ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่3

รหัสคอร์ส: TON94P83

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

22:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

27:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่3 (TON94P83)

ลักษณะคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ
 • เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้
 • สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ
 • เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร
 • ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ
 • เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 380 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ)

หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม แยกบท) ประกอบด้วย

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

 • หลักการสังเกตคำไทยแท้
 • หลักการสังเกตคำยืมจากภาษาบาลี / สันสกฤต / เขมร / อังกฤษ
 • คำยืมจากภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย
 • สรุปหลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาพรวม

การสร้างคำในภาษาไทย

 • การสร้างคำซ้ำ
 • การสร้างคำซ้อน
 • การสร้างคำประสม
 • การสร้างคำสมาส (แบบสมาสและแบบสนธิ)

สำนวนไทย

 • ลักษณะถ้อยคำสำนวนภาษาไทย
 • ที่มาของสำนวนในภาษาไทย
 • สำนวนที่มีความหมายเหมือน / ใกล้เคียงกัน
 • หลักการใช้สำนวนให้ถูกต้องเหมาะสม

3

คำแนะนำพิเศษ

⭐ ม.4 / ม.5 / ม.6 ควรเลือกเรียนตามเทอมที่อาจารย์แจ้งให้ทราบ (แต่ละโรงเรียนอาจเรียนเนื้อหาต่างกัน)

⭐ สำหรับ ม.6 ที่ลงคอร์ส Ultimate Thai แล้ว แต่ต้องการเรียนเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเพิ่มความเข้าใจ ควรเลือกเรียนแยกบทจะเหมาะกว่าเลือกเรียนรวมบท

⭐ รวมบทชุดที่ 3 ใช้เพิ่มพลังความพร้อมและความมั่นใจที่สุดสำหรับ

 • สอบกลางภาค / ปลายภาค เพื่อทำเกรด เพิ่ม GPAX
 • สอบเข้ามหาวิทยาลัยสนามสอบ A-LEVEL วิชาภาษาไทย ตาม Test Blueprint เฉพาะเรื่องสำนวน

สารบัญเนื้อหา

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

 • หลักการสังเกตคำไทยแท้

 • หลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

การสร้างคำในภาษาไทย

 • การสร้างคำในภาษาไทย

 • การสร้างคำซ้ำ

 • การสร้างคำซ้อน

 • การสร้างคำประสม

 • การสร้างคำสมาส

สำนวนไทย

 • ลักษณะถ้อยคำสำนวนภาษาไทย

 • ตัวอย่างที่มาของสำนวนในภาษาไทย

 • ตัวอย่างสำนวนที่มีความหมายเหมือน / ใกล้เคียงกัน

 • ตัวอย่างสำนวนที่กล่าวถึงเรื่องทำนองเดียวกัน

 • หลักการใช้สำนวนให้ถูกต้องเหมาะสม

หนังสือเรียน

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่3

รหัสคอร์ส: TON94P83

1,700 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ