“ เจาะลึกวิชาสามัญ เคมี ทีละบท ”

เจาะลึกข้อสอบวิชาสามัญ-เคมี
“ เจาะลึกวิชาสามัญ เคมี ทีละบท ”

ใครที่กำลังเตรียมตัวทบทวนวิชาสามัญ เคมี ในวันนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะพี่ไผ่จะมาเจาะลึก ล้วงความลับในวิชาสามัญ เคมีว่า หัวข้อในแต่ละบทน่าจะออกเรื่องอะไรบ้าง ด้วยสถิติที่พี่ไผ่ทำการวิเคราะห์ผ่านข้อสอบย้อนหลังถึง 5 ปี จึงได้ผลออกมาดังนี้

ประเด็นที่น่าจะออกสอบในวิชาสามัญ เคมี

โครงสร้างอะตอม

 • การจัดเรียง eที่สถานะกระตุ้น
 • สเปกตรัม
 • หาจำนวน e เดี่ยว
 • ไอโซโทป

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

 • อัญรูป
 • กฎรวมแก๊ส
 • สมการแก๊สในอุดมคติ PV = nRT
 • กฎการแพร่แกรแฮม

ตารางธาตุ

 • เปรียบเทียบขนาดอะตอม ขนาดไอออน ค่า IE EN ความสามารถในการรีดิวซ์-ออกซิไดส์
 • สมบัติของธาตุหมู่ต่าง ๆ 1A, 7A
 • การทดสอบธาตุแทรนซิชัน
 • เลขออกซิเดชัน
 • การคำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี

พันธะเคมี

 • การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
 • สมการไอออนิกสุทธิ
 • การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก (พลังงานโครงร่างผลึก-ไฮเดรชัน)
 • หารูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
 • แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
 • เปรียบเทียบจุดเดือดของสาร

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 • การคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารโดยให้สมการเคมีมา
 • ให้กราฟพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา แล้วถาม Ea ΔH และพิจารณาว่า เป็นดูดหรือคายพลังงาน
 • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา (พื้นที่ผิวสารตั้งต้น (s), ตัวเร่ง, ตัวหน่วง)

สมดุลเคมี

 • ค่า K กับอุณหภูมิ
 • ค่า K กับสมการเคมี
 • การคำนวณค่า K (เริ่ม เปลี่ยน สมดุล)
 • การรบกวนสมดุล

ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ II

 • คำนวณความเข้มข้นของสารละลายหลังเจือจาง หรือเติมสารเคมีลงไป
 • คอลิเกทีฟ
 • หาสูตรเอมพิริคัล
 • คำนวณปริมาณสารจากสมการ
 • ผลได้ร้อยละ

กรดเบส

 • คู่กรด-คู่เบส
 • เปรียบเทียบความแรงกรดเบส
 • พิจารณาว่าข้อใดเป็นบัฟเฟอร์
 • ให้กราฟไทเทรตมา แล้วถามว่าเป็นการไทเทรตระหว่างกรดและเบสใด
 • การคำนวณการไทเทรต
 • คำนวณ pH ของกรดผสมเบส

เคมีอินทรีย์

 • การอ่านชื่อ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ ester ในระบบ IUPAC
 • ปฏิกิริยา Br2 KMnO4   Na   NaHCO3
 • การเผาไหม้
 • การไฮโดรลิซิสเอสเทอร์
 • หาไอโซเมอร์

ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมแร่ อาจให้สมการมาแล้วหาว่าสารใดเป็นตัวออกซิไดส์ เป็นตัวรีดิวซ์
 • อุตสาหกรรมเซรามิกส์
 • แร่รัตนชาติ
 • ปุ๋ย

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

 • การดุลสมการรีดอกซ์ จากนั้นนำมาคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์
 • แผนภาพเซลล์กัลป์วานิก
 • นำโลหะสองชนิดไว้ใกล้กัน โลหะใดผุกร่อน
 • เปรียบเทียบความแรงตัวออกซิไดส์ ตัวรีดิวซ์
 • พิจารณาว่าสมการที่โจทย์ให้ ปฏิกิริยาสามารถเกิดเองได้หรือไม่

สารชีวโมเลกุล

 • การแปลงสภาพโปรตีน
 • การทดสอบโปรตีนด้วยไบยูเรต
 • ให้พอลิเพปไทด์มาแล้วถามว่าประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่ชนิด พันธะเพปไทด์กี่พันธะ
 • น้ำมันและไขมัน เช่น เปรียบเทียบจุดหลอมเหลว ไขมัน เปรียบเทียบปริมาณ Br2  I2  ที่ใช้

ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

 • ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์
 • ให้โครงสร้างพอลิเมอร์มา แล้วถามหาว่าเป็นไฮโมหรือโคพอลิเมอร์ หรือถามโครงสร้างพอลิเมอร์ (กิ่ง ร่างแห)
 • การเกิดพอลิเมอร์ (แบบเติม แบบควบแน่น)

เนื่องจากวิชาสามัญ เคมี จะออกทุกบท ดังนั้นน้องจะเทบทใดบทหนึ่งไม่ได้ พี่ไผ่มีข้อมูลบทที่น้อง ๆ ต้องเน้นเป็นพิเศษ(ห้ามเท) เพราะออกสอบเยอะในช่วงปีก่อน ๆ มาฝาก สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่บทความวางแผนก่อนสอบ วิชาสามัญ เคมี 61 ได้เลย สำหรับวันนี้พี่ไผ่ต้องขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ

อ.เดือนเพ็ญ ฉายทองดี  (พี่ไผ่)

พี่ไผ่
 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นักเรียนทุนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ ด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 13 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top