เปิดรับหลายสาขา วิศวะ รอบ Portfolio 61

เปิดรับหลายสาขา วิศวะ รอบ Portfolio 61

เด็ก 61 คนไหนอยากเรียนวิศวะบ้างเอ่ย ?
เตรียม Portfolio ในมือไว้ให้ดี เพราะวันนี้พี่วีวี่มีตัวอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดรับในรอบที่1 Portfolio จาก จุฬาฯ และ 3 พระจอม มาฝากค่ะ บอกเลยว่ามีหลากหลายสาขามาก ว่าแล้วมาดูกันค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบที่1   Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ/สาขาวิชา รายละเอียด
โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 
1. กำลังเรียน ม.6
2. แฟ้มสะสมผลงานการเข้าค่ายฝีกอบรมเข้มโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศในสาขาวิชาคณิต ฟิสิกส์ เคมี และคอม
3. ใช้ GPAX
4. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
5. สอบสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน 1. กำลังเรียน ม.6
2. แฟ้มสะสมผลงานการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นเยาวชนในกลุ่ม Genius ของ (สวทช.)
3.ใช้ GPAX
4. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
5. สอบสัมภาษณ์
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
 
1. กำลังเรียน ม.6
2. เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
3. ใช้ GPAX
4. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
5. สอบสัมภาษณ์
โครงการพัฒนากีฬาชาติ
 
1. กำลังเรียน ม.6
2. เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก / ทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ / เยาวชนทีมชาติไทย /
3. ใช้ GPAX
4. แฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬา ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560
5. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.admissions.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รอบที่1   Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ/สาขาวิชา รายละเอียด
วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมวัสดุ/ วิศวกรรมเครื่องมือ/ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์/
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)/ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)/ วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)/ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)/ วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงานเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)/ วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน)/ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) ปี1 (ม.6)/ วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/ วิศวกรรมยานยนต์/
วิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.ราชบุรี)/ วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน) (มจธ.ราชบุรี)/ วิศวกรรมอุตสาหการ (มจธ.ราชบุรี)/ วิศวกรรมวัสดุ (มจธ.ราชบุรี)
1. ใช้ GPAX / GPA คณิต วิทย์ อังกฤษ
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. สอบสัมภาษณ์
 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://admission.kmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบที่1   Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ/สาขาวิชา รายละเอียด
โครงการโควตาเรียนดี
วิศวกรรมการผลิต/ วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)/ วิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)/ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมวัสดุ/ วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)/ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด/ วิศวกรรมโลจิสติกส์/ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1. พิจารณา Portfolio
2. สัมภาษณ์
3. ทดสอบทักษะกีฬา/ ศิลปฯ
โครงการกีฬา
วิศวกรรมการผลิต/ วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมอุตสาหการ
โครงการศิลปวัฒนธรรม
วิศวกรรมการผลิต/ วิศวกรรมเคมี
โครงการนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
วิศวกรรมการผลิต/ วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมวัสดุ/ วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการหุ่นยนต์
วิศวกรรมการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมวัสดุ/ วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)/ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)/

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://tcas61.cupt.net/src/all/01500.pdf

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รอบที่1   Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ/สาขาวิชา รายละเอียด
วิศวกรรมโทรคมนาคม/ วิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ วิศวกรรมระบบควบคุม/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมการวัดคุม/ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/ วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมเกษตร/ วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมอาหาร/ วิศวกรรมสารสนเทศ/ วิศวกรรมอัตโนมัติ/ วิศวกรรมปิโตรเคมี/ วิศวกรรมขนส่งทางราง/ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 1.ใช้ Portfolio
2.สอบสัมภาษณ์
3.คะแนน GPA คณะกำหนด
4.การจัดลำดับของนักเรียน
5.อื่น ๆ ตามประกาศคณะ
วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 
1.ใช้ Portfolio
2.สอบสัมภาษณ์
3.สอบปฏิบัติ
หลักสูตรนานาชาติ
วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมชีวการแพทย์/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ
1.ใช้ Portfolio
2.สอบสัมภาษณ์
3.ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://tcas61.cupt.net/src/all/01600.pdf

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรอบที่ 1 นะคะ ซึ่งน้อง ๆ ต้องคอยติดตามประกาศการรับอยู่เรื่อย ๆ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างได้ เช่น จำนวนรับ สาขาวิชาที่เปิด เป็นต้น สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้า บ๊าย บายค่ะ

* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ