เปิดรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปี 61 (ส่วน กทม.)

สมัครสอบ-สอวน-ปี-61
เปิดรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปี 61 (ส่วน กทม.)

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน กลับมาพบกับพี่วีวี่กันอีกครั้ง ก็ต้องมีกิจกรรมดี ๆ มาฝากอย่างแน่นอน นั่นคือ การเปิดรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการสมัคร
สร้างบัญชี และเลือกวิชาสอบ :
ชำระเงิน และรอ 2-3 วัน :
เลือกศูนย์สอบ :
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ :
 • null

  วันสอบ

  วันที่ 26 ส.ค. 61
  (เวลาสอบขึ้นอยู่กับวิชา)

การตัดสินผลจะคำนวณจาก
 1. คะแนนสอบเรียงจากมากไปน้อย
 2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน และเหลือที่นั่งสุดท้ายในศูนย์อบรมย่อยที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้นั้น ผู้สมัครสอบที่ให้ความสำคัญในวิชานั้น ๆ เป็นอันดับ 1 จะได้รับการพิจารณาก่อน ผู้สมัครสอบที่ให้ความสำคัญในวิชานั้น ๆ เป็นอันดับ 2 รวมถึงระบบจะนำผู้สมัครสอบที่ให้อันดับความสำคัญของศูนย์อบรมนั้น ๆ สูงกว่า มาพิจารณาก่อนเสมอ
 3. ถ้าเงื่อนไขที่ 2 เท่ากัน ระบบจะตัดสินที่ วันและเวลาที่ชำระเงิน (ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาก่อน)

ค่าสอบวิชาละ 100 บาท

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

สอบได้สูงสุด 2 วิชา

(เวลาสอบต้องไม่ตรงกัน)

เลือกศูนย์สอบได้จาก 5 ศูนย์สอบ

(ที่เดียวกันทั้งเช้า-บ่าย)

ศูนย์สอบที่สามารถเลือกสอบได้
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

* สามารถเลือกสอบได้สูงสุด 2 วิชาได้ทุกศูนย์สอบ และทุกวิชาที่เลือกสอบจะต้องสอบที่เดียวกันทั้งเช้าและบ่าย (ในกรณีที่สอบ 2 วิชา)
** ระบบนี้ไม่รับสมัคร สอวน.ดาราศาสตร์ กรุณาสอบถามจากศูนย์วิชาดาราศาสตร์ใน กทม.

รายละเอียดวิชาที่จัดสอบ
วิชาชีววิทยา

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 3 – ม. 5
●  ปวช. 1 – 2

เวลาที่จัดสอบ :

09.00 – 12.00 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 5 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.เทพศิรินทร์
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.หอวัง
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีวิทยา
4. ศูนย์อบรมย่อย รร.ศึกษานารี
5. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 1 – ม. 5
●  ปวช. 1 – 2

เวลาที่จัดสอบ :

09.00 – 12.00 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.โยธินบูรณะ
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิชาเคมี

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 3 – ม. 5
●  ปวช. 1 – 2

เวลาที่จัดสอบ :

13.30 – 16.30 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษา
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.หอวัง

วิชาฟิสิกส์

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 3 – ม. 5
●  ปวช. 1 – 2

เวลาที่จัดสอบ :

13.30 – 16.30 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษา
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.เทพศิรินทร์

วิชาคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 1 – ม. 5
●  ปวช. 1 – 2

เวลาที่จัดสอบ :

13.30 – 16.30 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.สามเสนวิทยาลัย
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีศรีสุริโยทัย
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สิทธิพิเศษของการเข้าร่วมโครงการ

ข้อที่ 1

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมในศูนย์อบรมย่อยที่ได้เลือกไว้ด้วยตนเอง ซึ่งในค่ายที่ 1 นี้จะมีการสอนที่ลงลึกถึงเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ศึกษา

ข้อที่ 2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 จะได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นขึ้น ในการนี้นักเรียนจะได้โอกาสในการเก็บเกี่ยวความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าทั้งในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน

ข้อที่ 3

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ 2 จะได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ข้อที่ 4

ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ มีสิทธิเข้าค่ายอบรมเข้มโครงการโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกวิชาการเวทีนานาชาติ

ข้อที่ 5

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 มีสิทธิพิเศษได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระบบโควตา รับตรงบางคณะของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นต้น

ข้อที่ 6

ทุกค่ายอบรมจัดอบรมฟรี นักเรียนจะได้รับความรู้อันลึกซึ้งในสาขาวิชานั้น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเข้าค่ายที่ 1)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    https://bkk.posn.or.th

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดกันไว้ให้ดี แล้วเตรียมตัวสำหรับการสมัครไว้ให้พร้อมนะคะ สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องขอตัวลากันไปก่อน บ๊าย บาย

ข้อมูลเมื่อ 20 มิ.ย. 61

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ