รอบโควตาภูมิภาค TCAS 61 “แพทย์-ทันตะ-สัตวแพทย์-เภสัช” ม.อ.

โควตา-แพทย์-ม.อ.-61
รอบโควตาภูมิภาค TCAS 61 “แพทย์-ทันตะ-สัตวแพทย์-เภสัช” ม.อ.

สวัสดีค่ะน้อง ๆ เด็ก 61ทุกคน วันนี้เรายังคงอยู่กันที่โควตาภูมิภาค ม.อ. ซึ่งเปิดรับในรอบที่ 2 ของระบบ TCAS 61 นะคะ และคราวนี้เราจะมาดูจำนวนรับ และเกณฑ์คะแนนของคณะในกลุ่มแพทย์กันบ้าง ทั้งคณะ “แพทย์-ทันตะ-สัตวแพทย์-เภสัช” เลย ใครสนใจคณะไหน ตามพี่วีวี่มาเลยจ้า

คณะแพทยศาสตร์ หาดใหญ่

จำนวนรับ

คณะ /สาขาวิชา รหัสคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวม
แพทยศาสตร์ 10301 24 36 60
แพทย์ชนบท โควตารวมจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง 10302 28
แพทย์ชนบท โควตาเฉพาะจังหวัด สตูล 10303 4
แพทย์ชนบท โควตาเฉพาะจังหวัด พัทลุง 10304 8
แพทย์ชนบท โควตาปัตตานี ยะลา นราธิวาส 10305 20
กายภาพบำบัด 10306 10 15 25
รังสีเทคนิค 10307 6 9 15

หมายเหตุ

  •   รหัส 10301 – 10305 เลือกได้เพียง 1 รหัส เท่านั้น และต้องเลือกเป็นอันดับ 1 เท่านั้น
  •   ทุกสาขารับนักเรียนแผนวิทย์ – คณิต เท่านั้น

กลุ่มที่ 1
นักเรียนที่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1 จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดัชนีเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 4 – 6 (เทอม 1) อยู่ในลำดับสูงสุด 10 % แรก ของจำนวนผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน (โดยไม่แยกสายการเรียน) หากปรากฏว่าค่าดัชนีเฉลี่ยสะสมของลำดับที่สุดท้าย (ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น) มีเท่ากันมากกกว่าหนึ่งคน ให้ตัดสินด้วยค่าดัชนีเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาที่หนึ่งของชั้น ม.6 ของผู้สมัครนั้น ๆ และเศษของจำนวนผู้สมัครในกลุ่มนี้จะเป็นเท่าใดก็ตามให้ปัดเป็นหนึ่ง
เช่น โรงเรียนหนึ่งมีผู้สมัครรวม 83 คน ดังนั้นจำนวนผู้สมัครที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของโรงเรียนจะมีได้เท่ากับ 9 คน (10 % ของ 83 คือ 8.3 ให้ปัดเศษเป็นหนึ่งเท่ากับ 9 คน)
และนักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สำหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนผู้ไม่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1

ครั้งที่ 1
เป็นการจัดลําดับที่โดยพิจารณาเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ได้เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น และเป็นการแข่งกันเองเฉพาะนักเรียนกลุ่ม 1 ด้วยกันเอง (ถ้าไม่ได้รับคัดเลือก “สอบไม่ได้” ก็จะนํารายชื่อไปสมทบกับผู้สมัครกลุ่ม 2 เพื่อทําการรวมคะแนนและจัดลําดับที่ใหม่หมดทุกคณะซ้ำอีกครั้ง) อย่างไรก็ตามนักเรียนกลุ่ม 1 จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สําหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดลําดับที่ในครั้งนี้
ครั้งที่ 2
เป็นการจัดลําดับที่พร้อมกับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่ม 2 โดยจะพิจารณาอันดับการเลือกทุกอันดับใหม่หมด

วิชาที่สอบ และเกณฑ์ขั้นต่ำ (%)
ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. มีรายวิชาดังต่อไปนี้

คณะ / สาขาวิชา รายวิชาที่สอบ และเกณฑ์ % ขั้นต่ำแต่ละวิชา
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1
(วิทย์)
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
แพทยศาสตร์ 30 30 35 30 * * *
แพทย์ชนบท
โควตารวมจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง
30 30 35 30 * * *
แพทย์ชนบท
โควตาเฉพาะจังหวัด สตูล
30 30 35 30 * * *
แพทย์ชนบท
โควตาเฉพาะจังหวัด พัทลุง
30 30 35 30 * * *
แพทย์ชนบท
โควตาปัตตานี ยะลา นราธิวาส
30 30 35 30 * * *
กายภาพบำบัด 30 30 35 30 * * *
รังสีเทคนิค 30 30 35 30 * * *

หมายเหตุ

  • *  คือ  คะแนนรวมของทั้ง 3 วิชา (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) ต้องได้คะแนน ≥ 30 %

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคณะแพทยศาสตร์ ได้ที่นี่ คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่

จำนวนรับ

คณะ /สาขาวิชา รหัสคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวม
ทันตแพทยศาสตร์ 10801 12 17 29

หมายเหตุ

  •   ทุกสาขารับนักเรียนแผนวิทย์ – คณิต เท่านั้น

กลุ่มที่ 1
นักเรียนที่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1 จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดัชนีเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 4 – 6 (เทอม 1) อยู่ในลำดับสูงสุด 10 % แรก ของจำนวนผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน (โดยไม่แยกสายการเรียน) หากปรากฏว่าค่าดัชนีเฉลี่ยสะสมของลำดับที่สุดท้าย (ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น) มีเท่ากันมากกกว่าหนึ่งคน ให้ตัดสินด้วยค่าดัชนีเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาที่หนึ่งของชั้น ม.6 ของผู้สมัครนั้น ๆ และเศษของจำนวนผู้สมัครในกลุ่มนี้จะเป็นเท่าใดก็ตามให้ปัดเป็นหนึ่ง
เช่น โรงเรียนหนึ่งมีผู้สมัครรวม 83 คน ดังนั้นจำนวนผู้สมัครที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของโรงเรียนจะมีได้เท่ากับ 9 คน (10 % ของ 83 คือ 8.3 ให้ปัดเศษเป็นหนึ่งเท่ากับ 9 คน)
และนักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สำหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนผู้ไม่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1

ครั้งที่ 1
เป็นการจัดลําดับที่โดยพิจารณาเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ได้เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น และเป็นการแข่งกันเองเฉพาะนักเรียนกลุ่ม 1 ด้วยกันเอง (ถ้าไม่ได้รับคัดเลือก “สอบไม่ได้” ก็จะนํารายชื่อไปสมทบกับผู้สมัครกลุ่ม 2 เพื่อทําการรวมคะแนนและจัดลําดับที่ใหม่หมดทุกคณะซ้ำอีกครั้ง) อย่างไรก็ตามนักเรียนกลุ่ม 1 จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สําหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดลําดับที่ในครั้งนี้
ครั้งที่ 2
เป็นการจัดลําดับที่พร้อมกับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่ม 2 โดยจะพิจารณาอันดับการเลือกทุกอันดับใหม่หมด

วิชาที่สอบ และเกณฑ์ขั้นต่ำ (%)
ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. มีรายวิชาดังต่อไปนี้

คณะ / สาขาวิชา รายวิชาที่สอบ และเกณฑ์ % ขั้นต่ำแต่ละวิชา
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1
(วิทย์)
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
ทันตแพทยศาสตร์ 30 30 30 30 * * *

หมายเหตุ

  • *  คือ คะแนนรวมของทั้ง 3 วิชา (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) ต้องได้คะแนน ≥ 30 %

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ที่นี่ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หาดใหญ่

จำนวนรับ

คณะ /สาขาวิชา รหัสคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวม
สัตวแพทยศาสตร์ 11601 6 8 14

กลุ่มที่ 1
นักเรียนที่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1 จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดัชนีเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 4 – 6 (เทอม 1) อยู่ในลำดับสูงสุด 10 % แรก ของจำนวนผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน (โดยไม่แยกสายการเรียน) หากปรากฏว่าค่าดัชนีเฉลี่ยสะสมของลำดับที่สุดท้าย (ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น) มีเท่ากันมากกกว่าหนึ่งคน ให้ตัดสินด้วยค่าดัชนีเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาที่หนึ่งของชั้น ม.6 ของผู้สมัครนั้น ๆ และเศษของจำนวนผู้สมัครในกลุ่มนี้จะเป็นเท่าใดก็ตามให้ปัดเป็นหนึ่ง
เช่น โรงเรียนหนึ่งมีผู้สมัครรวม 83 คน ดังนั้นจำนวนผู้สมัครที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของโรงเรียนจะมีได้เท่ากับ 9 คน (10 % ของ 83 คือ 8.3 ให้ปัดเศษเป็นหนึ่งเท่ากับ 9 คน)
และนักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สำหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนผู้ไม่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1

ครั้งที่ 1
เป็นการจัดลําดับที่โดยพิจารณาเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ได้เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น และเป็นการแข่งกันเองเฉพาะนักเรียนกลุ่ม 1 ด้วยกันเอง (ถ้าไม่ได้รับคัดเลือก “สอบไม่ได้” ก็จะนํารายชื่อไปสมทบกับผู้สมัครกลุ่ม 2 เพื่อทําการรวมคะแนนและจัดลําดับที่ใหม่หมดทุกคณะซ้ำอีกครั้ง) อย่างไรก็ตามนักเรียนกลุ่ม 1 จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สําหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดลําดับที่ในครั้งนี้
ครั้งที่ 2
เป็นการจัดลําดับที่พร้อมกับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่ม 2 โดยจะพิจารณาอันดับการเลือกทุกอันดับใหม่หมด

วิชาที่สอบ และเกณฑ์ขั้นต่ำ (%)
ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. มีรายวิชาดังต่อไปนี้

คณะ / สาขาวิชา รายวิชาที่สอบ และเกณฑ์ % ขั้นต่ำแต่ละวิชา
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1
(วิทย์)
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
สัตวแพทยศาสตร์ สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก 30 25 30 30 30

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ที่นี่ คลิก

คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่

จำนวนรับ

คณะ /สาขาวิชา รหัสคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวม
เภสัชกรรมอุตสาหการ 10701 24 36 60
การบริบาลทางเภสัชกรรม 10702 16 24 40

หมายเหตุ

  •   ทุกสาขารับนักเรียนแผนวิทย์ – คณิต เท่านั้น

กลุ่มที่ 1
นักเรียนที่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1 จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดัชนีเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 4 – 6 (เทอม 1) อยู่ในลำดับสูงสุด 10 % แรก ของจำนวนผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน (โดยไม่แยกสายการเรียน) หากปรากฏว่าค่าดัชนีเฉลี่ยสะสมของลำดับที่สุดท้าย (ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น) มีเท่ากันมากกกว่าหนึ่งคน ให้ตัดสินด้วยค่าดัชนีเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาที่หนึ่งของชั้น ม.6 ของผู้สมัครนั้น ๆ และเศษของจำนวนผู้สมัครในกลุ่มนี้จะเป็นเท่าใดก็ตามให้ปัดเป็นหนึ่ง
เช่น โรงเรียนหนึ่งมีผู้สมัครรวม 83 คน ดังนั้นจำนวนผู้สมัครที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของโรงเรียนจะมีได้เท่ากับ 9 คน (10 % ของ 83 คือ 8.3 ให้ปัดเศษเป็นหนึ่งเท่ากับ 9 คน)
และนักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สำหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนผู้ไม่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1

ครั้งที่ 1
เป็นการจัดลําดับที่โดยพิจารณาเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ได้เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น และเป็นการแข่งกันเองเฉพาะนักเรียนกลุ่ม 1 ด้วยกันเอง (ถ้าไม่ได้รับคัดเลือก “สอบไม่ได้” ก็จะนํารายชื่อไปสมทบกับผู้สมัครกลุ่ม 2 เพื่อทําการรวมคะแนนและจัดลําดับที่ใหม่หมดทุกคณะซ้ำอีกครั้ง) อย่างไรก็ตามนักเรียนกลุ่ม 1 จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สําหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดลําดับที่ในครั้งนี้
ครั้งที่ 2
เป็นการจัดลําดับที่พร้อมกับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่ม 2 โดยจะพิจารณาอันดับการเลือกทุกอันดับใหม่หมด

วิชาที่สอบ และเกณฑ์ขั้นต่ำ (%)
ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. มีรายวิชาดังต่อไปนี้

คณะ / สาขาวิชา รายวิชาที่สอบ และเกณฑ์ % ขั้นต่ำแต่ละวิชา
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1
(วิทย์)
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
เภสัชกรรมอุตสาหการ 25 25 25 25 25 25 25
การบริบาลทางเภสัชกรรม 25 25 25 25 25 25 25

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคณะเภสัชศาสตร์ ได้ที่นี่ คลิก

ข้อมูลเมื่อ 9 มกราคม 2561
 * โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ