อยากพร้อมก่อนสอบภาษาไทย เตรียมอุดมฯ 61 ต้องอ่าน!

ข้อสอบภาษาไทย-สอบเข้าเตรียมอุดมฯ
อยากพร้อมก่อนสอบภาษาไทย เตรียมอุดมฯ 61 ต้องอ่าน!

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

 •  ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 •  ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รับพระราชทานทุนภูมิพล
 •  อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 •  ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายกว่า 100,000 เล่ม
 •  ประสบการณ์การสอน 15 ปี

สารบัญ

สวัสดีครับน้อง ๆ ว่าที่เด็กเตรียมฯ ทุกคน วันนี้พี่ยูจะมาตอบคำถามยอดฮิตก่อนสอบติดเตรียมฯ ในวิชาภาษาไทยที่น้อง ๆ มักถามกันเข้ามามากว่า ถ้าเจอข้อสอบ Unseen วิชาภาษาไทย  จะทำอย่างไรดี ?  ก่อนอื่นพี่ยูขออธิบายก่อนว่า ข้อสอบ seen และข้อสอบ Unseen คืออะไร

ข้อสอบ seen & ข้อสอบ Unseen

 • ข้อสอบ seen

  –  จะมีลักษณะแนวเดิมคือ แบบเดียวกันกับที่น้อง ๆ เคยทำข้อสอบจริงย้อนหลังกันมาแล้ว
  –  ใช้หลักการและทฤษฎีที่เรียนมาวิเคราะห์ได้ทันที สำหรับข้อสอบแนวเดียวกัน

 • ข้อสอบ Unseen

  –  จะมีลักษณะคล้ายแนวเดิม แต่พลิกแพลง หรือเป็นแนวใหม่ ที่เห็นโจทย์แล้วต้องอึ้ง ! (แต่มีน้อย)
  –  ใช้หลักการ + เงื่อนไขเพิ่มเติม หรือเน้นกระบวนการวิเคราะห์ คือต้องคิดสด ๆ ในห้องสอบเลย

กลับมาที่คำถามที่น้อง ๆ ถามไว้ว่า ถ้าเจอข้อสอบ Unseen  ในข้อสอบภาษาไทย เตรียมอุดมฯ จะทำอย่างไร? พี่ยูก็มีวิธีการวาง Step แบบง่าย ๆ ให้น้อง ๆ นำไปปรับใช้กันแบบฟิน ๆ ในห้องสอบนะครับ

 • ข้อสอบ seen

  –  Scan ให้ไว
  –  เลือกข้อที่ทำได้ให้รีบทำก่อน “ไม่จำเป็น” ต้องทำเรียงข้อ
  –  รีบทำเพื่อทดเวลาให้ข้อสอบ Unseen

 • ข้อสอบ Unseen

  –  Scan แล้วตั้งสติแบบ Strong
  –  “ข้าม” ข้อที่ทำไม่ได้ โดยทำเครื่องหมายเอาไว้แล้วค่อยกลับมาทำใหม่

เอาล่ะครับเรามาดูกันต่อในหัวข้อที่พี่ยูคิดว่า น้อง ๆ คงอยากรู้และเฝ้ารอ นั่นคือ เนื้อหาที่ควรเน้น และฟิตให้แม่นในการเตรียมตัวสอบภาษาไทย เตรียมอุดมฯ ซึ่งพี่ยูได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาหลายปีแล้วนำมาวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ออกบ่อยให้น้อง ๆ ทุกคนเลยครับ


เรื่องที่ออกบ่อยและควรเน้น ในภาษาไทย เตรียมอุดมฯ

กลุ่มที่ 1 :  เนื้อหาหลักที่ Hit ออกบ่อย ออกประจำ ห้ามเท! ห้ามพลาด! = อ่านก่อน ฝึกโจทย์ก่อน

หลักการ ( การใช้ ) ภาษา
1.1) เสียงและอักษรแทนเสียง
 • เสียงพยัญชนะ / เสียงสระ / เสียงวรรณยุกต์
 • อักษรควบ* / อักษรนำ
1.2) คำและความหมาย
 • ชนิดและหน้าที่ของคำ
 • คำกับปริบท
 • คำพ้อง – ไวพจน์*
 • คำยืมจากภาษาต่างประเทศ คำบาลี* สันสกฤต* คำเขมร
1.3) การสร้างคำ
 • คำซ้ำ / คำซ้อน / คำประสม / คำสมาสแบบสมาส – คำสมาสแบบสนธิ
1.4) ถ้อยคำ / สำนวน
 • ที่มาของสำนวน
 • สำนวนกับสถานการณ์*
 • การจัดกลุ่มสำนวน*
1.5) ประโยค
 • โครงสร้างประโยค เดียว / รวม ซ้อน
1.6) ราชาศัพท์
 • คลังศัพท์
 • หลักการใช้*
1.7) ฉันทลักษณ์
 • กาพย์ / กลอน / โคลง / ฉันท์บางชนิด

กลุ่มที่ 2 :  เนื้อหาที่เคยออกแทรกเสริม ให้อ่านและฝึกทำโจทย์หลังจากฟิตกลุ่มที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

วรรณคดี / วรรณกรรม
2.1)  คุณค่าด้านภาษา
 • กลวิธีการประพันธ์*
 • ภาพพจน์*
 • จินตภาพ
 • รสวรรณคดี
2.2)  คุณค่าด้านความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ความเชื่อ
 • วัฒนธรรม / ประเพณี
2.3)  คุณค่าด้านข้อคิด
 • คุณธรรมที่ปรากฏ
การอ่าน
2.4)  อ่านจับใจความสำคัญ
 • หาใจความสำคัญ*
 • สรุปเนื้อเรื่อง
 • ตั้งชื่อเรื่อง
2.5)  อ่านตีความ
 • ตีความเนื้อความ
 • ตีความคำศัพท์ในเรื่อง
2.6)  อ่านออกเสียง
 • คำศัพท์ที่อ่านยาก / มักอ่านผิดบ่อย
การเขียน
2.7)  โวหารการเขียน
 • บรรยาย*
 • พรรณนา*
 • อธิบาย*
2.8)  ข้อบกพร่องของการเขียน
 • กำกวม*
 • สำนวนต่างประเทศ
2.9)  การเขียนสะกดคำ
 • คำศัพท์ยาก บาลี / สันสกฤต*
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • คำไทยแท้แต่มักเขียนผิด

พี่ยูพาเล็ง เก็งข้อสอบเตรียมฯ ’ 61

1.  ข้อใดเป็นคำยืมมาจากภาษาบาลีทั้งหมด  (P’You เก็งเตรียมฯ 61)

 1.  บุปผา   อัจฉริยะ   พยัคย์
 2.  กีฬา   จุฬา   พราหมณ์
 3.  อัศจรรย์   รากษส   เลิศ
 4.  ฤดู   มฤคี   สวรรค์
เฉลย

ข้อ  1.

2.  ข้อใดปรากฏคำพ้องความหมายกับคำที่ขีดเส้นใต้ตามลำดับ (ก) และ (ข)  (P’You เก็งเตรียมฯ 61)
เพลารอยพลอยประดับดุมวง       กึกก้องกำกง         กระทบกระทั่งธรณี(ก)
มยุรฉัตรชุมสายพรายสี                พัดโบกพัชนี         กบี่(ข)ระบายโบกลม

 1.  (ก)  ธราดล      (ข)  กิริณี
 2.  (ก)  พสุนธรา   (ข)  มักฏะ
 3.  (ก)  วลาหก     (ข)  คัคนัมพร
 4.  (ก)  วิไล          (ข)  อัสดร
เฉลย

ข้อ  2.

3.  ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสนธิมากกว่า 1 คำ  (P’You เก็งเตรียมฯ 61)

 1.  รัตนบัลลังก์   เมรุมาศ   ภูมิลำเนา
 2.  เภสัชเคมี   วรินทรีย์   ศัสตราวุธ
 3.  พานรินทร์   ภิญโญภาพ   สหัสรังสี
 4.  จราจร   พุทธเกษตร   อรัญวาสี
เฉลย

ข้อ  2.

4.  ทุกคำในข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นประสม  (P’You เก็งเตรียมฯ 61)

 1.  ปลาต   แตระอุบะ   ดังขรม
 2.  กรีส   เทวนาครี   แขกเหรื่อ
 3.  ขวนขวาย   ครีษมายัน   ตรัสรู้
 4.  ปราชัย   ปลาสนาการ   ไหว้ปลก
เฉลย

ข้อ  3.

5.  คู่สำนวนในข้อใดมีความหมายต่างกัน  (P’You เก็งเตรียมฯ 61)

 1.  วัวใครเข้าคอกคนนั้น   กงเกวียนกำเกวียน
 2.  ปากสว่าง   ปากลำโพง
 3.  ฟื้นฝอยหาตะเข็บ   กวนน้ำให้ขุ่น
 4.  ไม่ลงโบสถ์กัน   เกลือจิ้มเกลือ
เฉลย

ข้อ  4.

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่ยูคัดสรรแล้วนำบอกน้อง ๆ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ตรงจุด และทันทุกโอกาสสำคัญ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ พี่ยูขอเป็นกำลังใจให้จ้า สู้ ๆ  ✌ ✌

 •  พบโจทย์เก็งแบบยากที่พยากรณ์แม่นยำว่าอาจออกปีนี้
 •  การันตีโจทย์แม่นจากรุ่นพี่ที่สอบติดเตรียมฯ 2 ปีล่าสุด
 •  “แม่นมาก” จนเป็นกระแสบอกต่อทั่วประเทศ

คอร์สทรงพลังแนะนำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ