สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 1 “วิศวกรรมเครื่องกล”

วิศวะเครื่องกล
สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 1
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เป็นศาสตร์ด้านวิศวกรรมที่ค่อนข้างกว้าง โดยจะใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมประยุกต์รวมกับความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต และบำรุงรักษาระบบทางกลต่าง ๆ
เนื้อหาที่น้อง ๆ จะได้เรียนในวิศวกรรมเครื่องกล เช่น กลศาสตร์ จลนศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ หลักเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล การควบคุมเครื่องจักรกล เป็นต้น

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◐   ชอบการคำนวณ และการวิเคราะห์
◓   ชอบประดิษฐ์ และคิดค้นสิ่งต่าง ๆ
◑   ใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ
◒   มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◐  ชอบการคำนวณ และการวิเคราะห์
◓   ชอบประดิษฐ์ และคิดค้นสิ่งต่าง ๆ
◑   ใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ
◒   มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

คำถามยอดฮิตที่ใคร ๆ ก็อยากรู้ “จบมาแล้วทำอะไร”

ตัวอย่างอาชีพ หลังเรียนจบสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรออกแบบ และผลิตสร้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

วิศวกรตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

วิศวกรวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในศูนย์วิจัย

วิศวกรด้านการควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์

วิศวกรออกแบบ และติดตั้งระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรด้านบริหารจัดการพลังงาน
ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS ปี 61

* เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบการรับของ Dek 61 เท่านั้น ให้น้อง ๆ ติดตามประกาศ และเกณฑ์การคัดเลือกในปีที่สอบอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1. คัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT ตามเกณ์ของคณะกำหนด
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
GAT 20
PAT 1 30
PAT 3 50

2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1 และผ่านการ Clearing House จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์         www.kmitl.ac.th/th

รอบที่ 4 การรับแบบ admissions
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เกณฑ์การคัดเลือก
กำหนดคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
GPAX 20
O-NET (5 วิชา) 30
GAT 15
PAT 2 15
PAT 3 20

* เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชาของ O-NET (วิชา 01-05) ≥ ร้อยละ 30

เว็บไซต์        https://mahidol.ac.th

น้อง ๆ ดูสาขาอื่นที่สนใจเพิ่มเติม

เตรียมตัวหรือยังกับการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ? เด็ก 62 จะวางแผนเรียนพิเศษอย่างไร ให้สู้ไหวติดตามได้ที่นี่ คลิกเลย

อ้างอิง

  • admission.eng.ku.ac.th/majors/Mechanical
  • www.eng.ku.ac.th/?page_id=11352
  • www.mechanical.rmutk.ac.th/index.php/79-about-us/74-2013-03-22-16-08-44
  • www.eng.kmutt.ac.th/node/29 www.eng.kmutt.ac.th/node/29

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ