ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่1

รหัสคอร์ส: TON94P81

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

22:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

27:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่1 (TON94P81)

ลักษณะคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ
 • เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้
 • สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ
 • เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร
 • ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ
 • เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 360 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ)

หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม แยกบท) ประกอบด้วย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

 • ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารของมนุษย์และสัตว์
 • ความหมายของ “ภาษา”
 • ประเภทของภาษา
 • พันธกิจของภาษา
 • วัฒนธรรมกับภาษา
 • ธรรมชาติของภาษา
 • ความรู้และข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

 • เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ
 • เสียงและอักษรแทนเสียงสระ
 • เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

 • ความหมายและการนับ “พยางค์”
 • พยางค์ปิด / พยางค์เปิด
 • พยางค์คำเป็น / พยางค์คำตาย
 • พยางค์คำครุ / พยางค์คำลหุ
 • หลักการวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์โดยทั่วไป

ชุด 1

คำแนะนำพิเศษ

⭐ ม.4 / ม.5 / ม.6 ควรเลือกเรียนตามเทอมที่อาจารย์แจ้งให้ทราบ (แต่ละโรงเรียนอาจเรียนเนื้อหาต่างกัน)

⭐ เนื้อหารวมบท ชุดที่ 1 ไม่ปรากฏใน Test Blueprint ของข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทย แต่สามารถเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบรับตรงของบางมหาวิทยาลัยได้

⭐ รวมบทชุดที่ 1 ใช้เพิ่มพลังความพร้อมและความมั่นใจที่สุดสำหรับ

 • สอบกลางภาค / ปลายภาค เพื่อทำเกรด เพิ่ม GPAX

 

สารบัญเนื้อหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

 • ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารของมนุษย์และสัตว์

 • ความหมายของ "ภาษา"

 • ประเภทของภาษา

 • พันธกิจของภาษา

 • วัฒนธรรมกับภาษา

 • ธรรมชาติของภาษา

 • ความรู้และข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

 • เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ

 • เสียงและอักษรแทนเสียงสระ

 • เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

 • ความหมายและการนับ "พยางค์"

 • พยางค์ปิด – พยางค์เปิด

 • พยางค์คำเป็น – พยางค์คำตาย

 • พยางค์คำครุ - พยางศ์คำลหุ

 • หลักการวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์โดยทั่วไป

หนังสือเรียน

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่1

รหัสคอร์ส: TON94P81

1,800 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ