เจาะลึก แนวข้อสอบ MWIT บทไหนเรื่องอะไรที่น้องต้องรู้ก่อนเข้าสู่ห้องสอบ

แนวข้อสอบ MWIT

ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะน้อง ๆ สำหรับน้อง ม.3 ที่กำลังเตรียมสอบเข้า MWIT ปีนี้ !! พร้อมกันหรือยัง สำหรับการสอบในรอบแรกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด้วยจำนวนของผู้สมัครสอบเยอะแต่จำนวนที่สามารถรับเข้าศึกษาได้แค่ปีละ 240 คน จึงจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสอบเข้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ใครที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรอบแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้ผ่านฉลุย ตามพี่กอล์ฟมาได้เลย วันนี้พี่จะมาเคลียร์ข้อสงสัย เจาะลึกแนวข้อสอบ ว่าข้อสอบคณิตของ MWIT ในปีที่ผ่านมา ออกข้อสอบในบทไหน จุดใดที่ต้องเน้น อะไรที่จำเป็นต้องรู้ก่อนและต้องเก็บให้ทันก่อนลงสนามสอบรอบแรก โดยอ้างอิงรูปแบบจากแนวข้อสอบ MWIT จริงที่พวกพี่ได้เก็บรวบรวมมาจากรุ่นพี่ที่ได้สอบไปเมื่อปีที่แล้ว (ปีนี้น้องสอบเสร็จแล้วอย่าลืมมาแชร์ข้อสอบให้กับพวกพี่ด้วยนะ) ถ้าพร้อมแล้วก็ตามพี่มาได้เลย

สำหรับข้อสอบ MWIT ในรอบแรกจะสอบเพียง 2 วิชา นั่นคือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองวิชาจะคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นเท่ากัน คือ 50% รวม 2 วิชา เป็น 100 % โดยคะแนนเต็มในแต่ละวิชาจะเต็ม 90 คะแนน (อ้างอิงจากปีที่ผ่านมา) ซึ่งทั้ง 2 วิชาที่ว่ามานั้นล้วนสำคัญทั้งคู่ ในรอบแรกจะคัดเลือกนักเรียนเหลือเพียง 600 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด (ข้าคือผู้อยู่รอด 😂 ) โดยการเรียงลําดับคะแนนรวมของ T-Score ของแต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย และจะต้องได้เปอร์เซ็นไทล์ (percentile) ไม่ต่ํากว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ถึงจะมีสิทธ์ในการสอบรอบที่สองได้

มหิดลวิทยานุสรณ์

รูปแบบข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ซึ่งสำหรับข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ในรุ่น MWIT32 ที่ผ่านมาจะมีคะแนนเต็ม 90 คะแนน จำนวนข้อทั้งหมด 33 ข้อ ให้เวลาในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ 90 นาที (สปีดเทส โค-ตร ๆ 😣 ) โดยข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 พาร์ตหลัก ๆ ที่รู้จักกันในชื่อ Part SEEN และ Part UNSEEN

Part : SEEN  มีทั้งหมด 11 ข้อ ข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย ข้อละ 2 คะแนน พาร์ตนี้คือพาร์ตที่น้อง ๆ ทุกคนที่สอบต้องเน้นมาก ๆ เป็นพาร์ตที่เก็บคะแนนได้ง่ายที่สุด โจทย์ไม่ได้ยากไม่ซับซ้อน (รุ่นพี่เค้าบอกมานะ 555) แนวโจทย์จะเป็นแนวพื้นฐานทั่วไปอยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ม.ต้น สามารถหาฝึกทำได้จากแบบฝึกหัดท้ายบทของตำราเรียน ดังนั้นนี่คือพาร์ตเก็บคะแนนสำคัญ เค้ากำลังปาคะแนนใส่เรา ห้ามหลบคะแนนเด็ดขาดเลยนะน้อง

Part : UNSEEN  นี่สิของจริง พาร์ตนี้จะเป็นพาร์ตที่ขึ้นชื่อในทุก ๆ ปีของข้อสอบสอบเข้า MWIT

โดยในปีที่ผ่านมาพาร์ตนี้จะออกมาทั้งหมด 22 ข้อ เป็นแบบระบายคำตอบ โดยใน 22 ข้อนี้รวมถึง UNSEEN บทความด้วยนะ ซึ่งสำหรับพาร์ตนี้แต่ละข้อจะมีคะแนนไม่เท่ากัน และโจทย์แต่ละข้อจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถผู้เข้าสอบโดยเฉพาะ โจทย์โดยส่วนมากของพาร์ตนี้จะมาในแนวประยุกต์มีผสมปัญหาเชาว์หน่อย ๆ มีการวิเคราะห์และมีความซับซ้อนมากกว่าข้อสอบใน Part SEEN ซึ่งน้องจะต้องนำความรู้ทุกอย่างที่น้องได้เรียนมา เทคนิคทุกเทคนิคที่เคยฝึกฝนเอามาใช้ในการทำโจทย์ในพาร์ตนี้ให้มากที่สุด

ซึ่งเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบด้วยกลุ่มสาระหลัก ๆ ดังนี้ คือ จำนวนและพีชคณิต, เรขาคณิตและการวัด และสถิติ การนับและความน่าจะเป็น

มหิดลวิทยานุสรณ์

สาระจำนวนและพีชคณิต

จะสามารถแบ่งย่อยออกเป็นบทต่าง ๆ ที่เจอในข้อสอบได้ ดังนี้

 • จำนวนและสมบัติของจำนวน
 • สมบัติเลขยกกำลังและกรณฑ์
 • สมการและระบบสมการ
 • อสมการ
 • พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม
 • ฟังก์ชันกำลังสอง
 • อนุกรม

สาระเรขาคณิตและการวัด

จะสามารถแบ่งย่อยออกเป็นบทต่าง ๆ ที่เจอในข้อสอบได้ ดังนี้

 • พื้นฐานทางเรขาคณิต
 • ความคล้ายและความเท่ากันทุกประการ
 • ทฤษฎีบทพี่ทาโกรัส
 • การแปลงทางเรขาคณิต
 • พื้นที่แรเงา
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ใช้ในรูปเรขาคณิต)
 • พื้นที่ผิวและปริมาตร
มหิดลวิทยานุสรณ์
มหิดลวิทยานุสรณ์

สาระสถิติ การนับและความน่าจะเป็น

จะสามารถแบ่งย่อยออกเป็นบทต่าง ๆ ที่เจอในข้อสอบได้ ดังนี้

 • สถิติ
 • กราฟและแผนภูมิ
 • การนับและความน่าจะเป็น
มหิดลวิทยานุสรณ์

ไหน ๆ ก็พูดถึงข้อสอบรอบแรกของ MWIT กันแล้ว งั้นพี่กอล์ฟขอแถมเพิ่มในวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ๆ ด้วยเลย

วิชาวิทยาศาสตร์

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาที่ออกสอบจะออกครอบคลุมที่น้องได้เรียนมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งวิชาฟิสิกส์, ชีววิทยา, เคมี และวิทย์กายภาพ ซึ่งจำนวนข้อในปีที่ผ่านมาจะมีทั้งหมด 34 ข้อ เป็นปรนัยทั้งหมด (รุ่นพี่แอบกระซิบว่าออกชีวะ เยอะอยู่) มีทั้งข้อง่ายและข้อที่ซับซ้อนสลับกัน และที่ออกมาบ่อยมากที่สุดไม่ใช่แค่ปีที่ผ่านมาแต่ในช่วงหลัง ๆ ข้อสอบมักจะออกคือโจทย์ที่เป็นการทดลอง ซึ่งจะต้องวิเคราะห์การทดลอง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เค้ากำหนดมาให้เพราะฉะนั้นแนวนี้ต้องหาโจทย์มาฝึกทำเพิ่มเติมด้วยนะน้องและให้เวลาสำหรับการสอบในวิชาวิทยาศาสตร์ 90 นาที คะแนนเต็ม 90 คะแนน 

      

โดยเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน เหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์เป๊ะ

        

ทั้งนี้ ต้องบอกน้อง ๆ เลยว่าข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในรอบแรก ภาพรวมของข้อสอบจะเป็นการผสมกันทั้งข้อสอบในระดับพื้นฐานที่ไม่ยากจนเกินไป และข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน แต่ทุกข้อจะเป็นการใช้ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาในระดับ ม.ต้น เพื่อวิเคราะห์หาคำตอบ เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนวิเคราะห์เยอะ ๆ นะน้อง

           

น้อง ๆ จะเห็นแล้วว่าทั้งสองวิชาที่จะต้องสอบในรอบแรก มีเวลาในการทำข้อสอบแต่ละวิชาที่จำกัดบทความนี้พี่จึงมีเทคนิคเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ทำข้อสอบได้ทันเวลา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์พี่กอล์ฟอยากจะแนะนำน้อง ๆ ให้อย่างแรกเลย คือ อ่านเงื่อนไขของข้อสอบให้ครบถ้วน เปิดดูข้อสอบที่ได้มาให้ครบทุกข้อ ดูแบบคร่าว ๆ โดย Part : SEEN เป็นพาร์ตที่น้อง ๆ ควรเก็บให้ได้ครบทุกข้อ เพราะพาร์ตนี้เป็นพาร์ตที่ใช้ความรู้ทั่วไป ที่ทุกคนสามารถทำได้ คุ้นเคยจากการฝึกฝนทำโจทย์มาพอสมควร ให้รีบทำพาร์ตนี้ให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรก ส่วน Part : UNSEEN ที่เหลือ ข้อไหนที่น้องคิดว่าทำได้ หรือพอจะนึกวิธีการทำข้อนั้นได้ให้รีบทำข้อนั้นก่อน แต่ถ้าข้อไหนที่น้องอ่านโจทย์แล้วไม่มั่นใจ ไม่ถนัด ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ให้ข้ามไปทำข้อที่ทำได้ก่อน หลังจากนั้นค่อยย้อนกลับมาทำข้อที่เราได้ข้ามไปก่อนหน้าเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาจนเกินไป

       

สุดท้ายนี้ พี่กอล์ฟก็ขอให้น้อง ๆ ทีม #MWIT ทุกคน เตรียมตัวให้พร้อม ทำให้เต็มที่สุดในวันสอบบทไหน หัวข้อไหนที่ยังไม่แม่นต้องรีบเก็บ ปิดจุดอ่อนของเราให้หมดก่อนลงสนามสอบ หาโจทย์มาฝึกทำเพิ่มเติม ดูหลาย ๆ แนว ยิ่งได้เห็นได้ฝึกโจทย์หลาย ๆ แนวยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นและพร้อมสอบมากยิ่งขึ้น อย่าลืมว่าในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้โจทย์ทุกข้อ ข้อสอบทุกชุดที่เราได้ฝึกทำต้องจับเวลาเสมือนสอบจริงทุกครั้ง

        

ส่วนใครอยากเพิ่มความมั่นใจ อยากได้เทคนิคเพิ่มเติมในการทำโจทย์ อยากเห็นแนวโจทย์ แนวข้อสอบจริงของ MWIT ที่พวกพี่ได้รวบรวมมาให้สำหรับน้อง ๆ โดยเฉพาะ พี่ขอแนะนำคอร์สติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ และชีววิทยา ของพวกพี่ ซึ่งคอร์สนี้ไม่ใช่แค่ตะลุยโจทย์อย่างเดียวแต่จะมีการสรุปเนื้อหา สูตรสำคัญและจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบไว้ให้น้องด้วย ก่อนที่จะพาน้องตะลุยโจทย์ที่คัดมาแล้วว่าน่าออก ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง พร้อมอัปเดทข้อสอบเก่าให้น้อง ๆ ถึงปีล่าสุดทั้งโจทย์ Part : SEEN และ Part : UNSEEN รวมถึงยังสอดแทรกเทคนิค มุมมองวิธีคิด ที่จะช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบแต่ละข้อของน้องในสนามสอบได้จริง ให้น้อง ๆ พร้อมลงสนามอย่างมั่นใจ

 

รวมถึงสอดแทรกสุดยอดเทคนิคและทริคต่าง ๆ ฉบับ WE ที่ใช้ได้จริงในสนาม ให้น้อง ๆ พร้อมสุดในการแข่งขัน ไม่หวั่นแม้เจอโจทย์สุดหิน มั่นใจทำได้ทันและไวชัวร์ สมัครคอร์สติวเข้ม+ตะลุยโจทย์สอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รับทันที WE MATH SUMMARY JUNIOR และ WE BIO SUMMARY JUNIOR สุดยอดหนังสือสรุปสูตรคณิตศาสตร์และหนังสือสรุปสูตรชีววิทยาสำหรับน้อง ม.ต้น ที่พี่ ๆ WE ติวเตอร์ได้สรุปและรวบรวมสูตรคณิตและเนื้อหาประเด็นสำคัญ ของวิชาชีวะ พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบไว้ในเล่มเดียว

 

ก็จบไปแล้วนะ สำหรับการวิเคราะห์ เจาะลึก ข้อสอบMWIT บทไหนหรือเรื่องอะไรที่ออกสอบ พี่หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับน้อง ๆ ที่มีความฝันที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นะครับ พี่ ๆ WE TUTORS ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องนะ พี่เชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีทั้งความอดทนและความพยายาม ขอให้น้องประสบความสำเร็จและเป็น MWIT33 ได้ตามที่ฝันนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top