วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง 100 ที่นั่ง + ทุนเรียนฟรี #TCAS63

ทุนเรียนฟรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ถือเป็นข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นวิศวะกันเลยทีเดียว เพราะตอนนี้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program-Admission 1 ส่วนเกณฑ์การรับสมัครจะมีอะไรบ้าง และน่าสนใจขนาดไหน ตามไปดูกับพี่วีวี่เลยค่ะ

ปฏิทินการรับสมัคร

วัน / เดือน / ปี กำหนดการ
2 – 20 มีนาคม 2563 เปิดรับสมัคร กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://admissions.siit.tu.ac.th และชำระเงินค่าสมัคร พร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ห้องสอบ และสถานที่สอบ
1 เมษายน 2563 สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครโครงการ SIIT Entrance Examination, Vocational School และผู้ประสงค์สอบชิงทุนการศึกษา) และสอบสัมภาษณ์ (ทุกโครงการ)
10 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
22-23 เมษายน 2563 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House ที่ http://student.mytcas.com
25-26 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
*หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์*

จำนวนรับ รวมทุกสาขา : 100 คน

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมดิจิทัล
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม
9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ

ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เด็กซิ่วก็สามารถสมัครได้นะ)
2.น้องที่เรียนสายวิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ทุกสาขา ส่วนน้องที่เรียนศิลป์-คำนวณ สามารถสมัครได้เฉพาะสาขาที่ 8-9 เท่านั้น
3.หากผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อได้แล้ว แต่ไม่จบชั้น ม.6 ภายในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

โครงการที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ)

1.โครงการสอบตรง (SIIT Entrance Examination)

 • ผู้สมัครสาขาที่ 1-5 สอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ คณิต, อังกฤษ และฟิสิกส์
 • ผู้สมัครสาขาที่ 6-9 สอบข้อเขียน 2 วิชา ได้แก่ คณิตและอังกฤษ

2.โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล (Submission of Standardized Test Scores) เช่น

 • SAT I, SAT II, IB, ACT, GCE A-Level และอื่น ๆ

3.โครงการยื่นผลคะแนนสอบแห่งชาติ GAT-PAT
4.โครงการยื่นผลคะแนนสอบแห่งชาติ 9 วิชาสามัญ
5.โครงการยื่นคะแนน GED (Submission of GED)

 • GED คือ การสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
 • สาขาที่ 1- 5 ไม่สามารถใช้ GED เพื่อยื่นเข้าขอศึกษาต่อได้
 • สาขาที่ 6-7 สามารถยื่น GED เพื่อใช้เป็นวุฒิการศึกษา ขอศึกษาต่อได้ แต่ต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบได้แก่
 • คะแนนสอบข้อเขียนที่จัดโดยคณะ
 • คะแนนมาตรฐานสากลอย่าง SAT I, SAT II ฯลฯ
 • คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ
 • คะแนนสอบ GAT/PAT
 • สาขาที่ 8-9 สามารถยื่น GED เพื่อใช้เป็นวุฒิการศึกษา และเป็นเกณฑ์การขอศึกษาต่อได้

6.โครงการยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มคณิตศาสตร์ (Submission of GPA (Math > 2.75))

 • เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • รับเฉพาะสาขาที่ 8-9 เท่านั้น

7.โครงการสอบตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษา

 • ผู้สมัครสาขาที่ 1-5 สอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ คณิต, อังกฤษ และฟิสิกส์
 • ผู้สมัครสาขาที่ 6-9 สอบข้อเขียน 2 วิชา ได้แก่ คณิตและอังกฤษ

ผู้สมัครโครงการที่ 2-5 ดูเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำได้ที่ คลิกเลย 

ประเภททุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์

1.ทุนเต็มจำนวน 100% จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
2.ทุนครึ่งจำนวน 50% จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่งในแต่ละภาคการศึกษา
3.ทุนบางส่วน 25% จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและหน่วยกิตบางส่วนของอัตราที่สถาบันฯ กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

ผู้สมัครชิงทุนต้องสอบข้อเขียน ดังนี้

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาที่ 1-5 สอบ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และฟิสิกส์
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาที่ 6-7 สอบ 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาที่ 8-9 สอบ 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ตารางสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2563
เวลา วิชา
08.30 – 09.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
09.30 – 10.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ
10.45 – 11.45 น. วิชาฟิสิกส์
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ทุกโครงการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย 
สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิกเลย 

เป็นยังไงกันบ้างคะ น่าสนใจมากใช่ไหมล่ะ น้อง ๆ คนไหนอยากเป็นวิศวะไม่ควรพลาด เพราะหลักสูตรดี แถมมีทุนเรียนฟรีอีกด้วย รีบสมัครกันด่วน ๆ หมดเขต 20 มีนาคม 2563 นี้แล้วนะคะ
สุดท้ายนี้ ขอให้น้องทุกคนโชคดี พี่วีวี่เอาใจช่วยค่ะ ^^

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ