เจาะลึกข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด!

เจาะลึกข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด!

เป็นที่รู้กันดีว่า วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ และจำสูตรคำนวณมาก ถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีพอ ก็อาจทำให้น้อง ๆ ไม่สามารถทำข้อสอบได้ และพลาดการเก็บคะแนนอย่างน่าเสียดาย สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย คนไหนที่จะต้องสอบ A-Level ฟิสิกส์ เพื่อนำไปยื่นสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นเตรียมสอบ A-Level อย่างไรดี WE BY THE BRAIN จะพาไปเจาะลึกข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์เอง 

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

เราจำเป็นที่จะต้องสอบ A-Level ฟิสิกส์ ไหม?

ก่อนที่น้อง ๆ จะไปดูว่าการสอบ A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร น้อง ๆ จะต้องทำความรู้จักกับที่มาของการสอบ A-Level กันก่อน โดยในระบบการสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “TCAS67” จะมีการแบ่งรอบคัดเลือกออกเป็น 4 รอบ ได้แก่

 • รอบพอร์ต (Portfolio)
 • รอบโควตา (Quota)
 • รอบส่วนกลาง (Admission)
 • รอบรับตรง (Direct admission)

ในแต่ละรอบจะมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ซึ่งในองค์ประกอบที่น้อง ๆ จะต้องใช้ในการเข้าร่วมคัดเลือกในแต่ละรอบก็คือ คะแนนการสอบวัดผลจากส่วนกลาง ซึ่งจะถูกแบ่งเป็นหลากหลายกลุ่มวิชา ได้แก่ TGAT, TPAT และ A-Level

ในแต่ละกลุ่มวิชาก็จะประกอบด้วยรายวิชาย่อย ๆ ให้น้อง ๆ พิจารณาเข้าสอบเพื่อเก็บคะแนนในรายวิชาที่จำเป็นต่อการยื่นสอบเข้าในคณะมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการ ถ้าหากน้อง ๆ ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน A-Level ฟิสิกส์ ในการคัดเลือก การสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์ จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเอง

A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร

A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร?

A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ คือ การสอบวัดความสามารถในการนำความรู้ที่ได้เรียนตอน ม.ปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้แก่ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสาระฟิสิกส์ มาประยุกต์ใช้งานจริง

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ มีกี่ข้อ ข้อละกี่คะแนน?

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. ปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ รวม 75 คะแนน
 2. ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข จำนวน 5 ข้อ รวม 25 คะแนน

สอบ A-Level ฟิสิกส์ มีระยะเวลาสอบเท่าไหร่?

การสอบ  A-Level ฟิสิกส์ จะใช้ระยะเวลาสอบ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที

สามารถสอบ A-Level ฟิสิกส์ ได้กี่ครั้ง คะแนนสอบอยู่ได้กี่ปี?

การสอบ A-Level ฟิสิกส์ จะถูกจัดขึ้นตามกำหนดการ (วันและเวลา) จากประกาศ ทปอ.​ โดยจะจัดสอบ 1 รอบ ต่อ 1 ปีการศึกษา และคะแนนอยู่ได้แค่ 1 ปีเท่านั้น ซึ่งในปฏิทินการสอบ A-Level ในระบบ TCAS 67 ที่ผ่านมา มีการเปิดรับสมัครสอบในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจัดสอบวัดผลช่วงกลางเดือนมีนาคม แต่สำหรับปี TCAS 68 ยังไม่มีกำหนดการออกมา

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ เป็นอย่างไร?

ขอบเขตและเนื้อหาสาระที่ออกสอบใน A-Level ฟิสิกส์ นั้น จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ) และรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระฟิสิกส์) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ เป็นอย่างไร

1. กลศาสตร์

ออกสอบประมาณ 8-10 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • แรงและกฎการเคลื่อนที่
 • สมดุลกลของวัตถุ
 • งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 • โมเมนตัมและการชน
 • การเคลื่อนที่แนวโค้ง
 • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

2. คลื่นกล และแสง

ออกสอบประมาณ 5-7 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • คลื่น
 • เสียง
 • แสง

3. ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ออกสอบประมาณ 6-8 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • ไฟฟ้าสถิต
 • ไฟฟ้ากระแส
 • แม่เหล็กและไฟฟ้า
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4. อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร

ออกสอบประมาณ 3-5 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • ความร้อนและแก๊ส
 • ของแข็งและของไหล

5. ฟิสิกส์แผนใหม่

ออกสอบประมาณ 3-5 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • ฟิสิกส์อะตอม
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

หมายเหตุ : ข้อสอบบางข้ออาจมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา และขอบขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบสามารถศึกษาได้จาก  เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพความยาก-ง่ายในการสอบ A-Level ฟิสิกส์ มากขึ้น พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) มีตัวอย่างข้อสอบวิชาฟิสิกส์ใน A-Level พร้อมเฉลยมาฝาก แต่ละข้อจะมีความน่าสนใจอย่างไร ไปดูกันเลย!

แนวข้อสอบ A Level ฟิสิกส์ ข้อ 1
เฉลยแนวข้อสอบ A Level ฟิสิกส์ ข้อ 1
แนวข้อสอบ A Level ฟิสิกส์ ข้อ 2
เฉลยแนวข้อสอบ A Level ฟิสิกส์ ข้อ 2
แนวข้อสอบ A Level ฟิสิกส์ ข้อ 3
เฉลยแนวข้อสอบ A Level ฟิสิกส์ ข้อ 3

แนะนำคอร์สเรียน A-Level ฟิสิกส์ จาก WE BY THE BRAIN

จะเห็นได้ว่า ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ ออกหลายบทเรียนมาก ซึ่งแต่ละบทเรียนจะมีหัวข้อย่อยมากมาย ถ้าหากน้อง ๆ ไม่เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์ให้ดี ก็อาจทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพลาดคะแนนของหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

แต่ไม่ต้องกังวลไป! WE BY THE BRAIN พร้อมช่วยให้น้อง ๆ เตรียมตัวสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์ ได้ง่ายขึ้น ด้วยคอร์สเรียนฟิสิกส์ A-Level รวมทุกบท (PON94E99) มีเนื้อหาแน่น เข้มข้น ครอบคลุมทุกวิชา โดยพี่ลูกตาลจะพาน้อง ๆ ไปปรับพื้นฐานฟิสิกส์ใหม่ สร้างความเข้าใจเนื้อหาและจดจำได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้พี่ลูกตาลยังพาน้อง ๆ ไปฝึกทำโจทย์ข้อสอบต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ มีความชำนาญและคล่องมือมากขึ้น พร้อมรับมือกับโจทย์ยากทุกรูปแบบ ไม่ว่าสนามไหนก็สู้ได้ไม่หวั่นอย่างแน่นอน!

จุดเด่นของคอร์สเรียนนี้

 • สรุปกระชับทุกประเด็นสำคัญ ทบทวนเนื้อหาและสูตรสำคัญทั้งหมด
 • สร้างความเข้าใจในเนื้อหา ด้วยการสร้างแผนภาพเชื่อมโยงองค์ความรู้ หมดกังวลเรื่องความสับสนของเนื้อหาและการลืมสูตรที่เยอะมากมาย
 • อัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุด พาไปทำโจทย์ พร้อมชี้ทุกจุดตาย จุดหลอก หรือจุดพลาด ที่มักออกข้อสอบบ่อย ๆ
 • จัดเต็มด้วยทริกเด็ด ๆ สำหรับการแซงทางโค้ง ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ
 • สื่อการเรียนรู้จัดเต็ม ทั้งหนังสือเรียน 4 สี จำนวน 8 เล่ม หนังสือสรุปสูตรและเทคนิคพิชิตข้อสอบที่เรียบเรียงโดยเหล่า WE TUTOR(S) และหนังสือรวมโจทย์ฟิสิกส์ที่คัดสรรมาแล้วว่าออกข้อสอบบ่อย

สรุปเรื่องการสอบ A-Level ฟิสิกส์

จบกันไปแล้วกับการแนะนำแนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจโครงสร้างข้อสอบของวิชานี้มากขึ้น สามารถวางแผนการอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสม รู้ว่าจะต้องเน้นในหัวข้อไหนบ้าง เพื่อที่จะได้สอบเก็บคะแนนได้สูง ๆ ทำให้ติดมหาวิทยาลัยและคณะที่ตนเองอยากเข้าได้

สำหรับใครที่อยากเรียนฟิสิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ A-Level โดยเฉพาะ สามารถสมัครคอร์สเรียนของ WE BY THE BRAIN ได้เลย พี่ลูกตาลจะช่วยปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ให้กับน้อง ๆ ไล่ตั้งแต่ระดับง่ายไปยาก จนถึงการตะลุยโจทย์ข้อสอบต่าง ๆ และแชร์ทริกลัดดี ๆ มั่นใจเลยว่าจะทำให้น้องสอบเก็บคะแนนฟิสิกส์ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน A-Level วิชาฟิสิกส์ จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ