ประกาศ : รับสมัครเข้า ม. 4 รร.เตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร-เตรียมอุดม61
ประกาศ : รับสมัครเข้า ม. 4 รร.เตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2561

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน วันนี้พี่วีวี่มีกำหนดการการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 มาฝากกัน ซึ่งปีนี้เปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 1,480 คน จากประเภทการรับ 4 ประเภทดังนี้ค่ะ

ประเภทการรับนักเรียน รร. เตรียมอุดมฯ

ประเภทการรับนักเรียน จำนวนรับ (คน)
โควตาจังหวัด 306
โควตาโอลิมปิกวิชาการ 35
ความสามารถพิเศษ 29
สอบคัดเลือกทั่วไป 1,110
รวม 1,480

* นักเรียนทุกประเภทต้องเข้าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันรับสมัคร

โควตาจังหวัด   :   เปิดรับสมัคร 20 ก.พ. – 9 มี.ค. 2561

โควตาโอลิมปิก/ ความสามารถพิเศษ/ สอบคัดเลือกทั่วไป   :   เปิดรับสมัคร 20 ก.พ. – 15 มี.ค. 2561

1.  ประเภทโควตาจังหวัด

คุณสมบัติ

 1. ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในชั้น ม.2 และกำลังเรียน ม.3 ในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน
 2. ผลการเรียนของนักเรียนที่จะสมัคร
 • แผนวิทย์-คณิตฯ

นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

วิชา คะแนนเฉลี่ย
ชั้น ม.1- ม.3 (5 ภาคเรียน)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.80

 

 • แผนภาษา – คณิตฯ

นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

วิชา คะแนนเฉลี่ย
ชั้น ม.1- ม.3 (5 ภาคเรียน)
ภาษาไทยพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.80

 

 • แผนภาษา – ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น)

นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

 วิชา คะแนนเฉลี่ย
ชั้น ม.1- ม.3 (5 ภาคเรียน)
ภาษาไทยพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90
สังคมศึกษาพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.80

ดูรายละเอียดการรับสมัครฉบับเต็ม  คลิกเลย

2. ประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. กำลังเรียนชั้น ม. 3 ในปีการศึกษา 2560
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. เป็นโสด
 4. มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. อยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. หรือ สอวน. ดังนี้
  • อยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.
  • เคยเข้าค่าย 2 สอวน. และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
  • อยู่ระหว่างเข้าค่าย 2 สอวน. และเคยเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
 1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่าจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน และมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ
 2. ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการทดสอบ O-NET ที่ออกโดย สทศ. และหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะไปยื่นในวันสมัครและวันคัดเลือก โดยยื่นฉบับสำเนาในวันสมัคร และยื่นฉบับจริงในวันคัดเลือก

* ผู้สมัครได้รับคัดเลือกโควตาโอลิมปิกวิชาการ ต้องเรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ตลอด 3 ปี

ดูรายละเอียดการรับสมัครฉบับเต็ม  คลิกเลย

3. ประเภทความสามารถพิเศษ

ประเภทความสามารถพิเศษ 5 ด้าน

 1. ด้านกีฬา
 2. ด้านดนตรีไทยร่วมสมัยและขับร้องเพลงไทย
 3. ด้านนาฏศิลป์ไทย
 4. ด้านดุริยางค์
 5. ด้านศิลปะ

หมายเหตุ   ความสามารถพิเศษด้านกีฬา รับเฉพาะกีฬาดังต่อไปนี้

 • ว่ายน้ำ
 • กอล์ฟ
 • เทนนิส
 • ฟุตบอล
 • บาสเกตบอล
 • วอลเลย์บอล
 • ยิงปืน
 • เทเบิลเทนนิส
 • เทควันโด
 • ยิมนาสติกลีลา
 • แบดมินตัน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. กำลังเรียนชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2560 โดยผู้สมัครที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 1 – 3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.80 และกรณีสมัครในแผนการเรียนวิทย์-คณิตต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 1 – 3 (5 ภาคเรียน) ของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.75
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. เป็นโสด
 4. มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3

คุณสมบัติเฉพาะ

ความสามารถพิเศษด้านกีฬาว่ายน้ำชายและหญิง ▼
 1.  เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ระหว่างปี 2559-2561
 2.  ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนักเรียนอาเซียน ระหว่างปี 2559 – 2561
 3.  ชนะเลิศที่ 1 หรือ 2 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย (ซีเอจที่สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยรับรอง) ระหว่างปี 2559 – 2561
 4.  มีผลงานสถิติความก้าวหน้าตลอดระหว่างปี 2559 – 2561 โดยหากมีผู้สมัครมากกว่า 1 ราย โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากสถิติความก้าวหน้าและสถิติที่พัฒนาไปสู่ขั้นสูงสุดได้
 5.  รับสมัครเฉพาะประเภทบุคคล (ว่ายเดี่ยว ไม่รัยสมัครว่ายผลัด)
 6.  ผู้สมัครต้องนำแฟ้มสะสมผลงานระหว่างปี 2559 – 2561 ที่มีหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้นไปยื่นในวันสมัคร เช่น เกียรติบัตร โดยต้องมีหลักฐานการเป็นทีมชาติจากทั้งสมาคมกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย (หรือเทียบเท่า)
 7.  ผู้ปกครองต้องมาพร้อมกับผู้สมัครในวันคัดเลือก เพื่อสัมภาษณ์
ความสามารถพิเศษด้านกีฬากอล์ฟชายและหญิง ▼
 1.  เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ระหว่างปี 2559 – 2561
 2.  ชนะเลิศเหรียญทองหรือเหรียญเงินการแข่งขันกีฬากอล์ฟนักเรียนอาเซียน ระหว่างปี 2559 – 2561
 3.  อันดับประเทศไทยปี 2560 อยู่ในอันดับที่ 1 – 5 ของคลาสเอหรือบีตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย หรือสมาคมกอล์ฟสตรีแห่งประเทศไทยจัดอันดับและรับรอง
 4.  มีแฮนดิแคปไม่เกิน 3 และสกอร์การตีไม่เกิน 75
 5.  มีผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งมีชาติเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 ชาติ โดยต้องเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในระหว่างปี 2559 – 2561
 6.  ผู้สมัครต้องนำแฟ้มสะสมผลงานระหว่างปี 2559 – 2561 และหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้นไปยื่นในวันสมัคร เช่น เกียรติบัตร โดยต้องมีหลักฐานการเป็นทีมชาติจากทั้งสมาคมกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย
 7.  ผู้ปกครองต้องมาพร้อมกับผู้สมัครในวันคัดเลือก เพื่อสัมภาษณ์
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาเทนนิสชายและหญิง ▼
 1.  เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ระหว่างปี 2559 – 2561
 2.  ชนะเลิศเหรียญทองหรือเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเทนนิสนักเรียนอาเซียน ระหว่างปี 2559 – 2561
 3.  มีผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งมีชาติเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 ชาติ โดยต้องเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในระหว่างปี 2559 – 2561
 4.  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทนนิสที่ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองในระหว่างปี 2559 – 2561
 5.  รับสมัครเฉพาะประเภทบุคคล (ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว)
 6.  ผู้สมัครต้องนำแฟ้มสะสมผลงานระหว่างปี 2559 – 2561 และหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้นไปยื่นในวันสมัคร เช่น เกียรติบัตร โดยต้องมีหลักฐานการเป็นทีมชาติจากทั้งสมาคมกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย
 7.  ผู้สมัครต้องไปทดสอบกีฬาเทนนิสในวันคัดเลือก
 8.  ผู้ปกครองต้องมาพร้อมกับผู้สมัครในวันคัดเลือก เพื่อสัมภาษณ์
ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอลชาย ▼
 1.  เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยและนักกีฬานักเรียนอาเซียน ระหว่างปี 2559 – 2561
 2.  ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ 2 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาจัดการแข่งขัน กีฬากรมพลศึกษา หรือกีฬาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการแข่งขันในระหว่างปี 2559 – 2561
 3.  รับสมัครเฉพาะประเภทชาย
 4.  ผู้สมัครต้องนำแฟ้มสะสมผลงานตลอดระหว่างปี 2559 – 2561 และหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้นไปยื่นในวันสมัคร เช่น เกียรติบัตร โดยต้องมีหลักฐานการเป็นทีมชาติจากทั้งสมาคมกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย
 5.  ผู้สมัครต้องไปทดสอบกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล หรือวอลเลย์บอลแล้วแต่กรณีในวันคัดเลือก
 6.  ผู้ปกครองต้องมาพร้อมกับผู้สมัครในวันคัดเลือก เพื่อสัมภาษณ์
ความสามารถพิเศษด้านกีฬายิงปืน เทเบิลเทนนิส เทควันโด ยิมนาสติกลีลา และแบตมินตันชายและหญิง ▼
 1.  เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ระหว่างปี 2559 – 2561
 2.  มีผลงานการแข่งขันในนามนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยในปี 2560 – 2561
 3.  รับสมัครเฉพาะประเภทบุคคล (ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว)
 4.  ผู้สมัครต้องนำแฟ้มสะสมผลงานตลอดระหว่างปี 2559 – 2561 และหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้นไปยื่นในวันสมัคร เช่น เกียรติบัตร โดยต้องมีหลักฐานการเป็นทีมชาติจากทั้งสมาคมกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย
 5.  ผู้สมัครต้องไปทดสอบกีฬาเทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แล้วแต่กรณีในวันคัดเลือก
 6.  ผู้ปกครองต้องมาพร้อมกับผู้สมัครในวันคัดเลือก เพื่อสัมภาษณ์
ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยร่วมสมัยและขับร้องเพลงไทย และความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย ▼
 1.  มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีไทยชนิดบรรเลง การเล่น เครื่องดนตรีสากลตามที่กำหนด การขับร้องเพลงไทยเดิม การขับร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้วแต่กรณี
 2.  เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือการแสดงในงานพิธีระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ
 3.  ผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงคุรสมบัติเฉพาะข้างต้นไปยื่นในวันสมัคร เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง
ความสามารถพิเศษด้านดุริยางค์ ▼
 1.  มีความสามารถในการเล่นเครื่องดุริยางค์ตามที่กำหนด โดยหากสามารถเล่นได้มากกว่า 2 ประเภท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2.  เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือการแสดงในงานพิธีระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศระหว่างศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 3.  ผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้น เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง และภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน หรือการแสดงในงานพิธีระดับจังหวัดระดับเขต หรือระดับประเทศไปยื่นในวันสมัคร
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ▼
 1.  มีความสามารถในการสร้างงานศิลปะ การใช้ทัศนธาตุ หรือการจัดภาพองค์ประกอบศิลป์
 2.  เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ
 3.  ผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะข้างต้นไปยื่นในวันสมัคร เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง

ดูรายละเอียดการรับสมัครฉบับเต็ม  คลิกเลย

4. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

รับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 1,110 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนนักเรียนที่รับ โดยแบ่งตามแผนการเรียนดังนี้

แผนการเรียน จำนวนรับ (คน)
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 750
ภาษา – คณิตศาสตร์ 70
ภาษา – ฝรั่งเศษ 60
ภาษา – เยอรมัน 55
ภาษา – ญี่ปุ่น 55
ภาษา – สเปน 25
ภาษา – จีน 60
ภาษา – เกาหลี 35
รวม 1,110

คุณสมบัติ

 1. จบชั้น ม.3 หรือกำลังเรียนชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2560
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. เป็นโสด
 4. มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 หรือเป็นไปตามมติของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดูรายละเอียดการรับสมัครฉบับเต็ม  คลิกเลย

คอร์สกวดวิชา-โค้งสุดท้าย-เตรียมอุดม

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.triamudom.ac.th

http://admission.triamudom.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ