แกะวิธีแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ง่ายๆ ในบทความเดียว

วิธีแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.3

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังเรียนเกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนี้อยู่แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ หรือพยายามทำความเข้าใจแล้วแต่ยังสับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก ขอให้น้อง ๆ อย่าเพิ่งถอดใจไป เพราะในบทความนี้ พี่ภูมิ WE BY THE BRAIN จะมาแนะวิธีการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแบบเข้าใจง่ายในบทความเดียว ที่มาพร้อมโจทย์และเฉลย

อสมการ คืออะไร

อสมการ (Inequality) คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการไม่เท่ากันของจำนวน ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้ง ไม่เท่ากับ(≠), มากกว่า(>), น้อยกว่า(<) , มากกว่าหรือเท่ากับ(≥) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ(≤) โดยความหมายของแต่ละสัญลักษณ์ คือ
 • a ≠ b มีความหมายว่า a มีค่าไม่เท่ากับ b
 • a < b มีความหมายว่า a มีค่าน้อยกว่า b (ไม่ถึง b)
 • a > b มีความหมายว่า a มีค่ามากกว่า b (เกิน b)
 • a ≤ b มีความหมายว่า a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b (ไม่เกิน b)
 • a ≥ b มีความหมายว่า a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ b (ไม่น้อยกว่า b)

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากัน และมีตัวแปรเพียงตัวเดียว โดยที่ตัวแปรนั้นมีเลขชี้กำลังเป็น 1 ซึ่งอสมการอาจมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้

คําตอบของอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

คําตอบของอสมการ คือ จํานวนที่นําไปแทนค่าตัวแปรในอสมการ แล้วทําให้ได้อสมการที่เป็นจริงหรือสอดคล้องกับอสมการ และสำหรับจำนวนใดที่แทนค่าตัวแปรแล้วทำให้เกิดอสมการที่ไม่เป็นจริง แสดงว่าจำนวนนั้นไม่เป็นคำตอบของอสมการ

คําตอบของอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

น้อง ๆ จะเห็นว่าคำตอบของอสมการไม่จำเป็นต้องมีเพียงแค่ค่าเดียวเท่านั้น โดยอสมการจะมีคำตอบได้ 3 ลักษณะ คือ

 • มีจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นคำตอบ
 • มีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบ
 • ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ

ตัวอย่างของการหาคำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ตัวอย่าง 1

1. จงหาคำตอบของอสมการ 2x – 2 > x + 5

วิธีทำ

จากโจทย์ +2 ทั้ง 2 ฝั่งจะได้ 2x – 2 + 2 > x + 5 + 2

ต่อมา -x ทั้ง 2 ฝั่งจะได้ 2x – x > x + 7 – x

พบว่า  x > 7

ดังนั้น คำตอบของอสมการคือ จำนวนจริง  x ทุกจำนวนที่มีค่ามากกว่า 7 นั่นเอง

 

ตัวอย่าง 2

จงหาคำตอบของอสมการ x+1 ≤ x+2 

วิธีทำ

เนื่องจาก เมื่อแทน x ด้วยจำนวนจริงใด ๆ ใน x+1 ≤ x+2 แล้วจะได้อสมการที่เป็นจริงเสมอ 

ดังนั้น คำตอบของอสมการ x+1 ≤ x+2 คือ จำนวนจริงทุกจำนวน

 

ตัวอย่าง 3

กำหนดให้ x เป็นจำนวนนับ

จงหาค่า x ที่สอดคล้องกับอสมการ 0 < x ≤ 1

วิธีทำ

จากโจทย์เมื่อแทน x = 1 จะได้ว่า 0 < 1 ≤ 1 อสมการเป็นจริง

แต่เมื่อแทน x = 2 จะได้ว่า 0 < 2 ≤ 1 อสมการไม่เป็นจริง

และสำหรับจำนวนนับ x ใดๆ ที่มากกว่า 2 เมื่อแทนลงในอสมการแล้วจะไม่เป็นจริงเสมอ

ดังนั้น อสมการจะมีเพียงคำตอบเดียวคือ x = 1 เป็นคำตอบของอสมการ

 

ตัวอย่าง 4

จงหาคำตอบของอสมการ  x < x – 2

วิธีทำ

จากโจทย์ -x ทั้ง 2 ฝั่งจะได้ x – x < X -2 – x

พบว่า  0 < -2

ซึ่งอสมการไม่เป็นจริง (อาจารย์บางท่านอาจใช้คำว่า “อสมการเป็นเท็จ”)

หมายความว่าไม่มีจำนวนจริงใดที่แทนค่าใน x แล้วทำให้อสมการเป็นจริงได้

ดังนั้น อสมการไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริง

กราฟแสดงคำตอบของอสมการ

เราสามารถนําคําตอบที่ได้ เขียนเป็นกราฟเส้น (line graph) แสดงคําตอบบนเส้นจำนวน เพื่อให้เห็นภาพคําตอบได้ชัดเจน ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ 

 • จุดโปร่ง(วงกลมโปร่ง) จะหมายถึง จำนวนนั้นไม่เป็นคำตอบ​
 • จุดทึบ(วงกลมทึบ) จะหมายถึง จำนวนนั้นเป็นคำตอบด้วย​
 • เส้นทึบที่ลากเชื่อม จะหมายถึง จำนวนที่เป็นคำตอบของอสมการ โดยใช้การลากเส้นผ่านจำนวนนั้น ๆ

ตัวอย่าง

กราฟแสดงคำตอบของอสมการ

กราฟข้างต้นแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ -1 แต่น้อยกว่า 3 

ซึ่งเป็นคำตอบของอสมการ -1 ≤ x < 3 

เนื่องจาก -1 เป็นคำตอบของอสมการ จะเขียนจุดทึบทับจุดที่แทน -1 ไว้เพื่อแสดงว่า 

กราฟรวมจุดที่แทน -1 และเนื่องจาก 3 ไม่ใช่คำตอบของอสมการ ดังนั้นจะเขียนจุดโปร่งตรงจุดที่แทน 3 ไว้เพื่อแสดงว่า กราฟไม่รวมจุดที่แทน 3 และเส้นทึบที่ลากจะหมายถึงจำนวนจริงทั้งหมดที่มีค่าระหว่าง -1 ถึง 3 เป็นคำตอบของอสมการ

วิธีการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้อสมการ คือ การหาคําตอบของอสมการ ซึ่งทําได้โดยการลองแทนค่าตัวแปร หรือใช้สมบัติการไม่เท่ากันเข้ามาช่วย การลองแทนค่าตัวแปรในอสมการอาจไม่สะดวกเมื่อ อสมการมีความซับซ้อน ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วในการแก้อสมการ เราจะใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในการหาคําตอบ

สมบัติการบวกของการไม่เท่ากัน
เมื่อ a , b และ c แทนจํานวนจริงใด ๆ
 1. ถ้า a < b แล้ว a ± c < b ± c
 2. ถ้า a ≤ b แล้ว a ± c ≤ b ± c
 3. ถ้า a > b แล้ว a ± c > b ± c
 4. ถ้า a ≥ b แล้ว a ± c ≥ b ± c
สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน
เมื่อ a , b และ c แทนจํานวนจริงใด ๆ
 1. ถ้า a < b และ c เป็นจํานวนจริงบวก แล้ว ac < bc
 2. ถ้า a ≤ b และ c เป็นจํานวนจริงบวก แล้ว ac ≤ bc
 3. ถ้า a < b และ c เป็นจํานวนจริงลบ แล้ว ac > bc
 4. ถ้า a ≤ b และ c เป็นจํานวนจริงลบ แล้ว ac ≥ bc
 5. ถ้า a > b และ c เป็นจํานวนจริงบวก แล้ว ac > bc
 6. ถ้า a ≥ b และ c เป็นจํานวนจริงบวก แล้ว ac ≥ bc
 7. ถ้า a > b และ c เป็นจํานวนจริงลบ แล้ว ac < bc
 8. ถ้า a ≥ b และ c เป็นจํานวนจริงลบ แล้ว ac ≤ bc
น้อง ๆ จะเห็นว่าการคูณด้วยจำนวนบวกอสมการจะไม่เปลี่ยนเครื่องหมาย แต่ถ้าคูณด้วยจำนวนลบอสมการจะเปลี่ยนเครื่องหมาย และสำหรับการหาคำตอบของอสมการที่มีเครื่องหมาย ≠ จะใช้การแก้สมการมาช่วยในการหาคำตอบ ทำให้ได้คำตอบของอสมการดังกล่าวเป็นจำนวนจริงทุกจำนวน ยกเว้นจำนวนที่เป็นคำตอบของสมการนั้น

ตัวอย่าง
ตัวอย่างการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จะสร้างอสมการแทนปัญหา แล้วแก้อสมการเพื่อหาคำตอบ เมื่อได้คำตอบแล้ว ต้องนำคำตอบที่ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์ปัญหา ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เนื่องจากคำตอบที่ได้แม้จะเป็นคำตอบของอสมการที่สร้างขึ้น แต่อาจไม่ใช่คำตอบของโจทย์ปัญหา 

Steps การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

Step 1 วิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่าโจทย์ให้หาอะไรและมีเงื่อนไขอะไรบ้าง 

Step 2 กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งที่โจทย์ให้หา 

Step 3 สร้างอสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด 

Step 4 แก้อสมการหาคําตอบ 

Step 5 นำคำตอบที่ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาให้

ตัวอย่างข้อสอบอสมการเชิงเส้นเดียวแปรเดียว

ข้อที่ 1

ตัวอย่างข้อสอบอสมการเชิงเส้นเดียวแปรเดียว 1

ข้อที่ 2

ตัวอย่างข้อสอบอสมการเชิงเส้นเดียวแปรเดียว 2

ข้อที่ 3

ตัวอย่างข้อสอบอสมการเชิงเส้นเดียวแปรเดียว 3

สรุปบทความ

เป็นไงกันบ้างสำหรับวิธีแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ พี่ภูมิ ได้นำมาฝาก ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหม ? แต่ถ้าหากน้อง ๆ รู้สึกว่ามีบทเรียนไหนที่ยาก และยังมีความกังวลอยู่ สบายใจได้เลย เพราะการติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ติวคณิตศาสตร์ ม.3 ที่ WE BY THE BRAIN จะช่วยปรับพื้นฐานให้น้อง ๆ พร้อมพาตะลุยทำโจทย์ และพิชิตเกรด 4 ให้เอง! 

WE BY THE BRAIN ติวเตอร์ตัวตึง ยืน 1 เรื่องติว สอนโดยทีมติวเตอร์ระดับประเทศ พิสูจน์คุณภาพมากว่า 37 ปี จำนวนนักเรียนกว่า 2 ล้านคน  สามารถมาเรียนที่ WE BY THE BRAIN ได้เลย พี่ ๆ ติวเตอร์ของเราพร้อมสอนความรู้เข้มข้น แชร์เทคนิคทำข้อสอบจัดเต็ม เรียนจบแล้ว พร้อมลุยทุกสนามสอบแน่นอน! 

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียด เนื้อหาสมการ ม.3 จาก WE BY THE BRAIN ก่อนใครได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ