3 อาชีพ สุดรุ่ง สำหรับคนชอบเรียนเลข

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ใกล้ถึงวันที่จะยื่นคะแนน TCAS รอบสาม รับตรงร่วมกันแล้ว หากน้อง ๆ คนไหนที่เรียนสายวิทย์ – คณิต หรือศิลป์ – คำนวณ และยังไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนคณะไหนดี หรืออยากทำอาชีพอะไร วันนี้พี่วีวี่จะมาแนะนำ 3 อาชีพ สุดรุ่ง สำหรับคนชอบเรียนเลข มีอาชีพอะไรบ้าง ไปดูกันเลย !

นักวิศวกรรมการเงิน

เริ่มต้นกันด้วยอาชีพวิศวกรรมการเงิน ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่ในไทย ไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่เป็นอาชีพที่ความต้องการในตลาดแรงงานกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้ว การเรียนในสาขาวิศวกรรมการเงินจะเน้นการเรียนทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการใช้เครื่องคำนวณและเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างชำนาญ เมื่อจบแล้ว งานที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านบริหารความเสี่ยง นโยบายสินเชื่อ วิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือการเป็นนักวิจัยในหน่วยงานธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปริญญาตรี)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท – หลักสูตรนานาชาติ)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ (FEM)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปริญญาโท)
 4. โครงการหลักสูตรร่วม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง + นิด้า KMITL-NIDA Double Degree Program in Financial Engineering (หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท (4+1) – นานาชาติ)

 


นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล `{`Data Scientist`}`

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ถือได้ว่าเป็นอาชีพมาแรงแห่งทศวรรษที่บริษัทเล็ก ใหญ่ ต่างต้องการตัวไปร่วมทำงานด้วย แถมค่าตอบแทนยังสูงอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะทำหน้าที่ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้น ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ถือเป็นทักษะที่สำคัญมาก เพราะอาชีพนี้ต้องอยู่กับตัวเลขและข้อมูลมหาศาล
 
ทักษะที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องมี
1 ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
2 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (Math&Statistics)
3 ความรู้เฉพาะสาขา (Domain Knowledge)
4 ความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์ (Curiosity & Creativity)
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
ปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยหรือคณะไหนเปิดสอนสาขาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยตรง แต่น้อง ๆ ที่สนใจสายงานนี้ก็สามารถเรียนในคณะที่เกี่ยวข้องได้ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 


นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อาชีพสุดท้ายที่แนะนำในวันนี้คือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อาชีพที่ค่าตอบแทนสูง และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้ว นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการคาดคะเนและประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินแก่บริษัทประกันภัยและธนาคาร การเรียนในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องศึกษาความรู้หลาย ๆ ด้านเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน อาทิ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ การประกันภัย
 
คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเรียน

 1. ต้องมีความถนัดในการคำนวณ เพราะน้อง ๆ จะต้องเรียนทั้งสถิติและคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเอาไปประยุกต์เป็นหลักด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
 2. มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์
 3. ทำงานอย่างมีหลักการและมีเหตุผล หาที่มาที่ไปได้
 4. ชอบติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในวงการธุรกิจ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบทำงานติดต่อกับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการประกันภัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 8. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการประกันภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 9. คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 


หากน้อง ๆ คนไหนมีความฝันที่จะทำงานใน 3 อาชีพนี้แล้ว พี่วีวี่แนะนำให้เตรียมพื้นฐานคณิตให้แน่นกันตั้งแต่เนิ่น ๆ และหากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ที่ WE เราปูพื้นฐานคณิตกันตั้งแต่เริ่ม รับรองว่านำไปต่อยอด สู่อาชีพในฝันได้แน่นอนค่ะ
 
อ้างอิง
https://campus.campus-star.com/education/84547.html
https://campus.campus-star.com/education/81996.html
https://www.admissionpremium.com/it/news/3079

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ