ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่2

รหัสคอร์ส: TON94P82

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

23:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

28:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่2 (TON94P82)

ลักษณะคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ
 • เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้
 • สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ
 • เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร
 • ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ
 • เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 300 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ)

หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม แยกบท) ประกอบด้วย

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

 • ความหมายและส่วนประกอบของคำ
 • การจำแนกประเภททางความหมายของคำ
 • ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย
 • คำพ้องในภาษาไทย (พ้องรูป / พ้องเสียง / พ้องความหมาย)
 • ข้อควรคำนึงในการใช้คำ

ประโยคในภาษาไทย

 • ความหมายและส่วนประกอบของประโยค
 • ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประโยคในภาษาไทย
 • การจำแนกชนิดของประโยคตามเกณฑ์ต่าง ๆ
 • หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค

ภาษาแสดงความคิด

 • ภาษากับการแสดงเหตุผล
 • ภาษากับการแสดงทรรศนะ
 • ภาษากับการโน้มน้าวใจ
 • ภาษากับการโต้แย้ง

2

คำแนะนำพิเศษ

⭐ ม.4 / ม.5 / ม.6 ควรเลือกเรียนตามเทอมที่อาจารย์แจ้งให้ทราบ (แต่ละโรงเรียนอาจเรียนเนื้อหาต่างกัน)

⭐ สำหรับ ม.6 ที่ลงคอร์ส Ultimate Thai แล้ว แต่ต้องการเรียนเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเพิ่มความเข้าใจ ควรเลือกเรียนแยกบทจะเหมาะกว่าเลือกเรียนรวมบท

⭐ รวมบทชุดที่ 2 ใช้เพิ่มพลังความพร้อมและความมั่นใจที่สุดสำหรับ

 • สอบกลางภาค / ปลายภาค เพื่อทำเกรด เพิ่ม GPAX
 • สอบเข้ามหาวิทยาลัยสนามสอบ A-LEVEL วิชาภาษาไทย ตาม Test Blueprint ทุกเรื่อง

สารบัญเนื้อหา

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

 • ความหมายและขอบเขตของคำ

 • การจำแนกประเภททางความหมายของคำ

 • ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

 • คำพ้องในภาษาไทย

 • ข้อควรคำนึงในการใช้คำ

ประโยคในภาษาไทย

 • ความหมายและส่วนประกอบของประโยค

 • ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประโยคในภาษาไทย

 • การจำแนกชนิดของประโยคตามเกณฑ์ต่าง ๆ

 • หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค

ภาษาแสดงความคิด

 • ภาษากับการแสดงเหตุผล

 • ภาษากับการแสดงทรรศนะ

 • ภาษากับการโน้มน้าวใจ

 • ภาษากับการโต้แย้ง

หนังสือเรียน

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่2

รหัสคอร์ส: TON94P82

1,900 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ