชากรสิ่งมีชีวิต
ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level

รหัสคอร์ส: LON94AL99

2,800 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top