สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 2 “วิศวกรรมโยธา”

คณะ-วิศวะโยธา
สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 2
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง โดยน้อง ๆ จะได้ศึกษาตั้งแต่การวางแผน การสำรวจ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงรักษา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการก่อสร้างจะมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น อาคารสูง สะพาน สนามบิน ถนน  อุโมงค์ เป็นต้น

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◒ ชอบการวิเคราะห์ และคำนวณ
◐ มีความรอบคอบ ชอบวางแผน และมีความคิดสร้างสรรค์
◓ ชอบประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาจริง
◑ ชอบการลงมือปฏิบัติจริง และการทำงานเป็นทีม
◒ ชอบการสร้างสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◒ ชอบการวิเคราะห์ และคำนวณ
◐ มีความรอบคอบ ชอบวางแผน และมีความคิดสร้างสรรค์
◓ ชอบประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาจริง
◑ ชอบการลงมือปฏิบัติจริง และการทำงานเป็นทีม
◒ ชอบการสร้างสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

คำถามยอดฮิตที่ใคร ๆ ก็อยากรู้ “จบมาแล้วทำอะไร”

ตัวอย่างอาชีพ หลังเรียนจบสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรบำรุงรักษา

วิศวกรออกแบบงานก่อสร้าง

วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

วิศวกรประมาณราคา
ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS ปี 61

* เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบการรับของ Dek 61 เท่านั้น ให้น้อง ๆ ติดตามประกาศ และเกณฑ์การคัดเลือกในปีที่สอบอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์         สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เกณฑ์การคัดเลือก
กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
PAT 1 50
PAT 3 50

* คะแนนแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม

เว็บไซต์       www.tu.ac.th

รอบที่ 4 การรับแบบ admissions
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์         สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เกณฑ์การคัดเลือก
กำหนดคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
GPAX 20
O-NET (5 วิชา) 30
GAT 15
PAT 2 15
PAT 3 20

*  เกณฑ์ขั้นต่ำ ภาษาอังกฤษ O-NET ≥ ร้อยละ 16

เว็บไซต์                  www.ku.ac.th

น้อง ๆ ดูสาขาอื่นที่สนใจเพิ่มเติม

เตรียมตัวหรือยังกับการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ? เด็ก 62 จะวางแผนเรียนพิเศษอย่างไร ให้สู้ไหวติดตามได้ที่นี่ คลิกเลย

อ้างอิง

  • www.eng.ku.ac.th/?page_id=10142
  • admission.eng.ku.ac.th/majors/Civil
  • www.rsu.ac.th/engineer/ce/about.html
  • www.ce.kmutt.ac.th/home/sites/default/files/Civil561.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ