TCAS63 เปิดแล้ว 3 โครงการ! คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น รอบ 2 รับถึง 148 ที่นั่ง

TCAS 63 รอบ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับอีกที่แล้วสำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ใน TCAS รอบที่ 2 (โควตา) ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าถือเป็นโชคดีของน้อง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก เพราะตอนนี้ มข. เปิด 3 โครงการสำหรับเด็กภาคอีสานโดยเฉพาะ ทั้งที่มีภูมิลำเนาเป็นคนอีสานแท้ ๆ หรือไม่ได้มีภูมิลำเนาเป็นคนอีสาน แต่เรียนอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานก็ได้โควตาในบางโครงการเช่นกันค่ะ ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดทั้ง 3 โครงการนี้ ตามไปดูกับพี่วีวี่กันเลย!

ปฏิทินการรับสมัครคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ 2 โควตา

6-11 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครและชำระค่าสมัคร (ชำระได้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)
20 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผังที่นั่งประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ
9 มีนาคม 2563 ทดสอบสมรรถนะหลัก (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์) โดยมหาวิทยาลัย
13 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
17 มีนาคม 2563 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
20 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
21-22 มีนาคม 2563 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
22-23 เมษายน 2563 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1.โครงการการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001)

จำนวนรับ : 36 คน
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ : การสอบวัดสมรรถนะหลักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
1.สมรรถนะด้านภาษาไทย 15%
2.สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 20%
3.สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 25%
4.สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 40%
** คณะแพทยศาสตร์-สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คะแนนแต่ละสมรรถนะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ยกเว้นสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และคะแนนรวมทุกสมรรถนะในสัดส่วนที่กําหนด ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
คุณสมบัติทั่วไป :
1.ถือสัญชาติไทย
2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3.เป็นผู้ประพฤติตนเรียบร้อย และโรงเรียนที่ศึกษาอยู่จะต้องให้การรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
4.มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

จำนวนรับ : 96 คน
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ : การสอบวัดสมรรถนะหลักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
1.สมรรถนะด้านภาษาไทย 15%
2.สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 20%
3.สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 25%
4.สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 40%
คุณสมบัติทั่วไป :
1.ถือสัญชาติไทย
2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำพู
3.มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4.ผู้สมัครและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 12 จังหวัดข้างต้น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
**หากผู้ปกครองเป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย**
5.มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
6.จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 96 คน เลือกได้ 13 อันดับ

รหัส โครงการ/พื้นที่ที่ต้องไปปฏิบัติงาน จำนวนการรับ
MD03 CIRD โรงพยาบาลขอนแก่น 42
1.จังหวัดขอนแก่น 13
2.จังหวัดนครพนม 7
3.จังหวัดมุกดาหาร 1
4.จังหวัดเลย 9
5.จังหวัดสกลนคร 12
MD05 CIRD โรงพยาบาลอุดรธานี 27
1.จังหวัดอุดรธานี 17
2.จังหวัดหนองคาย 2
3.จังหวัดหนองบัวลำภู 8
MD11 CIRD โรงพยาบาลมหาสารคาม 27
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 5
2.จังหวัดบึงกาฬ 9
3.จังหวัดมหาสารคาม 3
4.จังหวัดร้อยเอ็ด 6
5.จังหวัดหนองคาย 4

 

3.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) 

จำนวนที่รับ : 16 คน
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ : การสอบวัดสมรรถนะหลักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
1.สมรรถนะด้านภาษาไทย 15%
2.สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 20%
3.สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 25%
4.สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 40%
คุณสมบัติทั่วไป :
1.ถือสัญชาติไทย
2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำพู
3.มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4.ผู้สมัครและบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 12 จังหวัดข้างต้น นอกเขตอำเภอเมืองไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬและหนองบัวลำภู สามารถมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองได้
**หากผู้ปกครองเป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย**
5.มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
6.จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) 16 คน ตามคุณสมบัติจำเพาะและภูมิลำเนา ดังนี้

รหัส โครงการ/พื้นที่ที่ต้องไปปฏิบัติงาน จำนวนการรับ
MD07 CIRD โรงพยาบาลขอนแก่น 6
1. จังหวัดขอนแก่น 2
2. จังหวัดนครพนม 1
3. จังหวัดมุกดาหาร 1
4. จังหวัดเลย 1
5. จังหวัดสกลนคร 1
MD09 CIRD โรงพยาบาลอุดรธานี 5
1. จังหวัดอุดรธานี 2
2. จังหวัดหนองคาย 1
3. จังหวัดหนองบัวลำภู 2
MD12 CIRD โรงพยาบาลมหาสารคาม 5
1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 1
2. จังหวัดบึงกาฬ 1
3. จังหวัดมหาสารคาม 1
4. จังหวัดร้อยเอ็ด 2

ดูระเบียบการฉบับเต็มเพิ่มเติม คลิกเลย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับ 3 โครงการโควตาภาคตะออกเฉียงเหนือ น่าสนใจมากใช่ไหมล่ะ ใครที่อยากเป็นหมอ อย่าลืมเตรียมตัวอ่านหนังสือกันให้ดี ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวัดสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหมั่นฝึกทำโจทย์หลากหลายแนว
โชคดีค่ะทุกคน : )

อ่านบทความเพิ่มเติม

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญา

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART ความคิดเชื่อมโยง

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART จริยธรรมทางการแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ