อัปเดตเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ม.1 ม.2 ม.3) ครบทุกเทอม หลักสูตร สสวท. ล่าสุด

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.1 ม.2 ม.3 เรียนอะไรบ้าง ครบทุกเทอม

การสร้างรากฐานที่แข็งแรงจะนำไปสู่การเติบโตที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ที่แต่ละบทเรียนล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกัน และต้องนำไปต่อยอดในการเรียนขั้นสูงต่าง ๆ ไม่รู้จบ ทั้งการเรียนในปีถัด ๆ ไป ใช้ในการสอบเข้า ม.4 ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไปจนถึงการเรียนคณะต่าง ๆ อย่างวิศวกรรมศาสตร์ หรือการเงิน หรือแม้กระทั่งคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ถ้าหากพลาด หรือตกหล่นไปสักบทเรียน ก็อาจทำให้น้อง ๆ เรียนรู้ไม่รู้เรื่องในชั้นถัด ๆ ไปได้ แล้วคณิตศาสตร์ ม.ต้น ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง WE BY THE BRAIN ได้สรุปมาให้แล้ว

แล้วคณิตศาสตร์ ม.1 เรียนอะไรบ้าง? แต่ละบทเรียนมีเนื้อหาอย่างไร? WE BY THE BRAIN จะพาน้อง ๆ และผู้ปกครองไปเจาะลึกเนื้อหาในแต่ละบท พร้อมตัวอย่างข้อสอบและวิธีทำของคณิตศาสตร์ชั้น ม.1 เทอม 1 และ เทอม 2 มาให้ด้วย จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกันเลย

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 มี 5 บทเรียน ดังนี้

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ในแต่ละบทเรียน

บทที่ 1 จำนวนเต็ม

 • จำนวนเต็ม
 • การบวกจำนวนเต็ม
 • การลบจำนวนเต็ม
 • การคูณจำนวนเต็ม
 • การหารจำนวนเต็ม
 • สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต

 • รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
 • การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
 • การสร้างรูปเรขาคณิต

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

 • ความหมายของเลขยกกำลัง
 • การคูณและการหารเลขยกกำลัง
 • สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

 • ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
 • การบวกและการลบทศนิยม
 • การคูณและการหารทศนิยม
 • เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
 • การบวกและการลบเศษส่วน
 • การคูณและการหารเศษส่วน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

บทที่ 5 รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ

 • หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 มี 4 บทเรียน ดังนี้

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ในแต่ละบทเรียน

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ
 • สมการและคำตอบของสมการ
 • การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

 • อัตราส่วน
 • สัดส่วน
 • ร้อยละ
 • บทประยุกต์

บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

 • คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
 • กราฟและการนำไปใช้
 • ความสัมพันธ์เชิงเส้น

บทที่ 4 สถิติ (1)

 • คำถามทางสถิติ
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม : เจาะลึกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตร สสวท. เรียนอะไรบ้าง บทไหนยาก บทไหนง่าย?

รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 มี 6 บทเรียน ดังนี้

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ในแต่ละบทเรียน

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

 • จำนวนตรรกยะ
 • จำนวนอตรรกยะ
 • รากที่สอง
 • รากที่สาม 

บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก

 • พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
 • พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

 • การเลื่อนขนาน
 • การสะท้อน
 • การหมุน

บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง

 • การดำเนินการของเลขยกกำลัง
 • สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

บทที่ 6 พหุนาม

 • การบวกและลบเอกนาม
 • การบวกและลบพหุนาม
 • การคูณพหุนาม
 • การหารพหุนามด้วยเอกนาม

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 มี 5 บทเรียน ดังนี้

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ในแต่ละบทเรียน

บทที่ 1 สถิติ (2)

 • แผนภาพจุด
 • แผนภาพต้น – ใบ
 • ฮิสโทแกรม
 • ค่ากลางของข้อมูล

บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ

 • ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
 • ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – ด้าน – ด้าน
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม – ด้าน
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ฉาก – ด้าน – ด้าน
 • การนำไปใช้

บทที่ 3 เส้นขนาน

 • เส้นขนานและมุมภายใน
 • เส้นขนานและมุมแย้ง
 • เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
 • เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
 • การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง
 • การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

 • การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้การแจกแจง
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง

อ่านเพิ่มเติม : เจาะลึกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตร สสวท. เรียนอะไรบ้าง บทไหนยาก บทไหนง่าย?

รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 มี 6 บทเรียน ดังนี้

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 ในแต่ละบทเรียน

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

 • การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม

บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

 • แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 4 ความคล้าย

 • สมบัติของความคล้าย
 • รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
 • รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

 • แนะนำฟังก์ชัน
 • กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

บทที่ 6 สถิติ (3)

 • แผนภาพกล่อง
 • การอ่านและการแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 มี 5 บทเรียน ดังนี้

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 ในแต่ละบทเรียน

บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 • แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

บทที่ 2 วงกลม

 • มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
 • คอร์ดของวงกลม
 • เส้นสัมผัสวงกลม

บทที่ 3 พีระมิด กรวย และทรงกลม

 • ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด
 • ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย
 • ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม

บทที่ 4 ความน่าจะเป็น

 • โอกาสของเหตุการณ์
 • ความน่าจะเป็น

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 • ความหมายของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม
 • การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม : เจาะลึกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตร สสวท. เรียนอะไรบ้าง บทไหนยาก บทไหนง่าย?

ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.4 ครบจบที่ WE BY THE BRAIN

ไม่ว่าน้อง ๆ จะเป็นคนที่กำลังขึ้น ม.ต้น ต้องการติวคณิตศาสตร์ ม.1 เพื่อสอบเข้า น้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.ต้น ต้องการติวคณิตศาสตร์ ม.2 หรือ ติวคณิตศาสตร์ ม.3 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่น พร้อมคว้าเกรด 4 ในห้องเรียน หรือน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบเข้า ม.4 ต้องการคอร์สติวสอบเข้า ม.4 โดยเฉพาะ เพื่อการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชั้นนำในฝัน 

พี่กอล์ฟ ติวเตอร์คณิตศาสตร์จาก WE BY THE BRAIN ได้คัดสรรคอร์สเรียนที่เหมาะกับน้องมาให้แล้ว สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไล่จากง่ายไปยาก เน้นเรียนแบบเข้าใจ ทำโจทย์ได้จริง เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ที่ทั้ง Fun และ Smart ไม่ว่าจะสนามสอบไหน ก็พร้อมลุยเก็บคะแนนแบบเต็ม ๆ

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ