[TCAS 62 : โควตา] เปิดรับถึง 3 โครงการ! แพทยศาสตร์ จุฬาฯ

TCAS62-โควตา-แพทย์-จุฬา

TCAS 62 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้เดินทางมาถึงรอบที่ 2 โควตากันแล้ว สำหรับน้องที่สนใจเรียนในคณะแพทยศาสตร์ วันนี้พี่วีวี่มีรายละเอียดทั้ง 3 โครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปิดรับในรอบนี้มาฝากกัน
โดยทั้ง 3 โครงการ เปิดรับสมัครวันที่ 4 ก.พ. – 15 มี.ค. 62 และต้องใช้เกณฑ์คะแนนจากสนามสอบ 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ดังนั้น น้องๆ ที่ลงสมัครสอบไว้แล้ว และอยู่ในคุณสมบัติที่กำหนดเตรียมตัวกันไว้เลย!

    1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

จำนวนที่รับ : 78 คน

ชลบุรี 20 คน , ระยอง 12 คน, จันทบุรี 5 คน, ตราด 6 คน, สมุทรปราการ 2 คน, นครนายก 10 คน, พระนครศรีอยุธยา 17 คน, สมุทรสงคราม 4 คน และสมุทรสาคร 2 คน

คุณสมบัติเฉพาะ :

1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดย

1.1 ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกนอกภูมิลำเนาเดิมให้มีเอกสารยืนยันคำสั่งการโยกย้าย)

และ

1.2 เคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัดในข้อ 1. ตลอดหลักสูตร โดยมีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปพ.1:บ) เป็นหลักฐาน

หรือ

ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัดในข้อ 1. ตลอดหลักสูตร โดยมีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (ปพ.1:พ) เป็นหลักฐาน

2. เป็นผู้ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

4. ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

  • 2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

จำนวนที่รับ : 2 คน
คุณสมบัติเฉพาะ :

1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ คือจังหวัดตราด โดย

1.1 ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด

และ

1.2 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดตราด

และ

1.3 ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตราด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกนอกภูมิลำเนาเดิมให้มีเอกสารยืนยันคำสั่งการโยกย้าย)

2. มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:พ) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5

3. ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

4. ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

  • 3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

จำนวนที่รับ : 3 คน
คุณสมบัติเฉพาะ :

1. เป็นผู้ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าแข่งขันดังกล่าว

2. เป็นผู้ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติทั่วไป (ทั้ง 3 โครงการ) : ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.md.chula.ac.th
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ (ทั้ง 3 โครงการ) 

  1. วิชาสามัญ 70% (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคม) ต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
  2. วิชาเฉพาะ 30% ต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละฉบับ

* รวมคะแนนทั้ง 2 สนามแล้วต้องได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50

น้องๆ คนใดที่สนใจ และมีคุณสมบัติที่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการ เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเลยค่ะ ! โอกาสมาถึงแล้ว

ข้อมูลจาก : http://admission.md.chula.ac.th/index_th.html

 * โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ