เจาะลึกข้อสอบ A-Level ชีววิทยา พร้อมเฉลยอย่างละเอียด!

เจาะลึกข้อสอบ A-Level ชีววิทยา พร้อมเฉลยอย่างละเอียด!

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น หนึ่งในวิชาที่น้อง ๆ จะต้องสอบเลยก็คือ A-Level ชีววิทยา วิชาที่มีข้อมูลเยอะ และอาจสร้างความปวดหัวให้ใครหลายคน

เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเตรียมสอบ A-Level วิชาชีววิทยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านหนังสือสอบได้อย่างตรงจุด  WE BY THE BRAIN จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกข้อสอบวิชานี้เองว่า ออกเรื่องอะไรบ้าง มีลักษณะโครงสร้างข้อสอบอย่างไร มีกี่ข้อ ข้อละกี่คะแนน จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกันเลย

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

การสอบ A-Level ชีววิทยา คืออะไร?

การสอบ A-Level ชีวะ หรือที่มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า “A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา” คือ การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการและความสามารถในการนำเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานได้ โดยเนื้อหาข้อสอบจะอ้างอิงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาระชีววิทยา 

นั่นหมายความว่า เนื้อหาที่ออกสอบจะไม่ออกเกินเนื้อหาวิชาชีววิทยาที่เรียนกันมาตั้งแต่ ม.4 – ม.6 อย่างแน่นอน โดยคะแนนที่ได้จากการสอบจะถูกนำไปใช้คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ในคณะที่ต้องใช้คะแนน A-Level ชีวะ นั่นเอง

ข้อสอบ A-Level ชีววิทยา มีกี่ข้อ ข้อละกี่คะแนน?

ข้อสอบ A-Level ชีววิทยา จะมีทั้งหมด 40 ข้อ 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 35 ข้อ ข้อละ 2.4 คะแนน รวมเป็น 84 คะแนน
 • ข้อสอบเลือกตอบเชิงซ้อน 5 ข้อ ข้อละ 3.2 คะแนน รวมเป็น 16 คะแนน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
  • ตอบถูก 3 ข้อย่อย ได้คะแนนเต็ม 3.2 คะแนน
  • ตอบถูก 2 ข้อย่อย ได้คะแนน 1.6 คะแนน
  • ตอบถูก 1 ข้อย่อย ไม่ได้คะแนน

สอบ A-Level ชีววิทยา มีระยะเวลาสอบเท่าไหร่?

การสอบ  A-Level ชีววิทยา จะใช้ระยะเวลาสอบ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที

เราสามารถสอบ A-Level ชีววิทยา ได้กี่ครั้ง คะแนนสอบอยู่ได้กี่ปี?

การสอบ A-Level วิชาชีววิทยา สามารถสอบได้ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยผลคะแนนของ A-Level จะมีอายุ 1 ปี เท่านั้น

ดังนั้นพี่บิ๊กจึงอยากให้น้อง ๆ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสอบ เพราะหากเราพลาดไป จะต้องไปแก้ตัวปีหน้าเลย

โดยในการเตรียมตัวสอบชีววิทยา A-Level นั้น (แค่วิชาเดียว) จะต้องเผื่อเวลาก่อนสอบอย่างน้อยสัก 6 เดือน เพราะเราต้องเรียนทำความเข้าใจเนื้อหา, จำจุดสำคัญที่มักออกสอบ, อ่านสรุปทบทวน และต้องเผื่อเวลาสำหรับการฝึกทำโจทย์ด้วย

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ชีววิทยา เป็นอย่างไร?

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ชีววิทยา จะแบ่งเป็น 5 บทเรียน ดังนี้

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ชีววิทยา เป็นอย่างไร

1. ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

มีประมาณ 5-7 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

 • ระบบนิเวศและไบโอม
 • ประชากร
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน

2. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

มีประมาณ 6-8 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

 • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • โครงสร้างและการทำงานของเซลล์

3. ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์

มีประมาณ 12-14 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบหายใจ
 • ระบบประสาทและการเคลื่อนที่
 • ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • พฤติกรรมของสัตว์

4. โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช

มีประมาณ 6-8 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

 • เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
 • การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช
 • การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

5. พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

มีประมาณ 6-8 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
 • การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

วิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ A-Level ชีววิทยา โดยพี่บิ๊ก

“สำหรับกลุ่มที่ออกข้อสอบเยอะ จะเป็นกลุ่ม “ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์” ซึ่งในแต่ละปีจะออกสอบประมาณ 30-35 % 

อย่างไรก็ตาม ความยากในการเตรียมตัวสอบวิชาชีววิทยาอย่างหนึ่ง คือ วิชานี้มีจำนวนบทค่อนข้างเยอะ การออกข้อสอบจะกระจายไปแต่ละบท ทำให้แต่ละบทออกข้อสอบได้เพียง 1-3 ข้อ หรือบางบทอาจจะไม่ได้ออกสอบเลยในปีนั้น ๆ 

ดังนั้นพี่บิ๊กจึงแนะนำว่า เราควรเตรียมเนื้อหาให้ครอบคลุม อ่านให้ครบทุกบทก่อน แล้วมาเน้นฝึกทำโจทย์ให้ชำนาญขึ้นในบทที่เราไม่มั่นใจ

ส่วนบทที่ห้ามทิ้งเลยจะออกข้อสอบประมาณ 2 – 3 ข้อ ได้แก่ ระบบนิเวศและไบโอม, โครงสร้างและการทำงานของเซลล์, ระบบประสาทและการเคลื่อนที่, ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต, การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช, การถ่ายทอดพันธุกรรม, สมบัติสารพันธุกรรม”

ข้อสอบ A-Level ชีววิทยา พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพข้อสอบ A-Level วิชาชีววิทยามากขึ้น พี่บิ๊กจะพาไปดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ชีววิทยา พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แต่ละข้อจะมีวิธีการคิดอย่างไร ไปดูกันเลย!

แนวข้อสอบ A Level ชีวะ ข้อ 1
เฉลยแนวข้อสอบ A Level ชีวะ ข้อ 1
แนวข้อสอบ A Level ชีวะ ข้อ 2
เฉลยแนวข้อสอบ A Level ชีวะ ข้อ 2
แนวข้อสอบ A Level ชีวะ ข้อ 3
เฉลยแนวข้อสอบ A Level ชีวะ ข้อ 3

เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจ ด้วยคอร์สเรียน A-Level ชีววิทยา จาก WE BY THE BRAIN

จะเห็นได้ว่า ข้อสอบวิชา A-Level ชีววิทยา มีจำนวนบทที่เยอะ จำเป็นต้องใช้เวลาอ่านหนังสือและติวข้อสอบในแต่ละบทรวมกันหลายเดือน น้อง ๆ จึงต้องวางแผนการติววิชานี้ให้ดี เพื่อที่จะได้อ่านครบทุกเนื้อหา สามารถเก็บคะแนนชีววิทยาได้ตามเป้าที่วางไว้

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิทย์สายสุขภาพ แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นติวหนังสือวิชาชีววิทยาจากจุดไหนดี พี่บิ๊กขอแนะนำ คอร์สติวชีววิทยา A-Level รวมทุกบทเลย เรียนคอร์สเดียวจบ รวมเนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย มาครบทุกบท สรุปกระชับ เข้มข้น ตรงจุดทุกประเด็น เรียนจบแล้วพร้อมลุยสนามสอบ A-Level ชีววิทยา แน่นอน

อย่างไรก็ตาม คอร์สเรียนนี้จะต้องใช้เวลาเรียน 180 กว่าชั่วโมง หากน้องสู้ไหว อดทนเรียนสม่ำเสมอทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง ก็ต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 90 วันเลย ซึ่งยังไม่รวมการฝึกทำโจทย์อีก ดังนั้นพี่จึงอยากให้น้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ มีเวลาให้กับการอ่านหนังสือหรือการติวในทุก ๆ วัน ถ้าหากน้อง ๆ ทำได้ รับรองว่า การทำคะแนนชีววิทยา A-Level ให้ได้ดีก็จะไม่เกินความพยายามของเรา!

เนื้อหาในคอร์สเรียน

 • พื้นฐานทางชีววิทยา
 • การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์
 • การประสานงานในร่างกายสัตว์
 • พืช
 • พันธุศาสตร์และความหลากหลายชีวภาพ
 • ระบบนิเวศ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สเรียนนี้

 • ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในวิชาชีววิทยา ม.ปลาย คอร์สเดียวจบ พร้อมสอบ A-Level
 • หมดกังวลเรื่องต้องจำเนื้อหาเยอะ ด้วยเทคนิคเรียนแบบเข้าใจ ใช้ภาพเป็นสื่อการสอน ทำให้น้อง ๆ นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • อัปเดตข้อสอบชีววิทยาใหม่ทุกปี ครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ ให้น้อง ๆ รู้เท่าทันข้อสอบ มีความมั่นใจก่อนลงสนามจริง
 • สื่อการเรียนการสอนจัดเต็ม ทั้งหนังสือเรียน หนังสือรวมข้อสอบ และหนังสือสรุปสูตรและเทคนิคพิชิตข้อสอบ ที่รวมไว้ให้น้องได้ทบทวนและนำไปใช้ได้จริง

สรุปเรื่องการสอบ A-Level ชีววิทยา

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลการสอบ A-Level วิชาชีววิทยา ที่พี่บิ๊กนำมาฝากในบทความนี้ หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ชีววิทยา มากขึ้น และสามารถวางแผนการอ่านหนังสือสอบได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้เก็บคะแนน Bio ได้สูง ๆ และสอบติดมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ใฝ่ฝันได้

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน A-Level วิชาชีววิทยา จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ