เรื่องควรรู้ ก่อนเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นคณะยอดฮิตอีกหนึ่งคณะในดวงใจของหลาย ๆ คน ทั้งภาพลักษณ์ที่ดูทะมัดทะแมง เท่ ๆ ลุคสบาย ๆ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดให้น้อง ๆ ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนในคณะนี้ แต่รู้หรือไม่คณะเท่ ๆ แบบนี้นี่แหละแท้จริงแล้วยังแอบซ่อนความโหดหินไว้ด้วย  เพราะเป็นคณะที่มีการประยุกต์ใช้ทั้งวิชาทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี  คำนวณ คณิตศาสตร์   เข้ามาเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิตต่าง ๆ หรือแม้แต่สร้างอุปกรณ์ทดแทนการทำงานของมนุษย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย และวันนี้เราจะพาน้อง ๆ  ไปทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในแต่ละสาขา เพื่อเช็คว่าสาขาไหนเป็นอย่างไร? และเหมาะกับใครบ้าง?

1. สาขาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมีต้องเรียนอะไรบ้าง?

 • ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ โรงงาน และระบบควบคุม
 • ศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ตลอดทั้งหลักสูตร

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

 • งานออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 • งานวิเคราะห์และบริหารโครงการ
 • งานควบคุมกระบวนการผลิต
 • งานขาย
 • งานบริการทางเทคนิค
 • งานวิจัยและพัฒนา

**ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์/กระดาษ เป็นต้น

2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาที่เกี่ยวกับการผลิต การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้า  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
วิศวกรรมไฟฟ้าเรียนอะไรบ้าง?

 • การออกแบบวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
 • การรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การควบคุมระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำในระดับขนาดไมโครเมตรและนาโนเมตร

จบไปทำอะไรได้บ้าง?
สามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า หรือสถานที่ไหนที่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้วิศวกรไฟฟ้าในการควบคุม เช่น การดูระบบในโรงงานต่าง ๆ โรงไฟฟ้า บริษัทสื่อสาร บริษัทน้ำมัน บริษัทซอฟแวร์ต่างๆ บริษัทเดินรถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทั่วประเทศ) การไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพฯ ปริมณฑล) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ เขื่นสิริกิตต์) หรือถ้าเป็นหมวดสายงานอื่น ๆ ก็สามารถเป็นได้เช่นกัน เช่น พนักงานขาย ฝ่ายการจัดซื้อ เป็นต้น

3. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์สำหรับการวิเคราะห์ออกแบบ ผลิต และบำรุงรักษาระบบทางกล  วิศวกรรมเครื่องกลนั้นถือว่าเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์    ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมเชิงกล
วิศวกรรมเครื่องกลเรียนอะไรบ้าง?

 • กลศาสตร์
 • จลนศาสตร์
 • อุณหพลศาสตร์
 • กลศาสตร์ของไหล

โดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  และออกแบบระบบทางกลต่างๆ
จบไปทำอะไรได้บ้าง?
สามารถทำงานออกแบบระบบทางวิศวกรรม ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิจัยและพัฒนาผลิตดภัณฑ์ในหน่วยงาน หรือศูนย์วิจัย

4. สาขาวิศวกรรมโยธา

สายลุยต้องเรียนสาขานี้เลย เพราะเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ โดยศึกษาตั้งแต่การออกแบบ การวิเคราะห์ การก่อสร้างหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการและการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมน้อยที่สุด ได้แก่ อาคารสูง บ้าน สะพาน  เส้นทางรถไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน เป็นต้น
วิศวกรรมโยธาเรียนอะไรบ้าง?
เรียนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน  สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาความเหมาะสมของสิ่งก่อสร้าง วิธีวิเคราะห์และออกแบบ การจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
จบไปทำอะไรได้บ้าง?
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น วิศวกรออกแบบ วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุม โดยทำงานได้ในหลาย ๆ องค์กร เช่น บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์วัสดุ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทั้งบริษัทใหญ่ เล็ก และนานาชาติ

5. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องสาขานี้เลย เพราะเป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมถึงการผลิตน้ำประปาและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14000 เป็นต้น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเรียนอะไรบ้าง?

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย
 • การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษ
 • การผลิตประปา สุขาภิบาลอาคาร
 • ระบบระบายน้ำ
 • การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
 • การป้องกันมลพิษ
 • การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

จบไปทำอะไรได้บ้าง?
สามารถทำงานด้านการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ระบบประปาและระบบระบายน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ และดิน ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

6. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในสาขาวิชานี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้าง การปรับปรุงและการใช้งานระบบที่เกิดจากการรวมกันของคน ความรู้ ข่าวสารข้อมูล วัตถุดิบ เครื่องจักรและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาที่ต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด และเหมาะสมที่สุด
วิศวกรรมอุตสาหการเรียนอะไรบ้าง?
การจัดการคน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคนิคระดับพื้นฐาน จนถึงระดับนวัตกรรมใหม่  โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ
 จบไปทำอะไรได้บ้าง?
สามารถเป็นผู้จัดการโรงงาน วิศวกรระบบ วิศวกรโรงงาน วิศวกรโครงการ วิศวกรหน่วยงานของรัฐ วิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ เป็นต้น

7. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

เป็นสาขาที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ออกแบบ ซ่อมบำรุง การผลิต และการวิจัย
วิศวกรรมการบินและอวกาศเรียนอะไรบ้าง?
ศึกษาทางด้านอากาศพลศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการออกแบบการสร้าง การซ่อมบำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เจ็ท เทคโนโลยีดาวเทียมการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการบริหารธุรกิจการบิน
จบไปทำอะไรได้บ้าง?
ทำงานในด้านการออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ ควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ

8. สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการบังคับน้ำ หรือ การควบคุมปริมาณและระดับน้ำไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการ และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการการจัดการคุณภาพน้ำ
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำเรียนอะไรบ้าง?
ความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของของไหล วิศวกรรมชลศาสตร์  วิศวกรรมแม่น้ำและชายฝั่งทะเล วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม งานอุทกวิทยาของน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน การจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อออกแบบโครงสร้างอาคารชลศาสตร์
จบไปทำอะไรได้บ้าง?
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประชาภูมิภาค ฯลฯ ตลอดจนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทั้งด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และด้านวิศวกรรมโยธา

9. สาขาวิศวกรรมวัสดุ

สาขานี้จะบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุเชิงวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุประกอบ วัสดุนาโนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
วิศวกรรมวัสดุเรียนอะไรบ้าง?
พื้นฐานและกระบวนการผลิตเกี่ยวกับวัสดุทุกประเภท และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวัสดุ เพื่อให้สามารถพัฒนาคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ และเทคนิคกระบวนการผลิตต่างๆ ได้
รวมถึงหลักในการคัดเลือก ออกแบบและปรับปรุงสมบัติวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการ และเทคนิคในการวิเคราะห์สมบัติวัสดุชนิดต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุความวิบัติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมได้
จบไปทำอะไรได้บ้าง?
สามารถทำงานด้านการวิจัย พัฒนา และคิดค้นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในหน่วยวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ

10. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขานี้เป็นสาขาที่เหมาะกับคนที่ชอบคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีความครอบคลุมทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การสื่อสารข้อมูล รวมไปถึงระบบฝังตัว อย่างเช่น  โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อัตโนมัติส่วนใหญ่รอบ ๆ ตัวเรา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรียนอะไรบ้าง?
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการโปรแกรมการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบวงจรดิจิทัล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบปฏิบัติการการโต้ตอบระหว่างคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
จบไปทำอะไรได้บ้าง?
สามารถปฎิบัติงานด้านการวางระบบภายในองค์กร วิเคราะห์ระบบ วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับงานสาขาอื่น  ๆ

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อมหาวิทยาลัย
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
11 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 มหาวิทยาลัยพะเยา
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
27 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
28 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
31 มหาวิทยาลัยทักษิณ
32 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
34 มหาวิทยาลัยนเรศวร
35 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
36 มหาวิทยาลัยบูรพา
37 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39 มหาวิทยาลัยมหิดล
40 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
41 มหาวิทยาลัยรังสิต
42 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
43 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
44 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
46 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
47 มหาวิทยาลัยศิลปากร
48 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 มหาวิทยาลัยสยาม
50 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
51 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
52 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
53 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
54 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
55 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
56 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( SIIT TU )
57 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
58 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
59 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
60 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
61 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
65 มหาวิทยาลัยนครพนม
66 สถาบันรัชต์ภาคย์
67 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
68 มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
69 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ