ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3) เรียนอะไรบ้าง? พร้อมเคล็ดลับเก่งภาษาไทย

าษาไทย ม.ต้น เรียนอะไรบ้าง? พร้อมเคล็ดลับเก่งภาษาไทย

      ภาษาไทย ม.ต้น เรียนอะไรบ้าง? หากน้อง ๆ เกิดคำถามนี้ขึ้นในใจ แวะเข้ามาอ่านบทความนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอน!!

      วิชาภาษาไทย วิชาที่ใครหลายคนมองข้าม แต่ที่จริงแล้ว ภาษาไทย ถือเป็นวิชาสำคัญ ที่นำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้หลายด้านเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอบ รวมถึงการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วย

      วันนี้ พี่ยู จึงอยากชวนน้อง ๆ มาเริ่มต้นเพิ่มความฟิตในการเรียนภาษาไทยกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการ สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น (ม.1, ม.2, ม.3) ว่าเรียนอะไรบ้าง? จุดไหนสำคัญและต้องเน้น พร้อมนำเคล็ดลับ #เก่งภาษาไทย มาเป็นแนวทางให้น้อง ม.ต้น ทำตามกันด้วย ถ้าพร้อมแล้ว รีบตามพี่ยูไปดูเนื้อหา ภาษาไทย ม.ต้น กันเลย!!

เลือกอ่านหัวข้อน่าสนใจ คลิก!

วิชาภาษาไทย ม.ต้น (ม.1, ม.2, ม.3) เรียนอะไรบ้าง?

สรุปเนื้อหา ภาษาไทย ม.ต้น เรียนอะไรบ้าง?

      พี่ยูขอเริ่มไขข้อสงสัยให้น้อง ๆ ด้วยคำถามแรกอย่าง วิชาภาษาไทย ม.ต้น เรียนอะไรบ้าง? วิชาภาษาไทยของทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 – ม.6 ต้องเรียน 5 สาระสำคัญ คือ การอ่าน / การเขียน / การฟัง การดู และการพูด / หลักการใช้ภาษา / วรรณคดีและวรรณกรรม

      สำหรับน้อง ม.ต้น เนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.1, ม.2, ม.3 มีเรื่องที่ต้องเรียนในแต่ละสาระ ดังนี้

1. สาระ : การอ่าน

 • อ่านออกเสียงคำศัพท์ / ร้อยแก้ว / ร้อยกรอง
 • อ่านจับใจความ
 • อ่านตีความ
 • อ่านวิเคราะห์เหตุผล / ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
 • อ่านวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ

2. สาระ : การเขียน

 • เขียนบรรยาย / พรรณนา
 • เขียนเรียงความ
 • เขียนย่อความ
 • เขียนรายงานวิชาการ
 • เขียนแสดงความคิดเห็น
 • เขียนแผนภาพความคิด
 • เขียนสื่อสารตรงตามจุดประสงค์

3. สาระ : การฟัง การดู และการพูด

 • สรุปประเด็นหรือสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟัง
 • วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง และจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
 • การใช้ถ้อยคำภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางในการพูดได้อย่างเหมาะสม
 • การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ
 • การพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้เหมาะสม

4. สาระ : หลักการใช้ภาษา

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและธรรมชาติของภาษา
 • เสียงในภาษาไทยและโครงสร้างพยางค์
 • ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย
 • การสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา
 • คำไทยแท้และคำยืม
 • ภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ
 • คำและความหมายแบบต่าง ๆ
 • ถ้อยคำสำนวน
 • ระดับภาษา
 • ราชาศัพท์
 • ประโยค
 • การแต่งร้อยกรองประเภท กลอน กาพย์ โคลง

5. สาระ : วรรณคดีและวรรณกรรม

 • การวิเคราะห์คุณค่าด้านภาษา / ศิลปะการประพันธ์
 • การวิเคราะห์คุณค่าด้านวัฒนธรรม / ความรู้ / ความเชื่อ
 • การวิเคราะห์คุณค่าด้านข้อคิด คติธรรม
 • การวิเคราะห์คุณค่าด้านอารมณ์

      รายชื่อวรรณคดี / วรรณกรรม (หนังสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) ที่น้อง ๆ จะได้เรียนกันในเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น ได้แก่

 • ภาษาไทย ม. 1
  – นิราศภูเขาทอง
  – โคลงโลกนิติ
  – สุภาษิตพระร่วง
  – กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
  – ราชาธิราช
  – กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
  – นิทานพื้นบ้าน
 • ภาษาไทย ม.2
  – โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
  – บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
  – ศิลาจารึกหลักที่ 1
  – บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
  – กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
  – โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  – กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
 • ภาษาไทย ม.3
  – บทละครพูดเรื่อง เห็นแก่ลูก
  – พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
  – พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  – อิศรญาณภาษิต
  – บทพากย์เอราวัณ

เนื้อหาภาษาไทย ในระดับชั้นประถม vs ม.ต้น vs ม.ปลาย เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?

      ตามที่พี่ยูได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเนื้อหาวิชาภาษาไทยของทุกระดับชั้น ทั้งภาษาไทยระดับประถม / ภาษาไทย ม.ต้น / ภาษาไทย ม.ปลาย ต้องเรียนสาระสำคัญทั้งหมด 5 สาระด้วยกัน หากน้อง ๆ อยากรู้ว่า เนื้อหาวิชาภาษาไทยของแต่ละระดับชั้นเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร พี่ยูสรุปมาให้แล้ว!!

ภาษาไทย ระดับประถม vs ม.ต้น vs ม.ปลาย เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?

ความเหมือน

      เนื้อหาภาษาไทยในระดับชั้นประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย มีความเหมือนกัน ดังนี้

 • ได้ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน ความหมาย ที่กว้างขึ้น
 • ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านภาษา / วรรณคดีหรือวรรณกรรม
 • ได้ฝึกแต่งคำประพันธ์หรือร้อยกรองของไทย
 • ได้ฝึกการใช้ถ้อยคำ สำนวน ให้เหมาะสมในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ
 • ได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาเรื่อง เสียง คำ ประโยค

ความต่าง

    เนื้อหาภาษาไทยในระดับชั้นประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย มีความแตกต่างกัน ดังนี้

 • สารที่ได้ฝึกทักษะทางภาษาหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นตามระดับชั้น
 • วงศัพท์ สำนวน ลักษณะทางความหมายของถ้อยคำ กว้างและยากยิ่งขึ้น
 • กระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านภาษา / วรรณคดีหรือวรรณกรรม มีมิติหลากหลายขึ้น
 • การแต่งคำประพันธ์ตามฉันทลักษณ์ร้อยกรองไทยมีหลากหลายประเภทย่อยมากขึ้น
 • การใช้ถ้อยคำ สำนวน ประโยค ต้องคำนึงถึงปัจจัยและรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้น
 • ยิ่งระดับสูงขึ้น จะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ทางภาษา ข้อยกเว้น ตัวอย่าง ความละเอียดลุ่มลึกที่ซับซ้อนและขยายวงความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น

การสอบวิชาภาษาไทย ม.ต้น มีสอบสนามไหนบ้าง?

    พี่ยูขอพาน้อง ๆ มาเจาะลึกเกี่ยวกับการสอบภาษาไทยต่อเลยดีกว่า สำหรับการสอบวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น มีสนามสอบสำคัญ 4 กลุ่ม คือ

การสอบวิชาภาษาไทย ม.ต้น มีสอบสนามไหนบ้าง?

1. ข้อสอบในระบบวัดและประเมินของโรงเรียน (มีคะแนน มีเกรด) เช่น

 • ข้อสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค
 • ข้อสอบกลางภาค / ปลายภาค

2. ข้อสอบในระบบวัดและประเมินระดับชาติ เช่น

 • ข้อสอบ O-NET ม.3

3. ข้อสอบแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาไทย เช่น

 • เพชรยอดมงกุฎ ม.ต้น

4. ข้อสอบแข่งขันสอบเข้า ม.4 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง เช่น

 • สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด
 • สอบเข้าโรงเรียนสาธิต

แนวข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น ชอบออกแนวไหน?

    การพิชิตคะแนนเต็มวิชาภาษาไทย รวมถึงคะแนนสอบวิชาใดก็ตาม จะต้องรู้แนวข้อสอบ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางเตรียมตัวได้อย่างตรงจุด พร้อมลุยสนามสอบด้วยความมั่นใจ

    สำหรับแนวข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น ที่พี่ยูวิเคราะห์และนำมาแบ่งปันกัน จะขอสรุปจากภาพรวมของข้อสอบดังนี้

 • ข้อสอบในระบบวัดและประเมินของโรงเรียน
 • ข้อสอบในระบบวัดและประเมินระดับชาติ
 • ข้อสอบแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาไทย
 • ข้อสอบแข่งขันสอบเข้า ม.4 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง

    แนวข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น โดยทั่วไปพบว่า

แนวข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น ชอบออกแนวไหน?

1. ด้านเนื้อหาตามหลักสูตร

 • เน้นออกตามหลักสูตร เช่น ข้อสอบกลางภาค / ปลายภาค / O-NET ม.3
 • มีบ้างที่ออกเกินหลักสูตรภาษาไทย ม.ต้น เช่น ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2. ด้านรูปแบบข้อสอบและสิ่งที่ต้องการวัดความรู้ซึ่งสังเกตจากโจทย์และตัวเลือก

 • เน้นรูปแบบปรนัย หลายตัวเลือก เลือก 1 คำตอบ
 • มีทั้งวัดความรู้ความจำแต่ที่นิยมมาก คือ คิดวิเคราะห์โดยมีพื้นฐานจากความรู้ความจำหรือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์หรือระเบียบการใช้ภาษา

3. ด้านเนื้อหาตามสาระย่อย 5 สาระ

 • เน้นทุกสาระที่เรียน เช่น O-NET ม.3 / ข้อสอบกลางภาค / ปลายภาค
 • โดยมาก เน้น 4 สาระ (หลักการใช้ภาษา / การอ่าน / การเขียน / วรรณคดีและวรรณกรรม) ไม่เน้นสาระ การฟัง การดูและการพูด

ตัวอย่างข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย by พี่ยู

    ถ้าอยากรู้ว่าข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น มีหน้าตาประมาณไหน… พี่ยูไม่พลาดที่จะนำ ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย ระดับ ม.ต้น พร้อมเฉลย มาให้น้อง ๆ ได้ดูแนวโจทย์ และเรียนรู้วิธีทำข้อสอบภาษาไทยกัน

ข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย ข้อที่ 1

ข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย ข้อที่ 1

ข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย ข้อที่ 2

ข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย ข้อที่ 2

ข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย ข้อที่ 3

ข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย ข้อที่ 3

ข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย ข้อที่ 4

ข้อสอบ ภาษาไทย ม.ต้น พร้อมเฉลย ข้อที่ 4

จี้ตรงจุด! ภาษาไทย ม.ต้น เรื่องสำคัญ ข้อสอบออกบ่อย by พี่ยู

    พี่ยูแอบกระซิบแนวข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น ให้น้อง ๆ ติวสอบตรงจุด พิชิตคะแนนเต็มวิชาภาษาไทย โดยจะยกตัวอย่างหัวข้อที่มักออกสอบในบางสนาม เช่น O-NET หรือ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง แยกตามสาระ เช่น

ภาษาไทย ม.ต้น เรื่องไหนสำคัญ ข้อสอบออกบ่อย

การอ่าน

 • ออกเสียงพยางค์และคำ
 • พิจารณาสาร (จับใจความ / อนุมาน / ตีความ / วิเคราะห์จุดประสงค์ / ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น)

การเขียน

 • โวหารการเขียน (บรรยาย / พรรณนา)
 • การเขียนงานประเภทต่าง ๆ (คำขวัญ / จดหมาย / ย่อความ / รายงานวิชาการ / เรียงความ)

หลักการใช้ภาษา

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา & การสื่อสาร
 • พลังของภาษา
 • การเปลี่ยนแปลงของภาษา
 • เสียงและอักษรแทนเสียง
 • โครงสร้างพยางค์
 • การสะกดคำ
 • ภาษาบกพร่อง
 • ชนิดและหน้าที่ของคำ
 • คำและความหมาย
 • คำไทยแท้ & คำยืม
 • ศัพท์บัญญัติและคำทับศัพท์
 • การสร้างคำ
 • โครงสร้างประโยค
 • สำนวนไทย
 • ราชาศัพท์
 • ระดับภาษา
 • ภาษาโน้มน้าวใจ

วรรณคดีและวรรณกรรม

 • ฉันทลักษณ์ (กาพย์ / กลอน / โคลง)
 • วิเคราะห์คุณค่างานประพันธ์ (ความรู้ / ภาษา / อารมณ์ / ข้อคิด)

ภาษาไทย ม.ต้น สำคัญต่อการต่อยอดในระดับสูงขึ้นอย่างไร?

เนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น สำคัญต่อการต่อยอดในระดับสูงขึ้นอย่างไร?

    น้อง ๆ บางคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาไทยมากเท่าวิชาอื่น ๆ พี่ยูขอเตือนว่าอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้นะ โดยเฉพาะเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น ถือว่ามีความสำคัญมาก ๆ สำหรับการต่อยอดในระดับสูงขึ้น

    นั่นก็เพราะว่ามีน้องหลายคนที่เรียนภาษาไทย ม.ปลาย และมหาวิทยาลัยไม่เข้าใจ เพราะพื้นฐานระดับประถมและ ม.ต้น ไม่แน่น เรียกง่าย ๆ ว่ามีปัญหาสะสมมาก่อนหน้าแล้ว

    เนื้อหาหลักในวิชาภาษา คือ การฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เมื่อต้องเรียนในระดับสูงขึ้นก็จะเจอสารที่หลากหลาย ยาก และซับซ้อนขึ้น ถ้าน้อง ๆ ไม่ฝึกให้คล่องตั้งแต่ ม.ต้น เรียนภาษาใด ๆ ในระดับที่สูงขึ้นก็ย่อมติดขัด

    นอกจากนี้คลังศัพท์ สำนวน และองค์ความรู้ในระดับ ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย ขยายประเด็นกว้างขึ้นและลงลึกที่รายละเอียดของประเด็นนั้นยิ่งขึ้นกว่าเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น การเรียนภาษาโดยมีวงศัพท์น้อย ไม่ค่อยรู้สำนวน องค์ความรู้ไม่มากพอ จะต่อยอดก็เป็นเรื่องยาก

    ที่สำคัญยิ่งเรียนสูงขึ้น ยิ่งต้องผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เหตุผล โต้แย้ง วิพากษ์วิจารณ์ งานเขียนหรือวรรณกรรมที่สื่อสารผ่านภาษารูปแบบต่าง ๆ การมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางภาษาที่ดี ที่ละเอียดถี่ถ้วน ตั้งแต่ตอนเรียนภาษาไทย ม.ต้น จะทำให้การเรียนในระดับที่สูงขึ้นมีอุปสรรคและปัญหาน้อยลง เรียนอย่างมีความสุขหรือมีกระบวนการคิดที่เติบโตได้อย่างเห็นแสงสว่างที่ปลายทาง

เคล็ดลับ “3 มี” เรียนภาษาไทย ม.ต้น ให้สนุก เข้าใจ

เคล็ดลับเรียนภาษาไทย ม.ต้น ให้สนุก เข้าใจ เก่งภาษาไทยได้ไม่ยาก!

    หากน้อง ๆ อยากเรียนภาษาไทย ม.ต้น ให้สนุก เข้าใจ ต้องมี “3 มี by พี่ยู” ที่จะช่วยให้เก่งภาษาไทยได้จริงไม่จกตา ใครอยากเก่งภาษาไทยต้องลอง!!

1. มีเป้าหมายชัดเจนและจริงจัง เช่น

 • อยากเรียนให้รู้ลึกเรื่องนั้น ๆ ที่สุด
 • อยากได้คะแนนและเกรดวิชาภาษาไทยเริ่ด ๆ
 • อยากมีสักวิชาที่เป็นจุดแข็งและจุดเด่นของตัวเอง เช่น ภาษาไทย
 • อยากสอบแข่งขันหรือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนในฝันที่แข่งขันกันสูงมาก ๆ

2. มีแหล่งข้อมูลที่จะฝากตัวเป็นศิษย์ได้อย่างน่าวางใจและยิ้มได้ เช่น

 • หนังสือภาษาไทยที่มีคุณภาพ
 • โรงเรียน ครู ติวเตอร์ สถาบันกวดวิชา ที่รุ่นพี่ที่เก่งภาษาไทยแนะนำหรือรีวิว

3. มีทีมสนับสนุนเป้าหมายและมีความพร้อม ที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งภาษาไทยและเรียนอย่างมีความสุขได้ เช่น

 • ตัวเองและเพื่อน = ทีมเวิร์คช่วยสนับสนุนกันเรียน ชวนกันสร้างและเติมฝัน
 • ตัวเองและครอบครัว = ทีมเวิร์คที่ช่วยให้กำลังใจ หาแหล่งข้อมูลฝากตัวเป็นศิษย์
 • ตัวเองและติวเตอร์ = ทีมเวิร์คที่ช่วยเคี่ยวกรำ วางแผน ฝึกทำโจทย์ เปิดประสบการณ์ทางภาษาที่ฟรุ้งฟริ้งแต่มีสาระ สนุกแต่สร้างความสำเร็จได้จริง
 • ติวเตอร์และสถาบันกวดวิชา = ทีมสร้างสรรค์หลักสูตร คัดเลือกเนื้อหาและโจทย์ ผลิตตำราและคอร์สที่ทรงพลัง วิธีการสอนและลีลาการนำเสนอเนื้อหาที่ทรงคุณภาพ ตรงตามสไตล์ความต้องการของเราที่สุด การันตีความน่าเชื่อถือและฝีมือได้อย่างเป็นรูปธรรมจากความสำเร็จที่ตรวจสอบได้จริง มีรีวิว มีการพูดถึงหรือบอกต่อกันแบบไม่จกตา ไม่สร้างแค่ภาพ ไม่อ้างสถิติที่เลื่อนลอย

    และนี่คือ เนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น ที่พี่ยูสรุปมาฝากน้อง ๆ ในวันนี้ อ่านจบแล้วจะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อรับมือเนื้อหาและข้อสอบวิชาภาษาไทยที่จะต้องเจอในระดับชั้น ม.ต้น

    แต่สำหรับน้อง ๆ ที่อยากติวภาษาไทยให้เป๊ะปังเพื่อคว้าเกรด 4 ในโรงเรียน หรือปูความรู้ภาษาไทยให้แน่นเพื่อพิชิตสนามสอบแข่งขัน / สอบเข้า ม.4 พี่ยูขอแนะนำ คอร์สภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท ที่สรุปเนื้อหาละเอียด เข้มข้น ครอบคลุม 10 บทใหญ่ 45 เรื่องย่อย พาทำแบบฝึกหัดและเก็งแนวข้อสอบกว่า 300 ข้อ พร้อมเสริม Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เทคนิคจำได้ง่าย จำได้ไว ใช้ได้จริง หมัดเด็ดของพี่ยูโดยเฉพาะ

    ใครอยากเรียนภาษาไทยให้สนุกและเก่งขึ้นจริงแบบไม่ได้คิดไปเอง ก็รีบสมัครคอร์สภาษาไทย ม.ต้น แล้วมาเจอกับพี่ยูได้ในคอร์สนี้เลย หรือน้อง ๆ จะแอบแวะไปดู [LIVE] ปาดหน้า คว้ามง! #TU88 พิชิต ม.4 รร.ชั้นนำด้วยภาษาไทย ก่อนตัดสินใจสมัครเรียนก็ได้นะ 🥰

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ