ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน
WE CAN 3
รหัสคอร์ส
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 9:45 12:00 1,100 M**53E11
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฏีจำนวน 12:50 15:30 1,300 M**53E12
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:30 16:30 1,400 M**53E13
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 13:00 16:00 1,300 M**53E14
5 เมทริกซ์ 6:30 8:00 700 M**53E15
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:00 8:30 800 M**53E16
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 23:00 28:00 2,100 M**53E17
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 9:00 11:00 1,000 M**53E18
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 13:10 16:00 1,300 M**53E19
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:50 17:00 1,400 M**53E21
11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2:40 3:30 300 M**53E22
12 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:10 18:30 1,500 M**53E23
13 ลำดับ และอนุกรม 15:00 18:00 1,500 M**53E24
14 แคลคูลัส 20:40 25:00 1,900 M**53E25
Screen-Shot-2560-10-07-at-17.54.14 ULTIMATE MATHS รวมทุกบท 175:00 210:00 17,600
9,800
M**53E99
กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน
WE CAN 3
รหัสคอร์ส
1 MECHANICS 1 บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวตรง,
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล
30:15 36:30 2,600 P**53E11
2 MECHANICS 2 โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย, งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, การหมุน 36:20 44:00 3,100 P**53E12
3 MATTER & HEAT สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล, ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์ 17:45 21:30 1,700 P**53E13
4 WAVE SERIES คลื่น, แสง, เสียง 27:40 33:30 2,500 P**53E14
5 ELECTRICITY ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่เหล็ก, ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 42:00 50:30 3,500 P**53E15
6 MODERN PHYSICS  ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 22:00 1,700 P**53E16
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท 172:00 206:30 15,100
9,800
P**53E99
ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน
WE CAN 3
รหัสคอร์ส
1 โครงสร้างอะตอม + ตารางธาตุ + พันธะเคมี 40:30 49:00 3,300 C**53E11
2 ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ I I  + ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 34:00 41:00 2,900 C**53E12
3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + สมดุลเคมี 20:30 25:00 1,900 C**53E13
4 กรดเบส I และ I I 17:30 21:00 1,700 C**53E14
5 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I  +  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 14:45 18:00 1,500 C**53E15
6 เคมีอินทรีย์ + สารชีวโมเลกุล +  ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 28:30 34:30 2,600 C**53E16
ULTIMATE CHEMISTRY รวมทุกบท 155:45 187:00 13,900
9,800
C**53E99
ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน
WE CAN 3
รหัสคอร์ส
พื้นฐานเคมีคำนวณ 5:00 6:00 500 C**53H31
กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน
WE CAN 3
รหัสคอร์ส
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต,
ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์,
การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์
25:20 30:30 2,300 L**53E11
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร, การสลายสารอาหารในเซลล์,
ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล,
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
26:40 32:00 2,400 L**53E12
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
25:00 30:00 2,300 L**53E13
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
24:40 30:00 2,200 L**53E14
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ,
วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร
38:20 46:00 3,200 L**53E15
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร,
ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
13:30 16:30 1,400 L**53E16
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท 153:30 184:30 13,800
9,800
L**53E99
ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน
WE CAN 3
รหัสคอร์ส
ม.4
เทอม 1
1 เซต และการให้เหตุผล 13:00 16:00 1,300 M**53H11
2 ตรรกศาสตร์ 10:10 12:30 1,000 M**53H12
3 ระบบจำนวนจริง 18:20 22:00 1,700 M**53H13
4 ทฤษฎีจำนวน และเลขยกกำลัง 10:30 13:00 1,000 M**53H14
ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (1+2+3+4) 52:00 62:30 5,000 M**53H41
ม.4
เทอม 2
5 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 23:00 28:00 2,100 M**53H15
6 เรขาคณิตวิเคราะห์ 7:50 9:30 800 M**53H16
7 ภาคตัดกรวย 15:20 18:30 1,500 M**53H17
8 เมทริกซ์ 13:00 16:00 1,300 M**53H18
ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท (5+6+7+8) 59:10 71:00 5,700 M**53H42
ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน
WE CAN 3
รหัสคอร์ส
ม.5
เทอม 1
9 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 18:10 22:00 1,800 M**53H19
10 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 35:20 42:30 2,900 M**53H21
11 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 16:00 19:30 1,500 M**53H22
ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (9+10+11) 69:30 83:30 6,200 M**53H51
ม.5
เทอม 2
12 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 24:30 29:30 2,200 M**53H23
13 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่
และความน่าจะเป็น
21:30 26:00 1,900 M**53H24
ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท (12+13) 46:00 55:30 4,100 M**53H52
14 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 10:30 13:00 1,100 M**53H25
*พิเศษ สำหรับน้อง ม.5 เมื่อสมัครคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท
รับสิทธิ์สมัคร คอร์สทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ราคา 900 บาท
ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน
WE CAN 3
รหัสคอร์ส
ม.6 15 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 33:00 40:00 2,800 M**53H26
16 แคลคูลัส 28:30 34:30 2,600 M**53H28
ม.6 กลุ่ม 1 (สถิติฯ + แคลคูลัส) 61:30 74:00 5,400 M**53H61
*พิเศษ สำหรับน้อง ม.6 เมื่อสมัครคณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 1 (สถิติฯ + แคลคูลัส)
รับสิทธิ์สมัคร คอร์สลำดับ และอนุกรมฯ ราคา 2,000 บาท
และ จะได้รับชั่วโมงติวสอบ “ลำดับและอนุกรม” เพิ่มทันที 5:00 ชม. (มูลค่า 500 บาท)
17 ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์ 25:00 30:00 2,300 M**53H27
ม.6 กลุ่ม 2 (ลำดับอนุกรม + แคลคูลัส) 53:30 64:30 4,900 M**53H62
*พิเศษ สำหรับน้อง ม.6 เมื่อสมัครคณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 2 (ลำดับอนุกรม + แคลคูลัส)
รับสิทธิ์สมัคร คอร์สสถิติฉบับสมบูรณ์ ราคา 2,500 บาท
และ จะได้รับชั่วโมงติวสอบ “สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น” เพิ่มทันที 7:00 ชม. (มูลค่า 700 บาท)

ถอดเคล็ดลับ สูตรความสำเร็จของเด็ก WE พี่แมน “ด.ช.รณกร เฉลิมแสน” สอบติดอันดับที่ 1 แผนศิลป์-คำนวณ เตรียมอุดมฯ

ใครที่อยากเข้าเตรียมอุดมฯ มาทางนี้ วันนี้พี่วี่วี่จะพามาสัมภาษณ์ เด็กWE คนเก่งที่สอบติดเตรียมอุดมฯ #TU84 โรงเรียนในฝันของใครหลายคน แถมได้คะแนนอันดับ1 สายศิลป์-คำนวณไปอีก ขั้นเทพแบบนี้ น้องๆ คงอยากรู้แล้วละซิ ว่าพี่แมนมีเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบยังไง ใช้ทริคเด็ดๆ แบบไหนในการจำสูตร อ่านอย่างไรให้ตรงเป้า ตามมาดูกันเลย เริ่มต้นให้พี่แมนแนะนำตัวเองก่อนเลยจ้า สวัสดีครับน้องๆ พี่ชื่อพี่แมน ด.ช.รณกร เฉลิมแสน พี่สอบได้ สายศิลป์คำนวณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาลำดับที่ 1  ในปี 64 นะครับ วันนี้พี่จะมาตอบคำถามที่น้องๆ ที่ได้ถามเข้ามานะครับ มาเริ่มกันเลย Q : คำถามนี้ไม่ตอบไม่ได้ เพราะมีคนถามกันเยอะมากว่า พี่แมนเตรียมตัวยังไงก่อนไปสอบ ? A : ก่อนพี่เตรียมตัวไปสอบ พี่เริ่มอ่านหนังสือจริงๆ ช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้ว พี่ามาไล่ดูเนื้อหาที่พี่จะสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ว่าแต่ละวิชามีสัดส่วนเท่าไหร่ ใช้คะแนนวิชาไหนเยอะสุด พร้อมปรึกษารุ่นพี่ว่า ควรให้ความสำคัญกับวิชาไหนมากที่สุดครับผม “เตรียมตัวให้พร้อม วิเคราะห์แต่ละวิชาให้เป๊ะ หาตัวเองให้เจอจะได้ไม่พลาด” Q : ควรเก็บเนื้อหาทั้งหมดประมาณช่วงไหน ? A : […]

สอบเข้า ม.1 จากประถมสู่มัธยม การเปลี่ยนผ่านสำคัญของวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

6 คำถามคาใจที่คนอยากเข้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สงสัยกันทุกปี สอบเมื่อไหร่ มีสายอะไรบ้าง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สรุปมาให้แล้ว Test Blueprint PAT1 รูปแบบและจำนวนข้อสอบ TCAS64

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รีบมาดู!! จำนวนรับเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 ADMISSION 1 & 2 ธรรมศาสตร์มาแล้ว

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สรุปให้แล้ว!! ปฏิทิน, จำนวนรับ และเกณฑ์การสมัคร วิศวะพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS64 รอบ 3 (Admission 1)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เช็กที่นี่ !! TCAS64 จุฬาฯ จำนวนรับ เกณฑ์ การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 1 & 2

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

PAT3 คืออะไร? วิเคราะห์เจาะลึกรูปแบบข้อสอบ สถิติคะแนนสอบ และตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย อัปเดตล่าสุด!!

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รีบเช็คด่วน!! ปฏิทิน กสพท ปี 64 คุณสมบัติพื้นฐาน, เกณฑ์การคัดเลือก, จำนวนรับ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เช็คด่วน สถิติการรับสมัครเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี ย้อนหลัง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Top