ว่าที่ TU 85 เช็คเลย กำหนดการรับสมัครเตรียมอุดมศึกษาปี 2565

กำหนดการรับสมัครเตรียมอุดม

มาแล้ว! กำหนดการที่รอคอยของน้อง ๆ ม.3 ที่มีความใฝ่ฝันอยากเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันนี้พี่วีวี่สรุปมาให้ชัด ๆ ทั้งจำนวนรับ ประเภทการรับ และการรับสมัคร น้อง ๆ ว่าที่ TU85 ที่กำลังเตรียมตัวสมัครอยู่ ตามไปอ่านกันเลย  

ปีนี้เตรียมฯ ก็ยังคงเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 ทั้งหมด 1,520 คน และรับทั้งหมด 4 ประเภทเหมือนกับปีก่อน ๆ โดยแบ่งเป็นรอบโควตาจังหวัด (เปิดรับสมัครก่อนประเภทอื่น ๆ) โควตาโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและที่มีเงื่อนไขพิเศษ และประเภทสุดท้ายที่เป็นประเภทหลักของการรับนักเรียนชั้น ม.4 คือรอบสอบคัดเลือกทั่วไปนั่นเอง แต่ถึงน้อง ๆ จะผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้วในรอบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รอบสอบคัดเลือกทั่วไปก็ต้องสอบเพื่อจัดห้องเรียนในวันที่ 5 มี.ค. 65 ที่เป็นวันสอบใหญ่ของว่าที่ TU 85 ด้วยเช่นกันค่ะ หากใครไม่มาสอบเพื่อจัดห้องเรียน ก็จะถือว่าสละสิทธิ์นั้นไปเลย

กำหนดการรับสมัครเตรียมอุดม

โดยนักเรียนทั้งหมด 1,520 คน จะถูกจัดแบ่งไปยังแผนการเรียนต่าง ๆ ทั้งหมด 8 แผนด้วยกัน ซึ่งแต่ละแผนก็จะมีจำนวนรับที่ต่างกันไป และแผนที่เยอะที่สุดก็คือแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั่นเอง

ประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ

ขึ้นชื่อว่าโอลิมปิกวิชาการ แน่นอนว่า น้อง ๆ ที่ได้รับคัดเลือกจากโควตานี้ต้องเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตลอด 3 ปีค่ะ ใครที่สนใจการสมัครประเภทนี้ ขั้นแรกเลยคือน้อง ๆ ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 จำนวน 5 ภาคเรียน ของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ทุกวิชา ถ้าข้อนี้ผ่านก็ไปดูคุณสมบัติเฉพาะกันต่อเลย

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. อยู่ระหว่างหรือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. หรือ สอวน. ดังต่อไปนี้
 • อยู่ระหว่างหรือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.
 • เข้าค่าย 2 สอวน. และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
 • อยู่ระหว่างเข้าค่าย 2 สอวน. และเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
 1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่าจากการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันและ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๔ ประเทศ
 2. ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร
กำหนดการรับสมัครเตรียมอุดมศึกษา

ประเภทความสามารถพิเศษ

น้อง ๆ ที่มีความสามารถด้านกิจกรรม สามารถเลือกสมัครสอบประเภทนี้ได้ โดยความสามารถพิเศษที่เตรียมฯ รับจะมีทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน คือด้านกีฬา (รับเฉพาะกีฬาดังต่อไปนี้ ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ยิงปืน เทเบิลเทนนิส เทควันโด ยิมนาสติกลีลา แบดมินตัน) 10 คน  ด้านดนตรีไทยร่วมสมัย 15 คน ด้านนาฏศิลป์ไทย 8 คน ด้านดุริยางค์ 15 คน ด้านศิลปะ 4 คน

คุณสมบัติทั่วไป

1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 โดยผู้สมัครตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากสมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 5 ภาคเรียน ของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.50  ทุกวิชา

2. ต้องมีใบรับรองความสามารถพิเศษจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากำหนด (ฉบับจริง)

ดูคุณสมบัติเฉพาะของความสามารถพิเศษแต่ละประเภททางนี้เลย : https://bit.ly/3s7hXBf

กำหนดการรับสมัครเตรียมอุดมศึกษา

ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
 3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
 4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 5. นักเรียนที่อยู่ในอุปถัมภ์ของผู้สนับสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รายละเอียดแนบท้าย 2)

โดยน้อง ๆ ที่สมัครเรียนประเภทนี้ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติของนักเรียนเป็นรายกรณี

ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

ประเภทนี้ถือเป็นประเภทการรับสมัครของเตรียมอุดมฯ เลยทีเดียว คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนนักเรียน รอบนี้จะรับน้อง ๆ ทั้งหมด 1,110 คนด้วยกัน โดยคุณสมบัติหลัก ๆ ของน้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าเรียนประเภทนี้คือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
การรับสมัคร ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

ตารางสอบเตรียมอุดมศึกษา ปี 2565

ในปีนี้ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่นิ่ง ตารางสอบของน้อง ๆ ปี 65 ก็เลยเหมือนกันกับปีที่แล้ว คือเวลาทำข้อสอบและจำนวนข้อสอบน้อยกว่าสถานการณ์ปกติ ที่สำคัญคือน้อง ๆ มีเวลาพัก 30 นาทีเท่านั้น ทางโรงเรียนจะเตรียมของว่างไว้ให้น้อง ๆ รับประทาน ตอนเช้าน้อง ๆ อาจจะต้องกินข้าวเช้าให้หนักท้องเอาไว้หน่อย  โดยจะเริ่มสอบตั้งแต่ 09.00-13.30 น. ซึ่งวิชาที่สอบก็จะแตกต่างกันไปตามแผนการเรียนค่ะ

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

สอบ 5 วิชา แน่นอนว่าก็ต้องสอบทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม และภาษาไทย ใครที่อยากเรียนสายนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะกว่าเพื่อน ๆ หน่อย เพราะว่ามีหลายวิชาให้น้อง ๆ ต้องอ่าน

แผนการเรียนภาษา-คณิตศาสตร์

สอบ 4 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม และภาษาไทย น้องที่อยากเข้าสายนี้ก็จะไม่ต้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์ แต่จะเพิ่มเป็นการสอบภาษาไทย 2 ฉบับเข้ามาแทน

แผนการเรียนภาษา-ภาษา

สอบ 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม แน่นอนว่าศิลป์ภาษาก็ไม่มีทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น้อง ๆสายนี้จะต้องสอบภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ และภาษาไทย 2 ฉบับ ส่วนวิชาสังคมก็จะเหมือนกันในทุกแผนการเรียน

เป็นยังไงบ้างคะน้อง ๆ กับกำหนดการรับสมัครที่พี่วีวี่เอามาฝาก เตรียมพร้อมสมัครและพร้อมสอบกันหรือยังคะ ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ยิ่งต้องเตรียมตัวให้พร้อมสอบกันนะคะเพราะเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงเดือนแล้ว ตอนนี้นอกจากจะเร่งเตรียมตัวพี่วีวี่ก็อยากให้น้อง ๆ รักษาสุขภาพกันด้วยน้า สถานการณ์ COVID-19 ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ หากมีประกาศอะไรเพิ่มเติม พี่วีวี่จะรีบนำมาบอกน้อง ๆ แน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ