[TCAS 63 : โควตา] มาแล้ว! เกณฑ์การรับสมัครคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รอบ 2

TCAS รอบ 2 โควตา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากจะกล่าวถึงมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่แรก และถ้าหากกล่าวถึงอาชีพที่มีคนใฝ่ฝันมากที่สุด คำตอบคงหนีไม่พ้นคณะแพทยศาสตร์แน่นอน
ข่าวดีก็คือตอนนี้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดสอบรอบ 2 (โควตา) แล้ว ซึ่งคราวนี้ถือเป็นโชคดีของเด็ก 63 ที่อยู่ภาคกลางแล้ว หลังจากมีโควตาคณะแพทย์ฯ ตามมหาวิทยาลัยดังหลายที่ แต่ไม่มีโควตาให้เด็กภาคกลางอย่างเรา ๆ เลยนี่สิ ฉะนั้นเมื่อโอกาสมาถึงแล้วก็จงคว้าเอาไว้ค่ะ วันนี้พี่วีวี่จึงสรุปเกณฑ์การรับสมัครเข้าคณะแพทย์ เพื่อให้น้อง ๆ ที่อยู่ภาคกลาง เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสนามสอบเร็ว ๆ นี้ค่ะ

ปฏิทินการรับสมัครคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 2 โควตา

6-27 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัครไปที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส่งก่อนวันที่ 2 มีนาคม 2563 ดูสถานะการสมัครได้หลังจากส่งเอกสาร 5 วันทำการ)
7 มีนาคม 2563 สอบวิชาเฉพาะ (จัดสอบโดย กสพท)
14 -15 มีนาคม 2563 สอบวิชาสามัญ (จัดสอบโดย สทศ)
27 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
10 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
16-17 เมษายน 2563 รายงานตัวพร้อมสอบสัมภาษณ์
22 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22-23 เมษายน 2563 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 63
27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 2
28 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่ม (ถ้ามี) เพื่อทดแทนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ (เฉพาะโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข)
29 เมษายน 2563 รายงานตัวพร้อมสอบสัมภาษณ์ (รอบเพิ่มเติม)
2 พฤษภาคม 2563 ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่ม (ถ้ามี)
15-19 มิถุนายน 2563 ทำสัญญาเข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกโครงการ
1.ถือสัญชาติไทย
2.ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานข้าราชการ หลังจากจบการศึกษาแล้ว
3.ต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากสถานศึกษา เพราะประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือมีความผิดตามกฎหมาย
4.ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษ เนื่องจากการทุจริตในการสอบในสถาบันการศึกษาใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
5.ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบ : วิชาสามัญและวิชาเฉพาะ รวมคะแนนทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องได้มากกว่าร้อยละ 55

  • วิชาสามัญ 70%

1.วิทยาศาสตร์ (คิดรวมวิชาชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์) ร้อยละ 28 %
2.คณิตศาสตร์ 1 ร้อยละ 14 %
3.ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 14 %
4.ภาษาไทย ร้อยละ 7 %
5.สังคม ร้อยละ 7 %
**ต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละวิชา**

  • วิชาเฉพาะ 30%

1.ฉบับที่ 1ร้อยละ 10 %
2.ฉบับที่ 2 ร้อยละ 10 %
3.ฉบับที่ 3 ร้อยละ 10 %

1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

จำนวนรับ : 78 คน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 20 คน ระยอง 12 คน จันทบุรี 5 คน ตราด 6 คน นครนายก 10 คน อยุธยา 17 คน สมุทรสงคราม 4 คน และสระแก้ว 4 คน
คุณสมบัติเฉพาะ :
1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก อยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว
2.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดข้างต้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
**หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกนอกภูมิลำเนาเดิม ให้มีเอกสารยืนยันคำสั่งโยกย้าย**
3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเคยศึกษาใน 8 จังหวัดดังกล่าวในช่วงมัธยมต้น (ม.1- ม.3) หรือในช่วงมัธยมปลาย (ม.4- ม.6) โดยมีใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:บ หรือ ปพ.1:พ) เป็นหลักฐาน หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
5.ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข หลังจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

2.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มความเหลื่อมล้ำ

จำนวนรับ : 2 คน ได้แก่ ตราด 1 คน และสระแก้ว 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะ :
1.ต้องเป็นผู้อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดและสระแก้ว
2.ต้องเป็นผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในจังหวัดตราดหรือจังหวัดสระแก้ว
3.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดข้างต้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
**หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกนอกภูมิลำเนาเดิม ให้มีเอกสารยืนยันคำสั่งโยกย้าย**
4.ต้องมีใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:พ) ช่วง ม.4-ม.6 เทอม 1 รวม 5 ภาคการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
5.ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข หลังจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

จำนวนรับ : 3 คน
คุณสมบัติเฉพาะ :
1.ต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หลังจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 
ดูระเบียบการฉบับเต็มเพิ่มเติม คลิกเลย

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเกณฑ์การสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทย์ปีนี้ เรียกได้ว่ายังคงมาตรฐานเข้มเหมือนเดิม ถ้าใครอยากติดคณะแพทย์ พี่วีวี่แนะนำให้อ่านหนังสือทบทวน และทำข้อสอบให้หลากหลาย จดเทคนิคความจำ ทำโน้ตทบทวนติดในทุก ๆ ที่ที่น้อง ๆ จะมองเห็นได้
สุดท้ายนี้ ขอให้น้องทุกคนโชคดีค่ะ พี่วีวี่เอาใจช่วย ^^

อ่านบทความเพิ่มเติม

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญา

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART ความคิดเชื่อมโยง

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART จริยธรรมทางการแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ