[TCAS 62] ข้อสอบ GAT/PAT ออกอะไร

บทที่ออกสอบ-GAT-PAT-62

[TCAS 62] ข้อสอบ GAT/PAT ออกอะไร

จะสู้ศึกสำคัญ ต้องรู้เขา! รู้เรา!
รบกี่ครั้งก็ชนะแน่นอน!!
เปรียบเทียบกับสนามสอบ TCAS [GAT/PAT, วิชาสามัญ และ O-NET] ของ DEK62 ก็เช่นกัน หากเราได้รู้ข้อมูล บทที่ออกสอบ แนวข้อสอบ หรือเวลาสอบแล้ว คงไม่ยากเกินไปสำหรับการเริ่มเตรียมตัว

มาค่ะ! วันนี้เรามาเริ่มกันที่สนาม GAT/PAT กัน พี่วีวี่ได้สรุปรวบรวมข้อมูลมาให้น้องๆ แบบละเอียดยิบ รับรองว่าถ้านำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนเตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนนี้ พิชิตคะแนนสอบ GAT/PAT สอบเข้าคณะในฝันได้อย่างแน่นอน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT 61

 • GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1
เวลาที่ใช้สอบ : 1 ชม. 30 นาที
จำนวนข้อ : 20
คะแนนเต็ม : 150 คะแนน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา


ส่วนที่ 2
เวลาที่ใช้สอบ : 1 ชม. 30 นาที
จำนวนข้อ : 60
คะแนนเต็ม : 150 คะแนน
การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

 • Expressions
 • Vocabulary
 • Reading Comprehension
 • Structure and Writing

 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 45
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • ตรรกศาสตร์
 • เซต
 • ระบบจำนวนจริง
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ศักยภาพ
การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์


 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารและสมบัติของสาร
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ

ศักยภาพ

 • คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
 • ทักษะการอ่านบทความ/ สถานการณ์/ การทดลองทางวิทยาศาสตร์

 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 70
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 • เคมี สาร และสมบัติของสาร
 • พลังงาน ความร้อน และของไหล
 • คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

ศักยภาพ

 • การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
 • ความถนัดเชิงช่าง
 • ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
 • สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
 • การแก้ปัญหา
 • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 34
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ศักยภาพ

 • การรับรู้รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ
 • การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะการวาดภาพ

 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 120
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

ศักยภาพ

 • สมรรถนะ และคุณสมบัติของความเป็นครู
 • สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ
 • ดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์/ การแสดง
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

ศักยภาพ

 • ศักยภาพการรับรู้ รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • การสร้างสรรค์ – จินตนาการ
 • การรับรู้ ภาพด้วยสายตาเพื่อการจำลองภาพ สิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อม และนำมาสร้างแรงบันดาลใจ และงานสร้างสรรค์
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

 • PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
 • สำนวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการอ่าน และการเขียน
 • ความสามารถในการสื่อสาร

 • PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา
คำศัพท์ สำนวน และ โครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatzund Strukturen)

 1. คำศัพท์แยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา (Nomen – Verb – Verbindungen) และมีสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
 2. ไวยากรณ์ระดับคำและประโยค (Grammatik)

ศักยภาพ

 1. ความสามารถในการใช้คำศัพท์ และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน (Ausdrücke und Wendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten im Alltag)
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยายความ และการตีความ (Lesen)
 • การใช้เทคนิคการอ่านลักษณะต่าง ๆ ทำความเข้าใจตัวบทภาษาเยอรมันที่มีความยาวแตกต่างกันไป เพื่อตอบคำถามและเติมคำหรือข้อความที่เหมาะสมในช่องว่าง (Lesetexteunterschiedlicher länge und Lückentexte)
 • ทั้งนี้ตัวบทจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ (D-A-CH – Landeskunde) ด้วย

 • PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการอ่าน
 • ความสามารถในการเขียน

 • PAT 7.4 ภาษาจีน

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • คำศัพท์ และสำนวน
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการอ่าน
 • ความสามารถในการเขียน

 • PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ – ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

ศักยภาพ
ศักยภาพ ความสามารถในการอ่าน


 • PAT 7.6 ภาษาบาลี

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • ความเข้าใจภาษา

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการอ่านเขียน
 • ความสามารถในการแปลความ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ

 • PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชม.
จำนวนข้อ : 100
คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการอ่าน

ในช่วงเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับน้อง #DEK62 คือการเริ่มต้นวางแผนการอ่านทบทวนให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย ดูข้อมูลและเกณฑ์คะแนนของคณะที่เราอยากสอบเข้า
จากนั้นใช้เวลาให้มากขึ้นในการเน้นอ่านทบทวน + ฝึกตะลุยโจทย์ในวิชาที่ต้องใช้สัดส่วนคะแนนที่เยอะ เพราะอาจเพิ่มโอกาสสอบติดคณะในฝันของน้องๆ ได้นั่นเองค่ะ
แต่! ถ้ายังไม่มั่นใจ ต้องสอบหลายวิชา ยังไม่รู้จุดสำคัญที่ต้องอ่าน คอร์สเรียนจาก WE ตัวช่วยดีๆ  ที่ช่วยเจาะลึกเนื้อหาที่ออกสอบเฉพาะสนาม โฟกัสจุดที่สำคัญ ลดเวลาการอ่านแบบภาพรวมทั้งหมด เทคนิคเพียบ พร้อมพิชิตคะแนนสำคัญได้อย่างแน่นอน
 
สามารถคลิกดูรายละเอียดคอร์สได้ที่นี่เลย GAT ตะลุยโจทย์PAT1-PAT2 และ PAT3

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ