ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา)
ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช)

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
พื้นฐานทางชีววิทยา

พื้นฐานทางชีววิทยา

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต

ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การแบ่งเซลล์

การแบ่งเซลล์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การสลายอาหารระดับเซลล์

การสลายอาหารระดับเซลล์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
โครโมโซมและสารพันธุกรรม

โครโมโซม และสารพันธุกรรม

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
วิวัฒนาการ

วิวัฒนาการ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
การลำเลียงสารของพืช

การลำเลียงสารของพืช

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
การสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสง

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
1 2
Top