อัปเดตเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) ครบทุกเทอม หลักสูตร สสวท. ล่าสุด

อัปเดต คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) ล่าสุด เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

การวางแผนการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะในคนที่มีความฝันจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ถ้าหากเตรียมตัวไม่ดี ก็อาจทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ทำให้ได้คะแนนน้อย และสอบไม่ติดได้ เพื่อให้น้อง ๆ เตรียมตัววางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ในบทความนี้ WE BY THE BRAIN จะพาไปดูหนึ่งในวิชาสุดหินอย่างคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ว่า เรียนเรื่องอะไรบ้าง จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกันเลย!

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 มี 3 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1 เซต

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
 • แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
 • การดำเนินการระหว่างเซต
 • คุณสมบัติของการดำเนินการระหว่างเซต
 • การแก้ปัญหาโดยใช้เซต

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์

 • ประพจน์ 
 • การเชื่อมประพจน์
 • การหาค่าความจริงของประพจน์
 • การสมมูลและนิเสธของประพจน์
 • สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล
 • ตัวบ่งปริมาณและประโยคเปิด

บทที่ 3 จำนวนจริง

 • ระบบจำนวนจริง และสมบัติของระบบจำนวนจริง
 • พหุนามตัวแปรเดียว
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • สมการพหุนาม
 • อสมการพหุนาม
 • ค่าสัมบูรณ์

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 มี 3 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 • ความสัมพันธ์
 • ฟังก์ชัน
 • การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
 • กราฟของฟังก์ชัน
 • การดำเนินการของฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันผกผัน

บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม
 • สมบัติของลอการิทึม
 • การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
 • สมการและอสมการลอการิทึม
  การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
 • ภาคตัดกรวย

อ่านเพิ่มเติม : เจาะลึกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 บทไหนยาก บทไหนง่าย เพื่อวางแผนการเรียนอย่างตรงจุด

รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 มี 3 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 • การหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุม
 • ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เอกลักษณ์ตรีโกณมิติและสมการตรีโกณมิติ
 • กฎของไซน์และกฎของโคไซน์
 • การหาระยะทางและความสูง

บทที่ 2 เมทริกซ์

 • ความรู้เบื้องต้นของเมทริกซ์
 • ดีเทอร์มิแนนต์
 • เมทริกซ์ผกผัน
 • การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 3 เวกเตอร์

 • เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์
 • ระบบพิกัดฉากสามมิติ
 • เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 • ผลคูณเชิงสเกลาร์
 • ผลคูณเชิงเวกเตอร์

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 มี 3 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

 • ความรู้เบื้องต้นของจำนวนเชิงซ้อน
 • สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
 • กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
 • รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน
 • รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
 • สมการพหุนามตัวแปรเดียว

บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น

 • หลักการบวกและหลักการคูณ
 • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด
 • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 • การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 • ทฤษฎีบททวินาม

บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

 • การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
 • ความน่าจะเป็น
 • กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

อ่านเพิ่มเติม : เจาะลึกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 บทไหนยาก บทไหนง่าย เพื่อวางแผนการเรียนอย่างตรงจุด

รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 มี 2 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

 • ลำดับ
 • ลิมิตของลำดับ
 • อนุกรม
 • สัญลักษณ์แสดงการบวก
 • การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

 • ลิมิตของฟังก์ชัน
 • ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • การประยุกต์ของอนุพันธ์
 • ปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 มี 4 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

 • สถิติศาสตร์
 • คำสำคัญของสถิติศาสตร์
 • ประเภทของข้อมูล
 • สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่
 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่
 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ
 • ค่าวัดทางสถิติ

บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

 • ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม : เจาะลึกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 บทไหนยาก บทไหนง่าย เพื่อวางแผนการเรียนอย่างตรงจุด

ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครบทุกชั้นปี พร้อมลุยทุกสนามสอบมหาวิทยาลัยชั้นนำ

หลังจากที่รู้แล้วว่า เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) เรียนเรื่องอะไรบ้าง น้อง ๆ คงจะเห็นภาพรวมของการเรียนคณิต ม.ปลาย และสามารถวางแผนการเรียนของตนเองให้เหมาะสมมากขึ้น สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการติวคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้คอร์สเรียนจาก WE THE BY BRAIN เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เรามีครบทั้งคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4, คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 และคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.6 เนื้อหาเข้มข้น เน้นเรียนแบบเข้าใจ ทำโจทย์ได้จริง ไม่ว่าจะสนามสอบไหน ก็พร้อมลุย เก็บคะแนนแบบเต็ม ๆ แน่นอน

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ