Checklist ด่วน!! เกณฑ์การรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 65

mwit65

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อ ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อให้น้อง ๆ วางแผนติวสอบได้อย่างเหมาะสม ในบทความนี้ พี่วีวี่จะพาไปอัปเดตเกณฑ์การรับสมัคร กำหนดการสมัครและจัดสอบ วิชาที่ต้องสอบ พร้อมแนะนำคอร์สติวสอบเข้า MWIT จาก WE BY THE BRAIN เอง น้อง ๆ คนไหนที่อยากรู้ว่า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ สอบเข้าด้วยวิชาใดบ้าง ตามมาเช็กให้ชัวร์กับพี่วีวี่อีกทีกันได้เลย

มหิดลวิทยานุสรณ์

คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

 1. กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564
 2. มีผลการเรียน ดังนี้
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
 2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการพักในห้องพักของโรงเรียน
 3. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 4. มีความตั้งใจเข้าเรียนใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 5. สามารถพักอยู่ในโรงเรียน ในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ โรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท
 • ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่วนที่ 1 รูปประจำตัวผู้สมัครสอบ 

 • เป็นภาพถ่ายสี หน้าตรง เป็นภาพถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • เป็นภาพผู้เข้าสอบสวมชุดนักเรียนพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น
 • ภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 KB และไม่เกิน 5 MB และเป็นไฟล์นามสกุล .jpeg .jpg หรือ .png เท่านั้น

ส่วนที่ 2 สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครสอบ 

 • ใช้หน้าบัตรเพียงอย่างเดียว เป็นไฟล์เอกสาร pdf ขนาดไม่เกิน 5MB

ส่วนที่ 3 เอกสารแสดงผลการเรียน 

 • ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 
 • หรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ. 6) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นม. 1 และชั้นม. (รวม 4 ภาคเรียน) 
 • เป็น ไฟล์ PDF รวมเป็นไฟล์เดียว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

ขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนผู้สมัคร

เปิดเข้าเว็บไซต์ >>  https://apply.mwit.ac.th/ และคลิกที่เมนู “ลงทะเบียนผู้สมัคร” จากนั้นทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • กรอกข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ (อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นอีเมลจริง)
 • เมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนักเรียนจะได้รับ username และรหัสผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

เมื่อน้อง ๆ ได้เปิดบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเปิดเว็บไซต์ www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกรหัส  username ที่ได้รับ แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์ ดังนี้

 • (1) เลือกโครงการ หรือ โรงเรียนที่นักเรียนประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ 
 • (2) อัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสำหรับการสมัคร กรอกข้อมูลประวัติต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วกดส่งใบสมัคร
 • (3) กดเลือกสนามสอบรอบแรก แล้วกดยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 • สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินจำนวน 200 บาท ผ่าน Mobile Application ด้วยการสแกน QR Code หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ Atm ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
 • ในกรณีที่ต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐานคำรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่ เป็นไฟล์ pdf เพื่อยืนยันว่าบิดาและมารดาของผู้สมัครสอบเป็นผู้มีรายได้น้อย
 • หมายเหตุ : โดยสมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ 31 สิงหาคม) ต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น.

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

 • ทางโรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

นักเรียนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันสอบ

กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ( ที่พิมพ์จากระบบสมัคร), บัตรประจำตัวนักเรียน, บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ มาด้วย

การประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก

ภายในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ >> mwit.ac.th

 • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก เรียงลำดับโดยใช้คะแนนรวมของ T-Score ของ แต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย จำนวน 600 คน โดยจะต้องได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด ทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19  รุนแรงจนไม่สามารถจัดการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนอาจพิจารณาเลื่อนกําหนดวันสอบจนกว่าสถานการณ์จะอํานวยให้มีการจัดสอบได้

กำหนดสอบคัดเลือกรอบ 2

 • กำหนดสอบคัดเลือกรอบสอง รายละเอียดต่าง ๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป แต่ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19  รุนแรง คณะกรรมการอาจพิจารณางดการสอบคัดเลือกรอบที่สอง แล้วนำผลสอบเฉพาะรอบแรกมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้

น้อง ๆ สามารถอ่านข้อมูลระเบียบการฉบับเต็ม หรืออัปเดตข้อมูล ประกาศจาก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ที่ลิงค์ >> https://bit.ly/3A54fQg 

พิชิตสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ กับ WE BY THE BRAIN

จบกันไปแล้วกับการอัปเดตข้อมูลสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ พี่วีวี่หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ สามารถเตรียมตัวในการสอบได้ดีขึ้น รู้ว่าจะต้องเน้นอ่านวิชาอะไรบ้าง และต้องเริ่มอ่านช่วงไหน เพื่อที่จะได้เก็บครบทุกบทเรียน เก็บคะแนนได้สูง และประสบความสำเร็จในเป้าหมายตั้งไว้

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่รู้สึกไม่มั่นใจ อยากติวเข้มก่อนสอบ ก็สามารถสมัครคอร์สเรียนสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ กับ WE BY THE BRAIN ได้เลย เราได้รวมคอร์สติวเข้มครบทุกวิชามาให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น เคมี คณิตศาสตร์ หรือชีววิทยา สอนโดย WE TUTOR(S) ระดับประเทศ พร้อมพาไปตะลุยโจทย์ และเก็งแนวข้อสอบอย่างตรงจุด อัปเดตใหม่ถึงปีล่าสุด ให้น้อง ๆ มั่นใจพร้อมลงสนาม พลิกแพลงโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ ไม่พลาดทุกคะแนนสำคัญแน่นอน

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวสอบเข้า ม.4 จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ