เจาะลึกข้อสอบ TGAT ทุกพาร์ต #TCAS66 เตรียมตัวพร้อม สอบได้แน่นอน!

DEK66 ต้องรู้ เจาะลึกข้อสอบ TGAT

เพิ่งสมัครสอบ TGAT และ TPAT ไปหมาด ๆ แต่รู้หรือไม่! TGAT ที่น้อง ๆ DEK66 ต้องสอบในสนามสอบ TCAS66 มีทั้งหมด 3 พาร์ตนะคะ และแต่ละคณะก็ใช้สัดส่วนคะแนนที่ต่างกันด้วย วันนี้พี่วีวี่จะมาสรุปให้น้อง ๆ ได้รู้กันค่ะ พร้อมชำแหละข้อสอบ TGAT ในแต่ละพาร์ตให้น้อง ๆ อย่ารอช้า ไปเริ่มกันเลย

เจาะลึก ข้อสอบ TGAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป

  • ประกอบไปด้วย 3 พาร์ต
    • TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
    • TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
    • TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency)
  • คะแนนรวม : 300 คะแนน (พาร์ตละ 100 คะแนน)
  • วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
  • เวลาในการสอบ : 3 ชั่วโมง (พาร์ตละ 1 ชั่วโมง)
ข้อสอบ TGAT หน้าตาประมาณไหน

TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

พาร์ตนี้จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ทั้งทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งพาร์ตนี้ถือเป็นพาร์ตที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยความชำนาญและทักษะภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ มี ดังนั้นถ้าอยากได้คะแนนในพาร์ตนี้เยอะ ๆ น้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวมาให้ดี ฝึกทำโจทย์ย้อนหลังสม่ำเสมอ

โครงสร้างข้อสอบ TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

1.1) ทักษะการพูด (Speaking Skill) แบ่งเป็น 3 ส่วน

      – การถาม–ตอบ (Question-Response)

      – เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) 3 บทสนทนา

      – เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) 2 บทสนทนา

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ (ง่าย 4 ข้อ / กลาง 18 ข้อ / 6 ข้อ)

1.2) ทักษะการอ่าน (Reading Skill) แบ่งเป็น 2 ส่วน

      – เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) 3 บทความ

      – อ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) 5 บทความ

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ (ง่าย 4 ข้อ / กลาง 18 ข้อ / 6 ข้อ)

TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

พาร์ตนี้จะทดสอบทักษะการคิดของน้อง ๆ ทั้งทักษะความคิดที่เชื่อมโยงกับความมาสามารถทางภาษา ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ และความทางเหตุผล ซึ่งพาร์ตนี้ต้องใช้ทักษะการคิดและการวิเคราะห์อย่างมากในทุก ๆ ด้าน

โครงสร้างข้อสอบ TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

2.1) ความสามารถทางภาษา (Verbal) แบ่งเป็น 4 ส่วน

      – การสื่อความหมาย

      – การใช้ภาษา

      – การอ่าน

      – การเข้าใจภาษา

จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ

2.2) ความสามารถทางตัวเลข / จำนวน (Numerical) แบ่งเป็น 4 ส่วน

      – อนุกรมมิติ

      – การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ

      – ความเพียงพอของข้อมูล

      –  โจทย์ปัญหา

จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ

 

2.3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (Spatial) แบ่งเป็น 4 ส่วน

      – แบบพับกล่อง

      – แบบหาภาพต่าง

      – แบบหมุนภาพสามมิติ   

      – แบบประกอบภาพ

จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ

2.4) ความสามารถทางเหตุผล (Reasoning) แบ่งเป็น 4 ส่วน

      – อนุกรมภาพ

      – อุปมาอุปไมยภาพ

      – สรุปความ

      – วิเคราะห์ข้อความ

จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ

TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency)

ในพาร์ตนี้จะทดสอบทักษะของน้อง ๆ ในเรื่องของไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงความคิดที่มีผลต่อสังคม ซึ่งคล้าย ๆ กับแบบทดสอบการวัด IQ ค่ะ แต่จะมีความซับซ้อนกว่า ซึ่งน้อง ๆ ต้องใช้ไหวพริบของตัวเองในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

โครงสร้างข้อสอบ TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน ( Future Workforce Competency)

3.1) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)

      – การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)                              

      – การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving)

      – ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)

จำนวนข้อ : 15 ข้อ

3.2) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

      – การระบุปัญหา (Identifying problems)

      – การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions)

      – การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation)

      – การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation)

จำนวนข้อ : 15 ข้อ

3.3) การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)

      – ความตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness)

      – การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control)

      – ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding)

จำนวนข้อ : 15 ข้อ

3.4) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม (Civic Engagement)

      – การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation)

      – จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility)

      – การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits)

จำนวนข้อ : 15 ข้อ

สามารถดูรายละเอียดโครงสร้างข้อสอบ TGAT เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลย >>> https://bit.ly/3T7iWvk

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อสอบ TGAT ที่ปีนี้เป็นปีแรกที่สอบ ข้อสอบวิชานี้วัดทักษะของน้อง ๆ รอบด้านซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่สำคัญในบรรดาข้อสอบในสนาม TCAS66 แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะที่ We By The Brain มีคอร์สเรียนเพื่อพิชิต TGAT ครบทุกพาร์ตให้น้อง ๆ DEK66 โดยเฉพาะ! อัดแน่นพี่ ๆ ติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละพาร์ต พร้อมทำให้วิชา TGAT เป็นเรื่องง่าย เนื้อหาครบถ้วน ละเอียด กระชับ พร้อมสอบภายใน 15 วัน พร้อมเปลี่ยน TGAT ให้เป็นเรื่องง่าย มั่นใจได้ถ้าเรียนที่ We By The Brain แล้วเจอกันในคอร์สนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ