WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

head-logoวิธีการสมัครเรียน

line

คำแนะนำการใส่รหัสคอร์ส

เริ่มใช้ตั้งแต่ 16  พ.ค. – 25 ต.ค. 2560

การใส่รหัสคอร์ส

วิธีการสมัครเรียน กวดวิชา WE BY THE BRAIN

1. กรอกข้อมูล

กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-1

 กรอกข้อมูลลงในใบสมัครเรียนและใบชำระเงินทั้ง 2 ส่วน

ให้เรียบร้อย และตรวจสอบให้ถูกต้อง

2. การชำระเงิน

กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-2

 นำใบชำระเงินทั้ง 2 ส่วน ไปชำระค่าเรียนได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศตามวัน และเวลาที่โรงเรียนกำหนดในระเบียบการ

3. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-3

 ตรวจสอบรหัสคอร์สในใบเสร็จรับเงิน จากธนาคารและใบชำระค่าเรียนส่วนที่ 1 ให้ตรงกับคอร์สที่ต้องการเรียน

4. รับบัตรเรียน

กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-4

 เมื่อโอนเงินแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงิน (สีชมพู) พร้อมใบสมัครเรียนไปรับบัตรเรียนได้ที่สาขาของโรงเรียนที่นักเรียนสมัครเรียนไว้

หลากหลายช่องทางกับการชำระเงิน

ชำระผ่าน K-Cyber (Internet)

กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-5

ชำระผ่าน K-Mobile Banking Plus (Mobile Phone)

กรุณาตรวจสอบรหัสคอร์สที่ธนาคารพิมพ์บันทึกให้ตรงกับคอร์สที่ต้องการเรียน

ทุกรหัสคอร์ส รับสมัครทางธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น (ไม่รับเงินสดที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)

  • นักเรียนต้องชำระค่าเรียนก่อนวันที่เปิดเรียน เนื่องจากธนาคารต้องใช้เวลาประมวลผลข้อมูลการชำระเงินจากสาขาของธนาคารทั่วประเทศส่งให้โรงเรียน และนักเรียนต้องตรวจสอบรหัสคอร์สเรียน และค่าเรียนให้ถูกต้องก่อนการชำระค่าเรียนทุกครั้ง
  • เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียนและมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด ให้โอนเงินแยกแต่ละรหัสคอร์ส โดยหักส่วนลดแล้ว เช่น สมัครเรียน WE CAN 3 วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่องเซตและการให้เหตุผล, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง (ส่วนลดที่ได้รับคือ สมัครตั้งแต่ 3 รหัสในครั้งเดียว ลด 10%)  ให้นักเรียนโอนเงินโดยหักส่วนลดดังนี้ (เซตและการให้เหตุผล โอนเงิน 1,300-130 = 1,170 บาท, ตรรกศาสตร์ โอนเงิน 1,000-100 = 900 บาท และระบบจำนวนจริง โอนเงิน 1,700-170 = 1,530 บาท)
  • หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน (สีชมพู) ว่าตรงกับคอร์สที่ต้องการเรียนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขทันที
  • การเปลี่ยนคอร์สเรียน เป็นไปตามของโรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAIN
  • การรับบัตรนักเรียน หลังจากวันโอนเงิน ให้นำใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบสมัครเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มารับบัตรเรียนได้ที่สาขาของโรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAIN ที่นักเรียนเลือกสมัครไว้