โควตาภูมิภาค ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับถึง 395 คน !!

โควตา-วิศวะ-ม.อ.
โควตาภูมิภาค ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับถึง 395 คน !!

เข้าสู่ช่วงการรับสมัครในรอบที่ 2 ของระบบ TCAS กันแล้วนะคะ ในวันนี้พี่วีวี่เลยนำเกณฑ์การรับ “โควตาภูมิภาค” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มาฝากสำหรับน้อง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ น้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วว่าเกณฑ์มีอะไรบ้าง งั้นอย่ารอช้า เราไปดูกันเลยค่ะ

คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรม.ปลาย โดยมีจำนวนหน่วยกิต ดังนี้

 • กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (ต้องมีเนื้อหาวิชาชีววิทยารวมอยู่ด้วย)
 • กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่

คณะ /สาขาวิชา จำนวนรับ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 60 90 150
วิศวกรรมเครื่องกล 12 19 31
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 6 9 15
วิศวกรรมโยธา 1 2 3
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 3 5
วิศวกรรมการผลิต 9 14 23
วิศวกรรมเคมี 2 3 5
วิศวกรรมเหมืองแร่ 5 8 13
วิศวกรรมวัสดุ 5 8 13
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14 21 35
วิศวกรรมอุตสาหการ 9 13 22
วิสวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) 32 48 80

กลุ่มที่ 1
นักเรียนที่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1 จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดัชนีเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 4 – 6 (เทอม 1)  อยู่ในลำดับสูงสุด 10 % แรก ของจำนวนผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน (โดยไม่แยกสายการเรียน) หากปรากฏว่าค่าดัชนีเฉลี่ยสะสมของลำดับที่สุดท้าย (ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น) มีเท่ากันมากกกว่าหนึ่งคน ให้ตัดสินด้วยค่าดัชนีเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาที่หนึ่งของชั้น ม.6 ของผู้สมัครนั้น ๆ และเศษของจำนวนผู้สมัครในกลุ่มนี้จะเป็นเท่าใดก็ตามให้ปัดเป็นหนึ่ง
เช่น โรงเรียนหนึ่งมีผู้สมัครรวม 83 คน ดังนั้นจำนวนผู้สมัครที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของโรงเรียนจะมีได้เท่ากับ 9 คน (10 % ของ 83 คือ 8.3 ให้ปัดเศษเป็นหนึ่งเท่ากับ 9 คน)
และนักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สำหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนผู้ไม่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1

ครั้งที่ 1
เป็นการจัดลําดับที่โดยพิจารณาเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ได้เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น และเป็นการแข่งกันเองเฉพาะนักเรียนกลุ่ม 1 ด้วยกันเอง (ถ้าไม่ได้รับคัดเลือก “สอบไม่ได้” ก็จะนํารายชื่อไปสมทบกับผู้สมัครกลุ่ม 2 เพื่อทําการรวมคะแนนและจัดลําดับที่ใหม่หมดทุกคณะซ้ำอีกครั้ง) อย่างไรก็ตามนักเรียนกลุ่ม 1 จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สําหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดลําดับที่ในครั้งนี้
ครั้งที่ 2
เป็นการจัดลําดับที่พร้อมกับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่ม 2 โดยจะพิจารณาอันดับการเลือกทุกอันดับใหม่หมด

วิชาที่สอบ และเกณฑ์ขั้นต่ำ (%)

ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. มีรายวิชาดังต่อไปนี้

 • ภาษาไทย
 • สังคม
 • อังกฤษ
 • คณิตศาสตร์ 1
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยา

หมายเหตุ

 1. * วิชาภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 25 % หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 25 % จะต้องได้คะแนน ≥ 0.9 × ค่าเฉลี่ยของรายวิชาจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
 2. * วิชาคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ และเคมี ต้องได้คะแนน ≥ 1.1 × ค่าเฉลี่ยของแต่ละวิชาจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2561 คลิก
แล้วอย่าลืมอ่านรายละเอียดการรับสมัครและเกณฑ์ต่าง ๆ ให้รอบคอบกันด้วยนะคะ ติดตามข่าวสารดี ๆ ได้ใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ

ข้อมูลเมื่อ 5 มกราคม 2561
 * โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ