ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่4

รหัสคอร์ส: TON94P84

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

18:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

22:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่4 (TON94P84)

ลักษณะคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ
 • เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้
 • สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ
 • เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร
 • ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ
 • เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 260 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ)

หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม แยกบท) ประกอบด้วย

ระดับภาษา

 • การจำแนกระดับภาษา (ทางการ / ไม่ทางการ)
 • ถ้อยคำที่ควรสังเกตในภาษาระดับต่าง ๆ
 • ปัจจัยที่ช่วยกำหนดระดับภาษา

ราชาศัพท์

 • ความหมายและขอบเขตของราชาศัพท์
 • พระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยที่ควรทราบ
 • คำที่ต้องทำให้เป็นราชาศัพท์ (นามราชาศัพท์ / กริยาราชาศัพท์)
 • ราชาศัพท์บางคำที่มักใช้ผิด
 • คำสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล / กราบทูล

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

 • การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง
 • การใช้ภาษากำกวม
 • การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย
 • การใช้ภาษาต่างระดับ
 • การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

4

คำแนะนำพิเศษ

⭐ ม.4 / ม.5 / ม.6 ควรเลือกเรียนตามเทอมที่อาจารย์แจ้งให้ทราบ (แต่ละโรงเรียนอาจเรียนเนื้อหาต่างกัน)

⭐ สำหรับ ม.6 ที่ลงคอร์ส Ultimate Thai แล้ว แต่ต้องการเรียนเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเพิ่มความเข้าใจ ควรเลือกเรียนแยกบทจะเหมาะกว่าเลือกเรียนรวมบท

⭐ รวมบทชุดที่ 4 ใช้เพิ่มพลังความพร้อมและความมั่นใจที่สุดสำหรับ

 • สอบกลางภาค / ปลายภาค เพื่อทำเกรด เพิ่ม GPAX
 • สอบเข้ามหาวิทยาลัยสนามสอบ A-LEVEL วิชาภาษาไทย ตาม Test Blueprint ทุกเรื่อง

สารบัญเนื้อหา

ระดับภาษา

 • การจำแนกระดับภาษา

 • ตัวอย่างถ้อยคำที่ควรสังเกตในภาษาระดับต่าง ๆ

 • ปัจจัยที่ช่วยกำหนดระดับภาษา

ราชาศัพท์

 • ความหมายและขอบเขตของราชาศัพท์

 • พระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยที่ควรทราบในรัชกาลที่ ๑๐

 • ตัวอย่างคำที่ต้องทำให้เป็นราชาศัพท์

 • ราชาศัพท์บางคำที่มักใช้ผิด

 • คำสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล / กราบทูล

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

 • การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง

 • การใช้ภาษากำกวม

 • การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย

 • การใช้ภาษาต่างระดับ

 • การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

หนังสือเรียน

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่4

รหัสคอร์ส: TON94P84

1,300 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ