[TCAS 62 : แอดมิชชั่น] สมัครอย่างไร และใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง

สมัคร-แอดมิชชั่น-tcas62

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน อีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลายื่นคะแนน TCAS รอบ 4 Admission แล้ว ถ้าน้อง ๆ คนไหนยังสงสัยอยู่ว่า รอบ Admission สมัครอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย ใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง จะดูคะแนนต่ำสุด – สูงสุด ของปีก่อน ๆ ได้ที่ไหน วันนี้พี่วีวี่มาไขข้อสงสัยให้น้องแล้ว ไปดูกันเลย

กำหนดการ TCAS รอบ 4 Admission 2562

9 – 19 พฤษภาคม : เปิดรับสมัคร
29 พฤษภาคม : ประกาศผล
31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน : สอบสัมภาษณ์
7 – 8 มิถุนายน : สละสิทธิ์/ยืนยันสิทธิ์

 • กระบวนการรับสมัคร TCAS รอบ 4 Admission

  1. สมัครผ่านระบบ TCAS เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุลำดับของแต่ละสาขาวิชาที่เลือกสมัคร สามารถสมัครและชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
  2. ทปอ จะดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ จาก สทศ ของผู้สมัคร และคะแนน GPAX จากศูนย์ข้อมูล สพฐ
  3. นำคะแนนทั้งหมดมาประมวลผลการจัดลำดับของแต่ละสาขาวิชา
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  5. ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าจะ“ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ์”(ผู้ไม่ไปรับการสัมภาษณ์จะถือว่าไม่ยืนยันสิทธิ์)
  6. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการสอบเข้าระบบ TCAS
  7. ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบที่ 4
 • ค่าใช้จ่าย

  สำหรับ TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น เลือกได้ อันดับ มีค่าใช้จ่ายดังนี้ คือ อันดับแรก มีค่าสมัคร 100 อันดับถัดไป บวกเพิ่มอันดับละ 50 บาท ถ้าเลือกทั้ง 4 อันดับ ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ 250 บาทค่ะ 

 • องค์ประกอบคะแนนที่ใช้สมัครในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย

  1. GPAX 20%
  2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) 30%
  3. GAT 10-50%
  4. PAT 0-40%

  รวม 100%
  สำหรับ GPAX และ O-NET ทุกคณะ/สาขาวิชากำหนดใช้ค่าน้ำหนักเท่ากันหมด ขณะที่ GAT/PAT แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนดใช้ไม่เท่ากัน กลุ่มคณะไหนใช้คะแนนอะไรเท่าไหร่บ้างไปดูกันเลย

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สัตวแพทยศาสตร์, สหเวชศาสตร์,สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 20% | PAT 2 30%
ทันตแพทยศาสตร์
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 20% | PAT 1 10% | PAT 2 20%
เภสัชศาสตร์
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 10% | PAT 2 40 %
 


กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

วิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติ
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 10% | PAT 1 10% | PAT 2 30%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 10% | PAT 1 20% | PAT 2 20%
 


กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 15% | PAT 2 15% | PAT 3 20%
 


กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 10% | PAT 4 40%
 


กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร,วนศาสตร์, เทคโนโลยีเกษตร
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 10% | PAT 1 10% | PAT 2 30%
 


กลุ่มที่ 6 บริหาร, พาณิชยศาสตร์, การบัญชี,การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์,การบัญชี, เศรษฐศาสตร์
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 30% | PAT 1 20%
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
รูปแบบที่ 1 GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 50%
รูปแบบที่ 2 GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 40 % | PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%
 


กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา

รูปแบบที่ 1 GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 20% | PAT 5 30%
รูปแบบที่ 2 GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 10% | PAT 5 20% | PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา)20%
 


กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์, วิจิตรศิลป์,ศิลปประยุกต์, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์, ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 10% | PAT 4 หรือ PAT 6 (เลือก 1 วิชา) 40%
 


กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 30% | PAT 1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 50%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20% | O-NET 30% | GAT 30% | PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%

null
คะแนนต่ำสุด - สูงสุด
รอบ Admission
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2551-2561
ดูข้อมูล
null
ระเบียบการ
รอบ Admission
ปี 2562
ดูข้อมูล

พี่วีวี่ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีกับการยื่นคะแนน TCAS รอบ 4 Admission นะคะ : )

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ