Checklist ด่วน!! เกณฑ์การรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 65

mwit65

ประกาศออกมาแล้ว!! กับสนามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ที่น้อง ๆ หลายคนตั้งตารอ ใครที่ฟิตเตรียมพร้อมลงสนามแต่ต้นปี หรือ ยังไม่ได้เตรียมตัว ก็ต้องรีบเช็คเกณฑ์การรับสมัคร ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 65 พี่วีวี่บอกเลยว่าปีนี้กำหนดการสอบต่าง ๆ ก็ปรับเข้ากับสถานการณ์โควิดไปอีก แต่น้อง ๆ ไม่ต้องตกใจไปเตรียมตัวลงสอบให้พร้อม แล้วมาเช็คให้ชัวร์กับพี่วีวี่อีกทีกันเลย

มหิดลวิทยานุสรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564
 2. มีผลการเรียน ดังนี้
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
 2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการพักในห้องพักของโรงเรียน
 3. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 4. มีความตั้งใจเข้าเรียนใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 5. สามารถพักอยู่ในโรงเรียน ในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ โรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท
 • ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้

เอกสารประกอปการสมัคร

ส่วนที่ 1 รูปประจำตัวผู้สมัครสอบ 

 • เป็นภาพถ่ายสี หน้าตรง เป็นภาพถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • เป็นภาพผู้เข้าสอบสวมชุดนักเรียนพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น
 • ภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 KB และไม่เกิน 5 MB และเป็นไฟล์นามสกุล .jpeg .jpg หรือ .png เท่านั้น

ส่วนที่ 2 สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครสอบ 

 • ใช้หน้าบัตรเพียงอย่างเดียว เป็นไฟล์เอกสาร pdf ขนาดไม่เกิน 5MB

ส่วนที่ 3 เอกสารแสดงผลการเรียน 

 • ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ. 6) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นม. 1 และชั้นม. (รวม 4 ภาคเรียน) เป็น ไฟล์ PDF รวมเป็นไฟล์เดียว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

ขั้นตอน และวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนผู้สมัคร

เปิดเข้าเว็บไซต์ >>  https://apply.mwit.ac.th/ และคลิกที่เมนู “ลงทะเบียนผู้สมัคร” จากนั้นทำตามขั้นตอน ดังนี้

(1) กรอกข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ (อีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นอีเมล์จริง)

(2) เมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนักเรียนจะได้รับ username และรหัสผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

 

ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

เมื่อน้อง ๆ ได้เปิดบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเปิดเว็บไซต์ www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกรหัส  username ที่ได้รับ แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์ ดังนี้

(1) เลือกโครงการ หรือ โรงเรียนที่นักเรียนประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ 

(2) อัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสำหรับการสมัคร กรอกข้อมูลประวัติต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วกดส่งใบสมัคร

(3) กดเลือกสนามสอบรอบแรก แล้วกดยืนยันข้อมูล

 

ขั้นตอนที่ 3 การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 • สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินจำนวน 200 บาท ผ่าน Mobile Application ด้วยการสแกน QR Code หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ Atm ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
 • เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
 • ในกรณีที่ผู้สมัครสอบต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ต้องแนบหลักฐานคำรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่ เป็นไฟล์ pdf เพื่อยืนยันว่าบิดาและมารดาของผู้สมัครสอบเป็นผู้มีรายได้น้อย

หมายเหตุ : โดยสมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ 31 สิงหาคม 2564) ต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. 

 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

ทางโรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา

 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

นักเรียนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันสอบ 

กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ( ที่พิมพ์จากระบบสมัคร), ประจำตัวนักเรียน, ประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ มาด้วย

การประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก

ภายในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ >> mwit.ac.th

 • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก เรียงลำดับโดยใช้คะแนนรวมของ T-Score ของ แต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย จำนวน 600 คน โดยจะต้องได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด ทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19  รุนแรงจนไม่สามารถจัดการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนอาจพิจารณาเลื่อนกําหนดวันสอบจนกว่าสถานการณ์จะอํานวยให้มีการจัดสอบได้

กำหนดสอบคัดเลือกรอบ 2

 • กำหนดสอบคัดเลือกรอบสอง รายละเอียดต่าง ๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป แต่ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19  รุนแรง คณะกรรมการอาจพิจารณางดการสอบคัดเลือกรอบที่สอง แล้วนำผลสอบเฉพาะรอบแรกมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้

 

น้อง ๆ สามารถอ่านข้อมูลระเบียบการฉบับเต็ม หรืออัปเดตข้อมูล ประกาศจาก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ที่ลิงค์ >> https://bit.ly/3A54fQg 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ