WAVES

รหัสคอร์ส: PON94E13_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

36:20 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

44:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

WAVES (PON94E13_1)

WAVES

รหัสคอร์ส: PON94E13_1

3,100 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
Top