สำรวจเส้นทางสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ในระบบ TCAS

เส้นทาง-วิศวะ-tcas
สำรวจเส้นทางสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ในระบบ TCAS

สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้สำรวจเส้นทางสู่คณะแพทยศาสตร์กันไปแล้ว วันนี้พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ มาสำรวจเส้นทางสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์กันดูบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจ และวางแผนเรื่องการรับในแต่ละรอบของ TCAS กัน
โดยเราจะมาดูตัวอย่างจากการเปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน TCAS 61 นะคะ เพราะเป็นปีแรกของระบบการรับรูปแบบใหม่นี้ ซึ่งน้อง ๆ ม.ปลาย สามารถดูไว้เพื่อเตรียมความพร้อมหลัก ๆ ให้กับตนเองได้ แต่ก็ต้องติดตามประกาศกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากปีการศึกษาที่น้อง ๆ จะเข้าเรียนกันอีกที ว่าแล้วไปดูกันเลย

ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS 61

ในรอบนี้จะแบ่งการรับออกเป็น 2 ครั้งย่อย คือ รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2 สำหรับนักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย โดยการรับสมัครและการคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนด ตัวอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับในรอบนี้ เช่น

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก

จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อกำหนด ดังนี้

1.  คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 60
2.  คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ร้อยละ 40
และจะต้องได้คะแนนจากข้อ 1. และ 2. รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

โดยน้อง ๆ สามารเลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได้จาก 14 สาขาวิชาที่กำหนดในวันสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

เกณฑ์ คะแนน
บุคลิกภาพ ทักษะด้านการสื่อสาร และนำเสนอด้วยวาจาหัวข้อ “วิศวกรกับการพัฒนาประเทศ” โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที 20 คะแนน
ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 20 คะแนน
ความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 คะแนน
รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 60 คะแนน

เกณฑ์คะแนนการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย

เกณฑ์ คะแนน
กิจกรรมทางวิชาการ 30 คะแนน
กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ 10 คะแนน
รวมคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 40 คะแนน

หมายเหตุ
* กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบนี้เป็นรอบสำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค, โควตาโรงเรียนในเครือข่าย ,โครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ โดยการรับสมัครและการคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนด ตัวอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับในรอบนี้ เช่น

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT/PAT)

วิชาที่ใช้ในการพิจารณา

GAT
PAT 1
PAT 2
PAT 3

หมายเหตุ
* กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นรอบการรับสำหรับนักเรียนโครงการ กสพท, โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์เอง และมี ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกสาขาวิชาในรอบนี้ได้ 4 สาขา แบบไม่มีลำดับ (ติดได้มากกว่า 1 สาขา) แต่น้องมีเพียง 1 สิทธ์ในการเลือกยืนยัน 1 สาขา เท่านั้นค่ะ ตัวอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับในรอบนี้ เช่น

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิธีการคัดเลือก

1. คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด

องค์ประกอบและค่าน้ำหนัก

ค่าน้ำหนัก (%)
GAT PAT 1 PAT 3
20 30 50

2. การสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
* กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบนี้จะคล้ายกับการแอดมิชชั่นของปีก่อน ๆ คือ ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครคัดเลือก ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกสาขาวิชาได้ 4 สาขา แบบมีลำดับ โดยองค์ประกอบและค่าน้ำหนักของกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ในรอบแอดมิชชั่น คือ

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ
GPAX 20
O-NET 30
GAT 15
PAT 2 15
PAT 3 20

ดูองค์ประกอบแอดมิชชั่นใน  TCAS 61 คลิก

ส่วนคุณสมบัติ เงื่อนไข และเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละสาขาวิชา น้อง ๆ จะดูได้จากระเบียบการแอดมิชชั่นนั่นเองค่ะ ตัวอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับในรอบนี้ เช่น

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ม.เกษตรศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ
GPAX 20
O-NET 30
GAT 15
PAT 2 15
PAT 3 20

เกณฑ์ขั้นต่ำ

O-NET ภาษาอังกฤษ  ≥  16

หมายเหตุ
* กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบนี้หลาย ๆ คนมักเรียกว่าเป็รอบเก็บตก คือ การเปิดรับและจำนวนการรับจะไม่ค่อยแน่นอน โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดรับโดยตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง ตัวอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับในรอบนี้ เช่น

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง  ม.ธรรมศาสตร์
  โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย
2. พิจารณาผลคะแนน PAT 1  หรือ  PAT 2  และ  PAT 3 มีคะแนนวิชาละไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
3. การสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
* กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
* หากมีจํานวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาครบตามกําหนดแล้ว ขอยกเลิกการเปิดรับสมัครในรอบที่ 5 รับตรงอิสระ

น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระบบ TCAS ของเด็ก 61 มีการเปิดรับในทุก ๆ รอบเลย โดยคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกก็จะแตกต่างกันไปตามที่สาขาวิชากำหนด ซึ่งน้อง ๆ สามารถศึกษาเกณฑ์การรับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจได้ที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเลย
สำหรับน้องรุ่นอื่น ๆ ให้ติดตามจากประกาศการรับในปีที่ตนเองจะเข้าเรียน และอัปเดตข้อมูลในปีนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พี่วี่วี่ต้องลากันไปก่อน บ๊าย บาย
ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เตรียมตัวหรือยังกับการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ? เด็ก 62 จะวางแผนเรียนพิเศษอย่างไร ให้สู้ไหวติดตามได้ที่นี่ คลิกเลย

คอร์สที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมรับมือสนามสอบ PAT 3 เหมาะกับน้อง ๆ ม.ปลาย ทุกคนที่สนใจ และกำลังเตรียมตัวสอบเข้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สอนใหม่ทั้งหมด! เข้มข้นด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทุก PART ของการสอบ ผ่านการวิเคราะห์ เจาะลึก สรุปเนื้อหาการสอบที่ตรงจุดที่สุด
ฝึกตะลุยโจทย์ที่ตรงตามแนวข้อสอบจริงมากที่สุด พร้อมเทคนิคเฉพาะของแต่ละ PART เข้าใจง่าย สูตรลัดการจำ ลดเวลาการทำข้อสอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ