#TCAS62 มาดูกัน! ข้อควรรู้และเกณฑ์การสมัครรอบ 4 คณะวิศวะ สามพระจอม

tcas62-แอดมิชชั่น-วิศวะ-พระจอม

สวัสดีค่ะทุกคน ช่วงนี้ น้อง ๆ หลายคนคงกำลังลุ้นการประกาศผล TCAS 62 รอบ 3 กันอยู่ แต่ถ้าใครคิดว่าทำคะแนนได้ไม่ค่อยดี และอาจไม่ติดรอบ 3 พี่วีวี่อยากบอกน้องว่า ไม่เป็นไรนะคะ ยังมีรอบ 4 และ 5 รอน้องอยู่ และถ้าใครไม่รู้ว่ารอบ 4 จะสมัครอะไรดี วันนี้พี่วีวี่เลยเอาข้อควรรู้และเกณฑ์การสมัคร TCAS 62 รอบ 4 ของคณะวิศวะ สามพระจอม มาให้ดู ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ้าอยากรู้ว่าคะแนนสูงสุด – ต่ำสุดปีที่แล้วเท่าไหร่ ปีนี้รับกี่คน มีเกณฑ์อะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบ 4 Admission

เปิดรับสมัคร : 9 – 19 พฤษภาคม 2562

ประกาศผล : 29 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ : 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562

สละสิทธิ์ : 7 – 8 มิถุนายน 2562

  • เกณฑ์การคัดเลือก

TCAS 62 รอบ 4 Admissionจะใช้เกณฑ์คะแนนการคัดเลือกจากส่วนกลาง ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น มีเกณฑ์คะแนนคัดเลือกดังนี้

ค่าน้ำหนักคะแนน

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ (%)

GPAX

20

O-NET

30

GAT

15

PAT 2

15

PAT 3

20

*TCAS 62 รอบ 4 Admission จะสมัครผ่านเว็บไซต์ส่วนกลาง http://mytcas.com/th/


  • จำนวนที่เปิดรับและคะแนนสูง – ต่ำ

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาและจำนวนที่เปิดรับปี 2562*
สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ. 4 ปี) 5
สาขาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ. 4 ปี) 8
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. 4 ปี) 9
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน (วศ.บ. 4 ปี) 6
วิศวกรรมยานยนต์ (วศ.บ. 4 ปี) 6
วิศวกรรมเครื่องมือ (วศ.บ. 4 ปี) 5
วิศวกรรมวัสดุ (วศ.บ. 4 ปี) 5
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (วศ.บ. 4 ปี) 5
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. 4 ปี) 8
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) 10
วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. 4 ปี) 8
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) 4
วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) 8
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ. 4 ปี) 10
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (วศ.บ. 4 ปี) 10
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สหกิจศึกษา (วศ.บ. 4 ปี) 15

*เฉพาะหลักสูตรปกติ

คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปี 2561

สาขาวิชา คะแนน
สูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ. 4 ปี) 19,824.4000 18,866.3000 19,309.1200
สาขาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ. 4 ปี) 19,711.0500 15,336.3000 16,969.8550
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. 4 ปี) 19,683.8500 18,421.2000 18,917.7139
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน (วศ.บ. 4 ปี) 18,435.1000 15,695.6000 16,840.4800
วิศวกรรมเครื่องมือ (วศ.บ. 4 ปี) 16,813.0500 13,486.3500 14,817.3800
วิศวกรรมวัสดุ (วศ.บ. 4 ปี) 16,934.5000 13,104.0000 15,155.7444
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (วศ.บ. 4 ปี) 17,149.8000 13,915.8500 15,460.1950
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. 4 ปี) 19,715.3000 16,686.3500 18,113.2450
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) 18,222.3000 16,232.5000 17,065.1077
วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. 4 ปี) 19,479.9500 15,605.0000 16,959.9875
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) 19,349.2500 16,895.5500 17,532.2800
วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) 19,903.7500 17,559.1500 18,304.2033
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ. 4 ปี) 17,410.9000 9,962.9000 14,688.8328
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (วศ.บ. 4 ปี) 16,830.2500 15,297.8500 15,943.6033
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สหกิจศึกษา (วศ.บ. 4 ปี) 16,509.5000 11,468.9000 14,054.3636

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาและจำนวนที่เปิดรับปี 2562*

สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ
สาขาวิศวกรรมการผลิต 40
สาขาวิศวกรรมเคมี 40
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 45
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 30
สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 10
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10
สาขาวิศวกรรมโยธา 20
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 10
สาขาวิศวกรรมวัสดุ 30
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม 20
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 20

*เฉพาะหลักสูตรปกติ

คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปี 2561

สาขาวิชา คะแนน
สูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย
สาขาวิศวกรรมการผลิต 16,891.4500 14,225.700 14,968.4100
สาขาวิศวกรรมเคมี 18,196.0500 14,620.0000 15,787.8622
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 18,786.5000 14,051.8000 16,262.3800
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 18,540.4000 14,987.0000 16,393.0000
สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 15,652.0000 13,203.7500 14,666.4083
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19,659.3500 16,587.6500 17,578.2325
สาขาวิศวกรรมโยธา 17,768.5000 13,273.8000 15,215.4854
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 17,498.7000 11,174.4500 15,153.2167
สาขาวิศวกรรมวัสดุ 14,973.2500 14,405.3500 14,4689.3000
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 16,730.7000 12,251.3000 15,027.8333
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม 17,886.2000 14,980.8000 15,834.0600
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 18,441.2000 15,767.0500 16,705.2620

3. สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาและจำนวนที่เปิดรับปี 2562*
สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 5
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 10
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม 5
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5
สาขาวิศวกรรมการวัดคุม 5
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 5
สาขาวิศวกรรมเคมี 5
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5
สาขาวิศวกรรมเกษตร 5
สาขาวิศวกรรมโยธา 5
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 5
สาขาวิศวกรรมอาหาร 5
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 5
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 5
สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี 5
สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง 5
สาขาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 5

*เฉพาะหลักสูตรปกติ

คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปี 2561

สาขาวิชา คะแนน
สูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 18,549.6000 16,377.0500 17,302.1688
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 20,290.5000 19,516.9500 19,838.4450
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18,700.3000 17,350.6000 17,930.8313
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม 17,337.9000 16,997.2000 17,167.5500
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20,550.3000 19,796.6000 20,163.3800
สาขาวิศวกรรมการวัดคุม 17,894.1000 16,762.2000 17,240.5167
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 19,089.2000 18,551.1500 18,820.1750
สาขาวิศวกรรมเคมี 20,043.0000 19,536.0500 19,789.5250
สาขาวิศวกรรมเกษตร 16,070.4000 16,000.5000 16,038.6167
สาขาวิศวกรรมโยธา 19,367.5000 18,204.7500 18,484.9333
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 17,646.1000 17,594.6000 17,615.5667
สาขาวิศวกรรมอาหาร 17,668.2000 16,492.7500 17,105.8833
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 18,723.8000 18,185.8000 18,456.8700
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 17,545.5500 16,860.3000 17,266.6167
สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี 18,961.0000 18,707.5000 18,834.2500
สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง 19,027.6500 18,569.3000 18,798.4750
สาขาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 16,923.6500 16,550.0000 16,747.2167

* ปี 2562 คะแนนของทั้งสามมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจำนวนรับเปลี่ยนไป ดูจำนวนที่รับปี 2561 อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 คลิก และดูระเบียบการ TCAS 62 รอบ 4 ปี 2562 อย่างละเอียด คลิก

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับข้อควรรู้และเกณฑ์การสมัครของทั้งสามมหาวิทยาลัย ซึ่งรับรวมกันแล้ว กว่า 506 ที่นั่ง !เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าพลาดรอบ 3 ไป ไม่ต้องเสียใจนะคะ ยังมีรอบ 4 ให้สมัครต่อ
ส่วนน้องคนไหนที่กำลังลุ้นผลรอบ 3 อยู่ พี่วีวี่ขอให้โชคดีนะคะ : )

ที่มา :
http://mytcas.com/?page_id=389
http://www.cupt.net/docs/tcas62r4book.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ