ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่5

รหัสคอร์ส: TON94P85

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

22:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

27:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่5 (TON94P85)

ลักษณะคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ
 • เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้
 • สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ
 • เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร
 • ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ
 • เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 130 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ)

หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม แยกบท) ประกอบด้วย

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

 • การส่งคำสัมผัส
 •  ฉันทลักษณ์ของ “กลอน” (กลอนสุภาพ / กลอนแปด)
 • ฉันทลักษณ์ของ “กาพย์” (กาพย์ยานี 11 / กาพย์ฉบัง 16 / กาพย์สุรางคนางค์ 28)
 • ฉันทลักษณ์ของ “โคลง” (โคลงสี่สุภาพ / โคลงสามสุภาพ / โคลงสองสุภาพ)
 • ฉันทลักษณ์ของ “ฉันท์” (อินทรวิเชียรฉันท์ 11 / วสันตดิลกฉันท์ 14)
 • ฉันทลักษณ์ของ “ร่าย” (ร่ายสุภาพ / ร่ายยาว)

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

 • กลวิธีการประพันธ์ (สรรคำ / ซ้ำคำ / เล่นคำ / เล่นเสียง / การใช้อัพภาส)
 • จุดมุ่งหมายของกวีในการนำเสนอสาร (แสดงจินตภาพ / แสดงอารมณ์ / แสดงความคิด)
 • ภาพพจน์ที่มักปรากฏในวรรณคดี
 • กวีโวหาร

โวหารการเขียน

 • บรรยายโวหาร
 • พรรณนาโวหาร
 • อธิบายโวหาร

5

คำแนะนำพิเศษ

⭐ ม.4 / ม.5 / ม.6 ควรเลือกเรียนตามเทอมที่อาจารย์แจ้งให้ทราบ (แต่ละโรงเรียนอาจเรียนเนื้อหาต่างกัน)

⭐ สำหรับ ม.6 ที่ลงคอร์ส Ultimate Thai แล้ว แต่ต้องการเรียนเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเพิ่มความเข้าใจ ควรเลือกเรียนแยกบทจะเหมาะกว่าเลือกเรียนรวมบท

⭐ รวมบทชุดที่ 5 ใช้เพิ่มพลังความพร้อมและความมั่นใจที่สุดสำหรับ

 • สอบกลางภาค / ปลายภาค เพื่อทำเกรด เพิ่ม GPAX
 • สอบเข้ามหาวิทยาลัยสนามสอบ A-LEVEL วิชาภาษาไทย ตาม Test Blueprint เฉพาะเรื่องโวหารการเขียน

สารบัญเนื้อหา

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

 • การส่งคำสัมผัส

 • ฉันทลักษณ์ของกลอน

 • ฉันทลักษณ์ของ "กาพย์"

 • ฉันทลักษณ์ของ "โคลง"

 • ฉันทลักษณ์ของ "ฉันท์"

 • ฉันทลักษณ์ของ "ร่าย"

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

 • กลวิธีการประพันธ์

 • จุดมุ่งหมายของกวีในการนำเสนอสาร

 • ภาพพจน์ที่มักปรากฏในวรรณคดี

 • กวีโวหาร

โวหารการเขียน

 • บรรยายโวหาร

 • พรรณนาโวหาร

 • อธิบายโวหาร

หนังสือเรียน

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่5

รหัสคอร์ส: TON94P85

1,700 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ